Parselasyonda Düzenlenmesi Gereken Cetveller? Özet Cetveli Nedir? Tahsis Cetveli Nedir? Ada Dağıtım Cetveli Nedir? Mal Sahipleri Araştırma ve Özet Formu Nedir?

AAD Uygulama Yönetmeliğinin 35. maddesine göre, imar adaları, imar planı ve yönetmeliğindeki yapı nizamı ile diğer ilgili hükümler dikkate alınmak suretiyle önce geçici parsellere ayrılır. Fakat geçici parselleme yapılmadan önce her bir kadastro parselinden kesilecek DOP, KOP ve kamulaştırılacak alan miktarının belirlenmesi gerekir. Bunun için de yapılması gereken DOP, KOP ve kamulaştırılacak alan için belirlenen oranların, parselin düzenlemeye giren kısmının yüzölçümü ile çarpılmasıdır. Örneğin DOP oranı %34,8683 ve parselin yüzölçümü 1.000 m2 ise bu parselden 348,68 m2 DOP kesilip, (KOP ve kamulaştırma olmadığını varsayarsak) bakiye kalan 651,32 m2’nin imar parsellerine tahsis edilmesi gerekir. KOP ve kamulaştırılacak alan var ise aynı şekilde hesaplanıp parsel yüzölçümünden çıkarılarak imara tahsis edilecek miktar hesaplanır. Bu hesaplama için özet cetveli kullanılır.

Ada dağıtım cetvelleri ve diğer kayıtların-cetvellerin, dağıtıma ilişkin bilgileri sağlıklı bir şekilde içermesi zorunludur. Danıştay kararlarına göre, bu kayıtların hatalı ve belirsiz olması durumunda parselasyon işleminin hukuka uygun bir şekilde tesis edildiğinden söz edilemez; bu durum da, parselasyon işleminin iptaline neden olabilecektir.

Danıştay 6. Dairesi, 22.12.1998, E:1997/5781, K:1998/6711                       

Ada dağıtım cetvellerinde dağıtıma ilişkin tüm bilgilerin sağlıklı biçimde yer alması gerektiğinden, bu kayıtların hatalı ve belirsiz olması durumunda parselasyon işlemi hukuka aykırı duruma gelir.

a. Özet Cetveli Nedir? Özet Cetveli Nasıl Yorumlanır?

Düzenlenmesi gerekli cetvellerden biri özet cetvelidir. Uygulama Yönetmeliğinin 4/e maddesine göre özet cetveli; düzenleme sahasına giren kadastro ve (varsa) imar parsellerinin tapu senedi miktarı, düzenleme sahasına giren ve girmeyen kısımları ile düzenleme ortaklık payları, (varsa) kamulaştırma ve bağış miktarları, oluşan imar parselleri ve imar adalarının yüzölçümlerinin yazıldığı cetveldir.

Özet Cetveli
Özet Cetveli

AAD Uygulama Yönetmeliğinin 34. maddesine göre düzenleme sahasına giren beher parsele ait DOP’un, varsa kamulaştırma veya bağış miktarı ile imar parseli olarak tahsisi gereken miktarı göstermek üzere özet cetvelleri düzenlenir.

Özet cetveli düzenlemeye tabi tutulan kadastro parselleri ile eski imar parselleri için düzenlenir. Kısmen düzenlemeye tabi tutulan parsellerin, düzenlemeye tabi tutulmayan kısımlarının da bu cetvelde gösterilmesi gerekir.

Ayrıca, AAD Uygulama Yönetmeliğine göre kamulaştırılacak alan ve DOP hesabının, Düzenleme Ortaklık Payı Kamulaştırma Miktarı Hesap Cetveli kullanılarak yapılması öngörülmüştür. Ancak günümüzde uygulamada kamulaştırılacak alan ve DOP hesabı, özet cetvelinin en altında yer alan hesaplama alanında yapılmaktadır.

Düzenlemeye tabi tutulan tüm parsellerin bu cetvelde yer alması zorunludur.

Bu cetvellerde düzenlemeye tabi tutulan imar/kadastro parselleri, bunlardan kamulaştırılacak kısımlar, bu parsellerin alanları ile düzenlemeye girmeyen kısımları, DOP alınacak ve (daha önce DOP kesintisi yapıldığı için) alınmayacak kısımları, kesilen DOP miktarı, imar parsellerine yapılan tahsis miktarı ve son sütunda ise düzenleme sonucu oluşan imar adalarının yüzölçümleri yer alır.

Cetveli bir örnekle açıklayalım: Cetvelin ilk sırasında yer alan 406 no.lu kadastro parselinin yüzölçümü, 27.265,00 m2’dir. Bu parselden herhangi bir kamulaştırma ya da yola terk bulunmamaktadır. Parselin “D.Girmeyen” sütunu boştur, dolayısıyla tamamı düzenlemeye girmektedir. Parselin “Dopalma” sütunu boş olduğuna göre daha önceden uygulamaya giren ve DOP kesilen herhangi bir kısmı yoktur; bu nedenle parselin tamamı üzerinden DOP kesintisi yapılmıştır. Parselden kesilen DOP miktarı 6.676,86 m2’dir. Parselin bakiye kalan 20.588,14 m2’lik kısmı ise imar parsellerine tahsis edilmiştir.

