1. Anasayfa
  2. Gayrimenkul Makaleleri

Kentsel Dönüşümde Kira Yardımı Başvurusu Nereye Yapılır? Başvuruda Gerekli Belgeler Nelerdir?


Kentsel Dönüşümde Kira Yardımı Başvurusu Nereye Yapılır?

6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 4. fıkrası kira yardımı başvurularının nereye yapılacağını düzenlemektedir. Madde hükmüne göre kira yardımı başvuruları; tahliye tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenecek bilgi ve belgelere istinaden riskli alan veya rezerv yapı alanlarında ilgili belediyeye, riskli alan dışındaki riskli yapılarda ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne yapılır.

Dolayısıyla kira yardımı başvuruları riskli alan veya rezerv yapı alanlarında ilgili belediyeye, riskli alan dışındaki riskli yapılarda ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne yapılacaktır.

Bağımsız bölümün hisseli olduğu başvurularda, her hak sahibi için ayrı ayrı başvuru dilekçe alınacaktır. Kira yardımı başvuru dilekçesinde adres, hak sahibinin adı ve soyadı, başvuru sahibine ait banka hesap numarası, iletişim bilgileri ve imza hususlarına dikkat edilecektir. Vekalet ile başvuru halinde vekilin adı soyadı ve imzasının eksiksiz olmasına dikkat edilecektir.

Kira yardımı başvurularında, (A.R.A.A.D. Bilgi Sisteminin, İçişleri Bakanlığı Kimlik Paylaşımı Sistemi (KPS) ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) ile entegrasyonu sağlanmıştır.), Kimlik Bilgileri (Nüfus Cüzdanı), Adres Bilgileri Raporu ve taşınmaza ait Güncel Taşınmaz Kaydı A.R.A.A.D. Bilgi Sistemi üzerinden temin edilir. Ancak, sistemden kaynaklanan sorunlar sebebiyle söz konusu belgeler A.R.A.A.D. Bilgi Sistemi üzerinden temin edilemiyor ise ilgilisinden istenilir.

Maliklerin Kira Yardımı Başvurularında İstenecek Belgeler

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının internet sitesinde yer alan Kira Yardımı Uygulamaları Kılavuzuna göre konutunun tespitini yaptırıp tespit sonucunda konutu riskli olarak tespit edilen maliklerden kira yardımı için başvuru alınırken; a) Başvuru dilekçesi, b) Başvuru sahibinin tüzel kişi olması halinde firmayı temsil yetkisine sahip kişiye ait imza sirküleri, c) Riskli yapının tahliye edildiğine dair Adres Bilgileri Raporu 2 veya ilgili belediyesinden alınacak yazı, ç) Tapu belgesi ve Güncel Taşınmaz Kaydı, d) Riskli yapının yıkım bilgisinin A.R.A.A.D. Bilgi Sistemine girilmiş olması, e) Hak sahibine/vekiline ait T.C. Ziraat Bankası A.Ş. vadesiz TL hesap cüzdanı fotokopisi, istenilmesi gerekmektedir.

Maliklerden riskli yapının tahliye edildiğine dair eski ve yeni adreslerini gösteren Adres Bilgileri Raporu, riskli yapıda kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi ikamet ediyor ise riskli yapının tahliye edildiğine dair ilgili belediyesinden alınacak yazı istenilecektir.

Riskli yapı için Yapı Kimlik Numarası alındığı tarihten sonra bağımsız bölümün satılması durumunda, Yapı Kimlik Numarası’nın alındığı tarihte malik olan kira yardımından faydalanmamış ise yeni malik kira yardımı için başvurabilir. Ancak, eski malikin kira yardımı başvurusu yaptıktan sonra veya ödemeleri başladıktan sonra riskli yapıdaki bağımsız bölümünü satması halinde kira yardımı ödemeleri eski malike yapılacaktır.

Kiracıların Kira Yardımı Başvurularında İstenecek Belgeler

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının internet sitesinde yer alan Kira Yardımı Uygulamaları Kılavuzuna göre riskli olarak tespit edilen konutta ikamet eden kiracılardan başvuru alınırken; riskli yapıda ikamet eden kiracılar, kira yardımı başvurusunu aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerle yapacaktır. a) Başvuru dilekçesi, b) Kiracının, riskli yapı için A.R.A.A.D. Bilgi Sistemi üzerinden Yapı Kimlik Numarası alındığı tarihte riskli yapıda ikamet ettiğine ve riskli yapıyı tahliye ettiğine dair eski ve yeni adreslerini gösteren Adres Bilgileri Raporu, c) Riskli yapının yıkım bilgisinin A.R.A.A.D. Bilgi Sistemine girilmiş olması, d) Kiracıya/vekiline ait T.C. Ziraat Bankası A.Ş. hesap cüzdanı fotokopisi, alınacaktır.

