İnşaat Ruhsatı Alınması İçin Özel Mevzuatı Gereği Alınması Gereken İzinler

Eğer özel mevzuatı gereği, yapı yapılabilmesi için belirli kurumlardan izin alınması gerekiyor ise inşaat ruhsatı verilmeden önce bu izinlerin alınmış olması gerekir. İmar mevzuatımız, inşaat ruhsatı alınması için bazı izinlerin alınmasını zorunlu kılmıştır.

(1) Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler İçin İzin Alınmış Olması

Bu konuda şu yazımıza bakabilirsiniz: Karayolu Kenarında Açılacak Akaryakıt İstasyonu Gibi Tesislere Nasıl İzin Alınır?

(2) ÇED Yönetmeliği Kapsamındaki Yapılar İçin ÇED Kararı Alınması

2872 sayılı Çevre Kanununun 10. maddesine ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin 6. maddesi hükümlerine göre; (petrol, jeotermal kaynaklar ve maden arama faaliyetleri hariç olmak üzere) gerçekleştirmeyi planladıkları faaliyetleri sonucu çevre sorunlarına yol açabilecek kurum, kuruluş ve işletmeler, çevresel etki değerlendirmesi raporu veya proje tanıtım dosyası hazırlamakla yükümlüdürler. Bu tür inşaatlar için “çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararı” veya “çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir” kararı alınmadıkça bu projelere inşaat ruhsatı ve yapı kullanma izni verilemez.

Bu nedenle, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında bulunan bu tesislere “ÇED olumlu raporu” veya “çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir” kararı alınmadan inşaat ruhsatı verilmemesi gerekir.

Hangi projeler için ÇED raporu veya “çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir” kararı alınacağı ise, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde sayılmıştır.

Yönetmeliğin 7. maddesine göre; Yönetmelik ekinde yer alan 1 no.lu listedeki faaliyetler için çevresel etki değerlendirmesi raporu hazırlanması ve bunların inşaatına başlanabilmesi için “ÇED olumlu kararı” alınması zorunludur.

Aynı Yönetmelik ekindeki 2 no.lu listede bulunan yatırımlar için Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından gerekli araştırmalar ve değerlendirmeler yapılır. Bu yatırımlardan “çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir” kararı verilenler için doğrudan inşaat ruhsatı verilebilir. “Çevresel etki değerlendirmesi gereklidir” kararı verilen projeler içinse, çevresel etki değerlendirmesi raporu hazırlanması “ÇED olumlu kararı” alınması zorunludur.

(3) Sit Alanlarında Kalan Yapılar İçin Koruma Kurullarından İzin Alınması

Sit alanlarında kalan taşınmazlarda yapı inşa edilmesine ve mevcut yapılarda tadilat yapılmasına ilişkin hükümler, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 8. ve 9. maddelerinde yer almaktadır.

8. madde hükmüne göre; tescilli korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının korunma alanlarının tespiti ve bu alanlar içinde inşaat ve tesisat yapılıp yapılamayacağı konusunda karar alma yetkisi, koruma kurullarına aittir.

Bu konuda şu yazımıza bakabilirsiniz: Sit Alanlarında İnşaat İçin Koruma Kurulundan Nasıl İzin Alınır?

(4) Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Kapsamındaki Tesisler

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinin 5. maddesine göre Yönetmeliğe Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler, faaliyette bulunabilmeleri için, öncelikle geçici faaliyet belgesi almak zorundadır. Geçici faaliyet belgesi alan işletmeler belge tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi almak zorundadır.

Ayrıca Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’nin 5. maddesine göre, hava emisyonu olan ve Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik (bu Yönetmelik Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği ile yürürlükten kaldırılmıştır. Diğer mevzuatta söz konusu Yönetmeliğe yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.) kapsamında yer alan işletmelerin kurulması ve işletilmesi için çevre izni alınması zorunludur.