Özet cetvelinin en altında fakat DOP’un üstünde, kadastro toplamları ile imar toplamları yer alır. Bu kısım, yukarıda parsel bazında yapılan açıklamaların, toplam katılım kütlesi (uygulamaya giren tüm parseller ve ihdaslar) bazında yapılması için kullanılmaktadır.        

Yukarıda verdiğimiz örneğimiz üzerinden açıklarsak, toplam 257.795,00 m2’lik alan uygulamaya girmektedir. Cetvelin “Top. Kamu” alanı “0” olduğuna göre, bu uygulamada kamulaştırma (DOP’tan karşılanması gereken alanlar için) bulunmamaktadır. Örneğimizde herhangi bir yola terk de bulunmamaktadır. Cetvelin “Toplam D.Girmeyen” sütunu boş olduğuna göre uygulamaya dâhil parsellerin tamamının uygulamaya girdiğini, bir başka ifadeyle herhangi bir kısmı düzenleme dışı kalan kadastro parseli olmadığını görüyoruz. Cetvelin “Toplam Dopal” sütununa göre uygulamaya giren parsellerin tamamından DOP kesintisi yapılacaktır. Bu parsellerden 63.130,81 m2 DOP kesintisi yapılacak ve geri kalan 194.664,19 m2 imar parsellerine tahsis yapılacaktır.

Tahsis Cetveli Nedir? Tahsis Cetveli Nasıl Yorumlanır?

Daha sonra, bir kadastro ya da imar parselinin uygulama sonucu hangi imar adasına gittiğini gösteren tahsis cetveli düzenlenir. Uygulama Yönetmeliğinin 4. maddesinde tahsis cetveli; kadastro veya varsa imar parsellerinin hangi imar adalarına gittiğini gösteren cetvel olarak tanımlanmıştır.

Tahsis Cetveli
Tahsis Cetveli

AAD Uygulama Yönetmeliğinin 34. maddesine göre düzenlenen imar adalarının parsellere ayrılan kısmının yüzölçümü ile her ada içerisine rastlayan kadastro ve varsa imar parsellerinin yeni yüzölçümleri toplamı karşılaştırılarak, kadastro ve varsa imar parselleri karşılığı olarak hangi imar adası içinde imar parselleri tahsis edilebileceği tespit edilir ve bu amaçla bir “Tahsis Cetveli“ düzenlenir.

Tahsis cetveli, düzenlemeye giren imar ya da kadastro parseli karşılığında, hangi imar adasından ne kadar tahsis yapıldığını göstermek üzere hazırlanır. Üç ana sütundan oluşan bu cetvelin en sol sütunu, uygulama giren parselin ada ve parsel numarasını gösterir. Ortada yer alan “İmar Ada No” başlıklı sütun, uygulamaya giren parselin/parsellerin dağıtım gördüğü imar adalarını ve parsellerden bu adalara dağıtım gören miktarı gösterir. En sağda yer alan sütun ise kadastro parsellerinden imar adalarına dağıtım gören toplam miktarı gösterir. Cetveli bir örnekle açıklayalım:

Cetvelin ilk sırasında yer alan 406 no.lu kadastro parselinden, 11.221,40 m2’lik kısım 101 no.lu imar adasına, 6.059,71 m2’lik kısım 102 no.lu imar adasına, 3.306,98 m2’lik kısım 104 no.lu imar adasına dağıtım görmüştür. Bu parsellerden imar adalarına yapılan toplam tahsis miktarı ise 20.588,10 m2’dir.

Ada Dağıtım Nedir? Ada Dağıtım Cetveli Nasıl Yorumlanır?

Düzenlenmesi gereken bir başka cetvel ise ada dağıtım cetvelidir. AAD Uygulama Yönetmeliğinin 35. maddesinin son fıkrasına göre İmar adaları içerisinde yerleştirilen parsel sayısı ve her parselin yüzölçümü ile hangi kadastro ve varsa imar parselleri karşılık olarak verildiği, düzenlenecek “Ada Dağıtma Cetvelleri” üzerinde gösterilir.

Ada Dağıtım Cetveli
Ada Dağıtım Cetveli

Ada dağıtım cetveli, her imar adası için ayrı olarak düzenlenen ve düzenleme sonucu meydana gelen parsellerin hangi kadastro veya imar parsellerinden nasıl oluştuğunu, kadastro ve imar parsellerinden alınan DOP’u, gerektiğinde malikin muvafakati ile terk edilen alanları, kamulaştırılacak alanları gösteren cetveldir.