Daha evvel kira yardımından kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olarak faydalanan biri daha sonra riskli olarak tespit edilen yapısından dolayı malik olarak kira yardımı için başvuruda bulunabilir. Böyle bir durumda, daha evvel kiracı olarak alınan iki aylık kira bedeli karşılığında (2) ay, sınırlı ayni hak sahibi olarak alınan beş aylık kira bedeli karşılığında ise (5) ay, malik olarak alacağı (18) aylık kira yardımı süresinden düşülür.

Maliklerden riskli yapının tahliye edildiğine dair eski ve yeni adreslerini gösteren Adres Bilgileri Raporu, riskli yapıda kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi ikamet ediyor ise riskli yapının tahliye edildiğine dair ilgili belediyesinden alınacak yazı istenilecektir.

Riskli Yapıda İşyeri İşleten Kiracıların Kira Yardımı Başvurularında İstenecek Belgeler

Riskli yapıda işyeri işleten kiracıların kira yardımı başvurularında istenecek belgeler şunlardır: a) Başvuru dilekçesi, b) Firmayı temsil yetkisine sahip kişiye ait imza sirküleri, c) Kiracının, riskli yapı için A.R.A.A.D. Bilgi Sistemi üzerinden Yapı Kimlik Numarası alındığı tarihte riskli yapıda işyeri işlettiğine ve riskli yapıyı tahliye ettiğine dair Riskli Yapı Tespit Raporu’nda belirtilen adres bilgileri ile uyumlu olacak şekilde eski ve yeni adreslerini gösteren bağlı olduğu odadan alınacak oda sicil kaydı veya vergi dairesinden alınacak yazı (Gerçek kişi mükelleflerden ilgili odalara kayıt yaptırmayan ve adres değişliklerini bildirmeyenlerden, riskli yapıda işyeri işletildiği tarih ile işyerinin tahliye edildiği tarihi belgelemek üzere, ilgili vergi dairesinden alınacak onaylı yazı veya onaylı Yoklama Fişlerindeki tarihler dikkate alınacaktır.), ç) İşyeri kapatılmışsa kapatıldığına dair ilgili vergi dairesi veya meslek odasından alınacak yazı, d) Riskli yapının yıkım bilgisinin A.R.A.A.D. Bilgi Sistemine girilmiş olması, e) Gerçek/Tüzel kişiye ait T.C. Ziraat Bankası AŞ. vadesiz TL hesap cüzdanı fotokopisi,

Başvurunun firma yetkilileri tarafından yapıldığı durumlarda, gerçek kişinin TC Kimlik Numarası ve IBAN Numarasının uyumlu olmasına dikkat edilmelidir. Aynı şekilde başvuru tüzel kişilik adına yapılmış ise Vergi Kimlik Numarası ile IBAN Numarası uyumlu olmalıdır.

Riskli Yapıda İkamet Eden Sınırlı Ayni Hak Sahiplerinin Kira Yardımı Başvurularında İstenecek Belgeler

Riskli yapıda ikamet eden sınırlı ayni hak sahipleri, kira yardımı başvurusunu aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerle yapacaktır: a) Başvuru dilekçesi, b) Sınırlı ayni hak sahipliğini gösteren Tapu belgesi ve taşınmaza ait Güncel Taşınmaz Kaydı (Kat mülkiyetli/kat irtifaklı tapularda sınırlı ayni hak sahipliğini gösteren şerh bulunacaktır.), c) Sınırlı ayni hak sahibinin, riskli yapı için A.R.A.A.D. Bilgi Sistemi üzerinden Yapı Kimlik Numarası alındığı tarihte yapıda ikamet ettiğine ve riskli yapıyı tahliye ettiğine dair eski ve yeni adreslerini gösteren Adres Bilgileri Raporu, ç) Riskli yapının yıkım bilgisinin A.R.A.A.D. Bilgi Sistemine girilmiş olması, d) Sınırlı ayni hak sahibine/vekiline ait T.C. Ziraat Bankası A.Ş. vadesiz TL hesap cüzdanı fotokopisi.