(5) Havaalanları Çevresinde Yapılacak Yapılar

2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununun 47. maddesine göre, havaalanlarının ve ilgili tesis ve teçhizatın çevresinde, Ulaştırma Bakanlığınca belirlenecek esaslar içinde ve saptanacak bir alan dahilinde izin alınmadıkça hava trafiği, uçuş güvenliği ve haberleşmeyi engelleyecek, seyrüseferi ve meydan güvenliğini tehlikeye düşürecek nitelikte ve yükseklikte bina, yapı, inşaat yapılması, ağaç ve direk dikilmesi, tesis kurulması yasaktır.

Bu hükümlere göre; hava alanları çevresinde Ulaştırma Bakanlığı tarafından tespit edilen mesafelerde bulunan yerlerde yapılacak yapılar için Ulaştırma Bakanlığından izin alınması gerekir.

(6) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu Kapsamındaki Yapılar

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 268. maddesine göre; civarında ikamet eden halkın sıhhat ve dinlenmesini etkileyebilecek müesseseler ve atölyeler resmi izin alınmadan açılamaz. Buna göre; Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında kalan gayrisıhhi müesseseler için inşaat ruhsatı verilmeden önce ilgili kurumdan alınacak resmi iznin aranılması gerekmektedir.

Birinci sınıf gayrisıhhi müesseselerin tesisi için ancak Sağlık Bakanlığı tarafından izin verilebilir. Bu hususta izin almak üzere müessesenin bulunduğu mahalde en büyük mülkiye memuruna bir dilekçe ile müracaat edilir. Bu Bakanlık tarafından yaptırılacak araştırmadan sonra gerekli izin verilir.

İkinci ve üçüncü sınıf müesseselerin tesisi için mahalli sağlık memurlarının olumlu raporları üzerine mahalli en büyük mülkiye memurunca resmi müsaade verilir ve Sağlık Bakanlığına bildirilir.

(7) Ormanlarda Gerekli İzinlerin Alınmış Olması

Bu konuda şu yazımıza bakabilirsiniz: Ormanlarda Yapılacak İnşaatlar İçin Hangi İzinler Gerekir?

(8) Özel Hastanelerde

Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 10. maddesine göre; gerek özel hastane olarak ilk defa inşa edilecek ve gerekse tadilat yapılarak özel hastane olarak kullanılacak mevcut binalarda inşaat yapılamadan önce Sağlık Bakanlığından ön izin alınması gerekmektedir.

Ayrıca;

a) Sağlık Bakanlığı tarafından ön izin verilmiş mimari projenin uygulanması sırasında bu projede bir değişiklik yapılması durumunda,

b) Özel Hastaneler Yönetmeliğine göre ruhsatlandırılmış hastane binasında, ön izne esas mimari projeyi de etkileyecek değişikliğe sebep olan tadilat işlerine başlanılmadan önce,

c) Ruhsatlandırılmış hastane binasına ilave bina yapılmak istenmesi halinde,

Ön izin alınması zorunludur.

Bu nedenle, özel hastane olarak inşa edilmek ya da özel hastane olarak kullanılmak üzere tadilat yapılmak istenen binalarda inşaat ruhsatı verilmeden önce Sağlık Bakanlığı tarafından verilmesi gereken ön izin belgesinin aranması gerekmektedir.

(9) Su Taşkınına Uğrama Riski Altında Olan Yerlerde İzin Alınmış Olması

14.01.1943 tarihli ve 4373 sayılı Taşkın Sulara ve Su Baskınlarına Karşı Korunma Kanununun 1. maddesine göre; genel veya özel kapalı veya akarsuların taşmasıyla su altında kalan veya su baskınlarına uğrayabilecek olan sahaların sınırları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile tespit ve ilan edilir.

Bu şekilde tespit ve ilan edilmiş olan sınırlar içinde tesisat, inşaat veya tadilat yapmak, fidan veya ağaç dikmek yasaktır. Bu işlemlere izin verilmesi için, Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğünün, bulunmayan yerlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı il müdürlüğünün yapılacak yapı için fenni sakınca olmadığı hakkında rapor vermiş olması gerekir.

Bu hükümlere göre; su taşkınına maruz kalabilecek bölge olarak tespit edilen yerlerde inşaat ruhsatı verilebilmesi için Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü, bulunmayan yerlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı il müdürlüğü tarafından yapının yapılmasında fen yönünden sakınca bulunmadığının tespit edilmesi gerekir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.