Ada dağıtım cetvelini, bir örnekle açıklayalım. Tamamını yukarıda verdiğimiz ada dağıtım cetvelinin bir kısmını yanda verelim. Bu örneğe göre 115 ada 1 parsel no.lu imar parseli, 415 no.lu kadastr

o parselinden 1.421,61 m2’nin dağıtım görmesi sonucu oluşmuştur. Aynı şekilde 115 ada 2 parsel no.lu imar parseli, 415 no.lu kadastro parselinden 1.153,14 m2’nin dağıtım görmesi sonucu oluşmuştur.

Bu cetvelin bir diğer kullanım şekli de kadastro parselinden o adadaki parsellere ve diğer adalara yapılan tahsisleri, toplam imar parseli tahsisini, kamulaştırılacak alanı, kesilen DOP miktarını, parselin düzenlemeye giren miktarını ve parselin toplam alanını yansıtmasıdır. Yandaki örneğimize göre 415 no.lu kadastro parselinden 115 ada, 1-8 no.lu parsellere çeşitli miktarlarda dağıtım olmuştur.

415 no.lu parselden 115 no.lu adaya yapılan tahsis miktarı, 8.309,66 m2, diğer adalara “DiğADALAR” yapılan tahsis miktarı 10.009,30 m2, imar parseli olarak tahsis edilen miktar “İ.TAHSİS” 18.319,00 m2’dir. Parselden herhangi bir kamulaştırma bulunmamaktadır. Parselden kesilen DOP miktarı 5.940,97 m’dir. Parselin tapu yüzölçümü “TAPUALANI” 24.260,00 m2’dir. Parselin düzenlemeye girmeyen “D.GİRMEYEN” kısmı bulunmamaktadır, bir başka ifadeyle parselin tamamı düzenlemeye girmektedir.

Mal Sahipleri Araştırma ve Özet Formu (Kadastro Parseline Sıralı) Nedir ve Nasıl Yorumlanır?

Mal sahipleri araştırma ve özet formu, tıpkı tahsis cetveli gibi bir kadastro parselinin hangi imar parsellerine dağıtım gördüğünü gösterir. Aradaki tek fark, mal sahipleri araştırma ve özet formunun biraz daha ayrıntılı (parsel malikleri ile imar parsellerindeki hisse miktarlarını da göstermektedir) ve kullanışlı olmasıdır. Ayrıca mal sahipleri araştırma ve özet formunda, imar uygulamasına tabi tutulan parselin hangi imar parseline gittiği gösterilmektedir, oysaki tahsis cetvelinde imar uygulamasına tabi tutulan parselin hangi imar adasına gittiği gösterilmekte ve imar parseline ilişkin bilgi yer almamaktadır.

Mal sahipleri araştırma ve özet formu, kadastro parseline sıralı olarak düzenlenir ve bir kadastro (veya düzenlemeye tabi tutulan imar) parselinden ne kadarlık kısmın kamulaştırılacak alan olarak ayrıldığını, ne kadar DOP kesildiğini ve imar parsellerine ne kadarlık tahsis yapıldığını gösterir.

Mal Sahipleri Araştırma ve Özet Formu

Yukarıda yer alan örneğimiz üzerinden açıklarsak; 406 no.lu kadastro parselinin toplam yüzölçümü 27.265,00 m2’dir. Bu parselde Senem Seyis isimli şahsa ait olan miktar 16.359,00 m2’dir. Bu miktar, parselin 3/5’ine denk gelmektedir. Bu parselden herhangi bir kamulaştırma (18. madde kamulaştırması) yapılmamıştır. Parselden 4.006,12 m2, DOP kesilmiş, bakiye kalan 12.352,80 m2 ise imar parsellerine tahsis edilmiştir. Tahsis yapılan parsellerden 101 ada,1 parselin toplam yüzölçümü 1.725,22 m2’dir. Bu parselde 406 parselden dolayı Senem Seyis’in hisse oranı 50000/172522’dir. Bu oran miktar olarak 500 m2’ye tekabül etmektedir.

Mal Sahipleri Araştırma ve Özet Formu
Mal Sahipleri Araştırma ve Özet Formu

Tescile Esas Dağıtım Cetveli (İmar Parseline Sıralı) Nedir ve Nasıl Yorumlanır?

Bir diğer cetvel olan tescile esas dağıtım cetveli (imar parseline sıralı); bir imar adasının hangi kadastro parsellerinden oluştuğunu gösterir.

Aşağıda tescile esas dağıtım cetvelinin bir örneği durmaktadır. Bu örneğe göre 1725,22 m2 yüzölçümlü 101 ada, 1 parsel no.lu taşınmaz, 406 no.lu kadastro parselinde bulunan iki ayrı hisseden 500’er m2 ve 407 no.lu kadastro parselinden 725,22 m2 alınarak oluşturulmuştur.

Tescile Esas Dağıtım Cetveli (İmar Parseline Sıralı)
Tescile Esas Dağıtım Cetveli (İmar Parseline Sıralı)

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.