Daha evvel kira yardımından kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olarak faydalanan biri daha sonra riskli olarak tespit edilen yapısından dolayı malik olarak kira yardımı için başvuruda bulunabilir. Böyle bir durumda, daha evvel kiracı olarak alınan iki aylık kira bedeli karşılığında (2) ay, sınırlı ayni hak sahibi olarak alınan beş aylık kira bedeli karşılığında ise (5) ay, malik olarak alacağı (18) aylık kira yardımı süresinden düşülür.

Maliklerden riskli yapının tahliye edildiğine dair eski ve yeni adreslerini gösteren Adres Bilgileri Raporu, riskli yapıda kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi ikamet ediyor ise riskli yapının tahliye edildiğine dair ilgili belediyesinden alınacak yazı istenilecektir.

Bu yazımız da ilginizi çekebilir:  Cumhuriyet Döneminde Ormanlar

Riskli Yapıda İşyeri Bulunan Sınırlı Ayni Hak Sahiplerinin Kira Yardımı Başvurularında İstenecek Belgeler

Riskli yapıda işyeri bulunan sınırlı ayni hak sahiplerinden; a) Başvuru dilekçesi, b) Firmayı temsil yetkisine sahip kişiye ait imza sirküleri, c) Sınırlı ayni hak sahipliğini gösteren Tapu belgesi ve taşınmaza ait Güncel Taşınmaz Kaydı (Kat mülkiyetli/kat irtifaklı tapularda sınırlı ayni hak sahipliğini gösteren şerh bulunacaktır.) ç) Sınırlı ayni hak sahibinin, riskli yapı için A.R.A.A.D. Bilgi Sistemi üzerinden Yapı Kimlik Numarası alındığı tarihte riskli yapıda işyeri işlettiğine ve riskli yapıyı tahliye ettiğine dair Riskli Yapı Tespit Raporu’nda belirtilen adres bilgileri ile uyumlu olacak şekilde eski ve yeni adreslerini gösteren bağlı olduğu odadan alınacak oda sicil kaydı veya vergi dairesinden alınacak yazı (Gerçek kişi mükelleflerden ilgili odalara kayıt yaptırmayan ve adres değişliklerini bildirmeyenlerden, riskli yapıda işyeri işletildiği tarih ile işyerinin tahliye edildiği tarihi belgelemek üzere, ilgili vergi dairesinden alınacak onaylı yazı veya onaylı Yoklama Fişlerindeki tarihler dikkate alınacaktır. d) İşyeri kapatılmışsa kapatıldığına dair ilgili vergi dairesi veya meslek odasından alınacak yazı, e) Riskli yapının yıkım bilgisinin A.R.A.A.D. Bilgi Sistemine girilmiş olması, f) Gerçek/Tüzel kişiye ait T.C. Ziraat Bankası AŞ. vadesiz TL hesap cüzdanı fotokopisi, istenilecektir.

Başvuru firma yetkilileri tarafından yapılmış ise, gerçek kişinin TC Kimlik Numarası ve IBAN’ın, başvuru tüzel kişilik adına yapılmış ise Vergi Kimlik Numarası ile IBAN’ın uyumlu olmasına dikkat edilecektir.

Kamu Lojmanlarında İkamet Eden Kiracıların Kira Yardımı Başvurularında İstenecek Belgeler

Riskli kamu lojmanlarında ikamet eden kiracılar, kira yardımı başvurusunu aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerle yapacaktır: a) Başvuru dilekçesi, b) Lojmanda ikamet eden kiracının, riskli yapı için A.R.A.A.D. Bilgi Sistemi üzerinden Yapı Kimlik Numarası alındığı tarihte riskli yapıda ikamet ettiğine ve riskli yapıyı tahliye ettiğine dair eski ve yeni adreslerini gösteren Adres Bilgileri Raporu, (Lojmanda ikamet eden hak sahiplerinin Adres Bilgileri Raporu ibraz edememesi durumunda riskli yapı olarak tespit edilen kamu lojmanlarında Yapı Kimlik Numarası’nın alındığı tarihte ikamet ettiğine dair Riskli Yapı Tespit Raporu’nda belirtilen adres bilgileri ile uyumlu ilgili kurumdan alınan lojman tahsis belgesi ve tahliye yazısı ile de ikamet şartı sağlanmış olacaktır c) Riskli yapının yıkım bilgisinin A.R.A.A.D. Bilgi Sistemine girilmiş olması, d) Lojmanda ikamet eden kişiye/vekiline ait T.C. Ziraat Bankası AŞ. Vadesiz TL hesap cüzdanı fotokopisi.

