Tüm Yönleriyle Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi: GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI

Linkedin

193 sayılı Kanun’un 70, 71, 72, 73 ve 74. maddeleri, gayrimenkul sermaye iradının vergilendirilmesini düzenlemektedir. Bu Kanunun 70. maddesinde sayılan mal ve hakların kiraya verilmesi karşılığında elde edilen nakdi veya ayni gelirler Kanun tarafından “gayrimenkul sermaye iradı” olarak ifade edilmektedir ve 193 sayılı Kanun’a göre bu gelir, belli koşullarda gelir vergisine tabi tutulmaktadır.

Kanun’un 70. maddesi, bu kapsamda elde edilen gelirleri gayrimenkul sermaye iradı olarak isimlendirse de maddede sayılan mal ve haklar, gayrimenkul tanımından daha geniş bir çerçeveye yayılmaktadır.

Bu çalışmada; kira gelirine konu mal ve haklar, vergiden istisna edilecek mesken kira tutarı, işyeri kira gelirinde beyanname verme sınırı, emsal kira bedeli uygulaması, beyan edilen kira gelirlerinden indirilecek giderler, kira ödemelerinde vergi kesintisi, ödenmesi gereken verginin hesaplanması konularında açıklamalar yer almaktadır.

İçindekiler

1. Hangi Mal ve Hakların Kiraya Verilmesi Gelir Vergisine Tabidir?

2. Kimler Kira Geliri (Gayrimenkul Sermaye İradı) Ödemek Zorundadır?

3. Nakden veya Ayni Olarak Tahsil Edilmeyen Kira Gelirleri İçin Vergi Ödenir mi?

4. Tahsil Edilen Geçmiş veya Gelecek Yıl Kira Bedellerinin Vergisi Ne Zaman Ödenir?

5. Başkasının Kullanımına Ücretsiz veya Düşük Bedelle Bırakılan Gayrimenkullerde Emsal Kira Bedeli ve Gelir Vergisi Nasıl Hesaplanır?

6. Kira Gelirinin Vergilendirilmesinde Giderlerimi Nasıl Düşebilirim?

7. Kira Geliri Nasıl Beyan Edilir? Kimler Beyanname Vermek Zorundadır?

8. Kira Gelirlerine Uygulanacak Vergi Tarifesi ve Verginin Ödenmesi

KAYNAKÇA

Atabey, T. (2011), Gelir Vergisi Rehberi, Mart 2011, 7. Baskı.

Beyanname Düzenleme Kılavuzu (2013), Hesap Uzmanları Derneği, İstanbul.

Esener, H.(2010), 4721 Sayılı Tür4k Medeni Kanununa Göre Bütünleyici Parça (Mütemmim Cüz) ve Eklenti (Teferruat), Lebip Yalkın Dergisi, Ağustos 2010, Sayı 80.

Demir, Ş. (2016) “Tüm Yönleriyle Gayrimenkul Sermaye İratlarının (Kira Gelirlerinin) Beyan Uygulamaları, Erişim Adresi: http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/seref/007/, Erişim Tarihi: 28.04.2018

Gelir İdaresi Başkanlığı Kira Geliri Elde Edenler İçin Beyanname Düzenleme Rehberi (2018), Erişim Adresi: http://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/beyannamerehberi/2018_kirageliri.pdf, Erişim Tarihi: 24.04.2018

Koyuncu, M., Kılıçkaya, C. (1996), Gayrimenkullere Yapılan Harcamaların Mahiyeti ve İtfası, Vergi Dünyası, Aralık 1996, Sayı: 184.