1. Anasayfa
  2. Gayrimenkul Makaleleri

Hazine Taşınmazları Yenilenebilir Enerji İçin Kiralanması


10 Eylül 2022 tarihli ve 31949 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 412 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği ile Hazine taşınmazları üzerinde yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretimi yapılması amacıyla irtifak hakkı tesis edilmesine veya kullanma izni verilmesine ilişkin usul ve esasları belirlendi. Bu sayede Hazine taşınmazları yenilenebilir enerji için kiralanacak.

Yenilenebilir enerji kaynakları; hidrolik, rüzgâr, güneş, jeotermal, biyokütle enerji kaynaklarıdır. Bunlar için hazine arazileri kiralanabilecektir.

Yenilenebilir Enerji İçin Kimler Başvurabilecek

Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretimi yapılmasına yönelik olarak Hazine taşınmazları üzerinde irtifak hakkı tesis edilmesi ya da kullanma izni verilmesi amacıyla;

a) Maden veya jeotermal işletme ruhsat sahipleri,

b) Sanayi abone grubunda yer alan kişiler,

c) Kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer abone grubunda yer alan kişiler,

ç) Tarımsal faaliyetler abone grubunda yer alan kişiler,

başvuruda bulunabilir.

Büyük Ova Koruma Alanları Kapsam Dışında

Tebliğe göre Hazine taşınmazları, büyük ova koruma alanı dışındaki alanlarda; maden veya jeotermal işletme ruhsat sahiplerine, sanayi abone grubunda yer alan kişilere, kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer abone grubunda yer alan kişilere, tarımsal faaliyetler abone grubunda yer alan kişilere irtifak hakkı tesis edilebilir veya kullanma izni verilebilir.

Büyük Ova Koruma Alanı içinde ise sadece; tarımsal faaliyetler abone grubunda yer alan kişilere, maden veya jeotermal işletme ruhsatlı alanlarda ruhsat sahiplerine, tesiste kullanılacak atıkların “biyokütle” olarak tanımlanmış olması ve atık bertaraf sorumluluğunun kamu kurum ve kuruluşuna ve tesisin işletilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişiliğine ait olması şartıyla, Atık Yönetimi Yönetmeliğine göre “belediye atıkları” olarak sınıflandırılan atıklar ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından işletilen tesislerden ortaya çıkan atıklar ve/veya arıtma çamurlarının kullanılacağı tesisler için kamu kurum ve kuruluşlarına irtifak hakkı tesis edilebilir veya kullanma izni verilebilir.

Hazine Taşınmazları Yenilenebilir Enerji Kira Bedeli

Hazine taşınmazları üzerinde lisanssız elektrik üretimi yapılması amacıyla tesis edilecek irtifak hakları ile verilecek kullanma izinlerinde ilk yıl bedeli, taşınmazın rayiç bedelinin yüzde biridir.

İhale Usulü Nasıl Olacak? Hazine Taşınmazları Yenilenebilir Enerji İçin İhalesiz Kiralanabilir mi?

Normalde, irtifak hakkı tesisi veya kullanma izni verilmesine ilişkin ihale işlemleri, 2886 sayılı Kanunun 17. maddesinde belirtilen ilanlar yapılmak suretiyle, yine 2886 sayılı Kanunun 51. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine göre pazarlık usulüyle yapılır. Bununla birlikte,

a) Kendilerine verilen görevlerin yerine getirilmesi sırasında ihtiyaç duyulan elektrik enerjisinin temini amacıyla;

1) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine,

Bu yazımız da ilginizi çekebilir:  2886 Sayılı Kanunun 75. Maddesine Göre Tahliye Nasıl Yapılır?

2) Yurt içi özgün geliştirme ve ileri teknoloji gerektiren savunma, havacılık ve uzay sanayii alanlarında faaliyet gösteren ve Savunma Sanayii Başkanlığınca bildirilen yatırımcılara,

3) Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 54. maddesi kapsamındaki kuruluşlara,

4) 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında Cumhurbaşkanı Kararı ile desteklenen yatırımlar için yatırımcılara,

5) 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu (Endüstri Bölgeleri Kanunu ve Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun) ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında Cumhurbaşkanı Kararı ile kurulan endüstri bölgesi ve teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketlerine,

6) Kamu yararına çalışan derneklere ve vergi muafiyeti tanınan vakıflara,

b) 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanuna göre tesiste kullanılacak atıkların “biyokütle” olarak tanımlanmış olması ve atık bertaraf sorumluluğunun kamu kurum ve kuruluşuna ait olması şartıyla; Atık Yönetimi Yönetmeliğine göre “belediye atıkları” olarak sınıflandırılan atıklar ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından işletilen tesislerden ortaya çıkan atıklar ve/veya arıtma çamurlarının kullanılacağı lisanssız elektrik üretim faaliyeti gerçekleştirecek tesisler için kamu kurum ve kuruluşlarına,

c) Maden veya jeotermal işletme ruhsatlı alanlarda ruhsat sahibine,

ç) Lisanssız elektrik üretimi dışında diğer amaçlarla lehine irtifak hakkı tesis edilen veya adına kullanma izni verilen yatırımcılara,

İlan yapılmaksızın doğrudan irtifak hakkı tesis edilebilir veya kullanma izni verilebilir.

Mevcut İrtifak Haklarında da Yenilenebilir Enerji Amacıyla Kiralama Yapılabilecek

Tebliğe göre, lisanssız elektrik üretimi dışında diğer amaçlarla yatırımcılar lehine irtifak hakkı tesis edilen veya kullanma izni verilen Hazine taşınmazlarının bir kısmı üzerinde hak lehtarları tarafından lisanssız elektrik üretimi yapılmasının istenilmesi halinde gerekli belgelerle birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığına başvurulacak.

Bakanlık tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda bu talebin uygun bulunması halinde lisanssız elektrik üretiminin imar planı ve/veya proje revizyonu gerektirmeyen; onaylı imar planı ve uygulama projesi kapsamındaki yapı ve tesisler ile açık otoparkların üstünde (çatı ve benzeri) ve/veya cephelerinde yapılması durumunda; ilgili idarelerin de görüşleri alınmak suretiyle, mevcut irtifak hakkı veya kullanma izni bedeline ilave bedel alınmaksızın ve sözleşme değişikliği yapılmaksızın işlem tesis edilmesi hususu ilgili valiliğe (çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlüğü) bildirilir.

Valilik (çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlüğü) tarafından, belirtilen işlemlerin yapıldığının ve ilgili idarelerden alınması gereken diğer tüm izinlerin alındığının tespit edilmesi halinde; mevcut irtifak hakkı veya kullanma izni bedeline ilave bedel alınmak ve sözleşme değişikliği yapılmak suretiyle gerekli işlemler valilikçe (çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlüğü) yürütülür.

Kira Süresi

Tebliğ kapsamında Hazine arazileri, yenilenebilir enerji için yirmi dokuz (29) yıla kadar bağımsız ve sürekli nitelikte olmayan irtifak hakkı tesis edilir veya kullanma izni verilir.

Hazine Taşınmazları Yenilenebilir Enerji İçin Kiralanacak
Hazine Taşınmazları Yenilenebilir Enerji İçin Kiralanacak