Kapıcılar (Apartman Görevlileri) Kentsel Dönüşüm Kira Yardımından Yararlanabilir mi?

Riskli yapıda apartman görevlisi olarak ikamet edenler, apartman görevlisi olarak çalıştıklarını belgelendirmeleri (Noter onaylı karar defteri, SGK’ dan alınmış aylık hizmet listesi ile) halinde kira yardımından kiracı olarak faydalanabilecektir. Ancak, Risk Tespit Raporu’nda apartman görevlisi dairesinin görünmemesi nedeniyle A.R.A.A.D. Bilgi Sistemine kira girişinin yapılamaması durumunda; söz konusu Riskli Yapı Tespit Raporu’nu düzenleyen lisanslı kuruluş tarafından bağımsız bölüm sayısının düzeltilmesi ve Müdürlüğün/Belediyenin Risk Tespit Raporu’nu onaylanmasını müteakip hak sahiplerinin talepleri değerlendirilebilecektir.

Kooperatif Evlerinde Kira Yardımı

Tüzel kişiliği sonlandırılamamış konut yapı kooperatiflerinde bağımsız bölüm tapuları oluşturulmadığından, 1163 sayılı Kanuna göre düzenlenmiş ve bağımsız bölümün hangi hak sahibine ait olduğunu gösteren noter onaylı Kooperatif Ortaklar Defteri örneği ve hak sahipleri adına olması kaydıyla, riskli yapı için Yapı Kimlik Numarası’nın alındığı tarihten önceki üç aydan veya sonraki üç aydan birine ait tüketim miktarı aranmaksızın elektrik, su, doğalgaz veya sabit hatlı olmak şartıyla telefon/internet faturası ile başvuru için gerekli diğer şartların sağlanması durumunda kira yardımı başvuruları değerlendirilecektir.

Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı Başvuru Dilekçesi

…………………….. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE

Aşağıda bilgileri bulunan ve ARAADNET yazılımında ……. yapı kimlik numaralı binamız 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında riskli yapı olarak tespit edilmiş olup, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 16’ncı maddesine göre kira yardımından faydalanmak istiyorum.

Riskli binamı …./…./… tarihinde tahliye ettiğimi beyan eder, aksi durumun tespit edilmesi halinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre faiziyle geri ödeyeceğimi taahhüt ederim.

Kira yardımından faydalanmam halinde 13.10.2012 tarihli ve 28440 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Karar uyarınca bankalardan faiz destekli kredi başvurusunda bulunmayacağımı taahhüt ederim.

Kira yardımı başvurumun uygun bulunması halinde aşağıda belirttiğim hesap numarama yatırılması hususunda;

Gereğini arz ederim.                                      …./…./.……                                                                 Adı Soyadı

İletişim Bilgileri, Adres:  Telefon:    Banka Hesap Numarası (IBAN)        :

EKLER: 1- Nüfus cüzdanı fotokopisi 2- Konut veya işyerinin tapu senedi 3- Riskli bina tespit raporu inceleme formu 4- Tahliye ettiğime dair yeni adresimi gösterir adrese dayalı nüfus kayıt örneği

Kentsel Dönüşümde Kira Yardımı Başvurusunda Belgeler Eksik İse

Başvuru evraklarından herhangi birisi (mesela, Tapu Belgesi veya Adres Bilgileri Raporu vb.) temin edilmeden başvuru yapılması durumunda, başvuru süresiyle ilgili mağduriyet oluşturulmaması amacıyla, başvurunun kabul edilerek evrak kayıt tarihi ve sayısı verilmesi, A.R.A.A.D. Bilgi Sistemine eksik evraklı kira yardımı başvurusu olarak girişinin yapılması ve eksik evrakın tamamlanmasının ardından ödemelerin başlatılması gerekir.

Kentsel Dönüşümde Kira Yardımı Başvurusunda Belgelerde Uyumsuzluk Var İse

Riskli Yapı Tespit Raporu’ndaki adres bilgileri ile kira yardımı başvurusu için sunulan diğer belgelerdeki bilgilerin birbirleriyle uyumlu olması gerekir. Bu çerçevede;

a) Riskli Yapı Tespit Raporu’ndaki adres bilgilerinin veya bağımsız bölüm sayısının hatalı olduğunun anlaşılması halinde, Riskli Yapı Tespit Raporu’nu hazırlayan lisanslı kuruluşça Rapordaki bilgilerin düzeltilmesi ve Müdürlükçe/Belediyece Riskli Yapı Tespit Raporu’nun düzeltilmiş halinin onaylanması,

b) Adres Bilgileri Raporu’ndaki adres bilgilerinin, Riskli Yapı Tesit Raporu’nda yer alan adres bilgileri ile uyumsuz olması halinde uyumsuzluğun belediyece numarataj belgesi ile düzeltilmesi,

c) Diğer belgelerdeki bilgilerde yanlışlık bulunması durumunda yanlışlıkların ilgili kurum/kuruluşlar tarafından onaylı resmi yazı ile düzeltilmesi, gerekmektedir. Kira yardımı başvuruları, belirtilen belgelerdeki bilgiler birbiriyle uyumlu hale getirildikten sonra değerlendirilecektir.

Arsa paylı tapularda, ilgili belediyeden alınacak bina emlak vergi beyannamesinde ve fatura üzerinde bağımsız bölüm numaralarının gösterilmiş olması gerekir. Kira yardımı başvuruları, riskli yapı için Yapı Kimlik Numarası’nın alındığı tarihte geçerli olan bina emlak vergisi beyannamesindeki bina hisse oranları dikkate alınarak değerlendirilecektir.

Bağımsız bölümün fatura veya emlak vergi beyannamesiyle tespit edilemediği köy yerleşim yerlerinde, Müdürlük/Belediyenin riskli yapıyı yerinde incelemesi sonucunda düzenlenecek olan Ek-6 da yer alan tutanağa göre işlem yapılacaktır.

Bağımsız bölüm hiçbir şekilde tespit edilemiyorsa kira yardımı başvurusu kabul edilmeyecektir.

Kira yardımı başvuruları için istenen emlak vergisi beyannamesinin bina için düzenlenmiş olması ve ilgili bağımsız bölüm ile hissesini açıkça göstermesi gerekir. Arsa emlak vergisi beyannamesi ile işlem yapılması mümkün olmayacaktır.

Vekaletnamelerde Dikkat Edilecek Hususlar

a) Sadece kira yardımı başvurusu yapılması için verilen vekâletnamede “6306 sayılı Kanun kapsamında kira yardımı başvurusu yapmaya yetkilidir.” ibaresinin,

b) Hem kira yardımı başvurusu yapılması ve hem de yapılacak kira yardımı ödemesinin alınması için verilen vekâletnamede “6306 sayılı Kanun kapsamında kira yardımı başvurusu yapmaya ve kira yardımı bedellerini almaya yetkilidir.” ibaresinin, yer alması gerekir.

Ayrıca, vekâletnamenin noterden onaylı aslının ve vekilin kimlik fotokopisinin alınması gerekir.

Kentsel Dönüşümde Kira Yardımı Başvurusunda Dikkat Edilecek Hususlar

Kira yardımı başvurularında hak sahipleri tarafından verilen belgelerin aslı veya fotokopisi alınacaktır. Fotokopi alınmışsa “aslı görülmüştür” kaşesi basılacak ve işlemi yapan personelin adı-soyadı yazılarak imzalanacaktır. Başvurulara ilişkin evraklar Yapı kimlik Numarasına (YKN) göre arşivlenecektir.

Bağımsız bölümü belli olmayan arsa paylı tapular ile yapılan başvurularda; Riskli Yapı Tespit Raporu’nda belirtilen adres ve ada/parsel bilgileri ile uyumlu olacak şekilde bağımsız bölümü ve bağımsız bölümdeki hisse oranını gösteren bina emlak vergi beyannamesi istenilecektir.

Kira yardımı başvurusunda bağımsız bölüm numarası (konut/işyeri-iç kapı numarası) önemli olup; A, B, C vb. blok numaraları mevcut ise bu durumun başvuru dilekçesinde ve A.R.A.A.D. Bilgi Sistemi’nin açıklamalar bölümünde belirtilmesi gerekir.

Kentsel Dönüşümde Kira Yardımı Başvurusu Nereye Yapılır? Başvuruda Gerekli Belgeler Nelerdir?
Kentsel Dönüşümde Kira Yardımı Başvurusu Nereye Yapılır? Başvuruda Gerekli Belgeler Nelerdir?