1. Anasayfa
  2. Gayrimenkul Mevzuatı

261 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Tahsis İşlemleri)


MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ

(Sıra No:  261)

27.06.2002

Bu Genel Tebliğ, 315 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz malların, kamu hizmetinde kullanılmak üzere; genel, katma ve özel bütçeli idarelere tahsis edilmesi, tahsis amacının ortadan kalkması veya amaç dışında kullanılması durumunda tahsisin kaldırılması ya da değiştirilmesi Bakanlığımız görevleri arasında bulunmaktadır.

Ayrıca, özel kanunları uyarınca; hak sahiplerine verilmek üzere genel ve katma bütçeli kuruluşların tasarrufuna bırakılması gereken taşınmaz malların tahsisi de Bakanlığımızca yapılmaktadır.

Tahsis işlemlerinin aşağıda belirtildiği şekilde yapılması uygun görülmüştür.

I. Tahsis yetkisi ve tahsisi yapılamayacak taşınmaz mallar

A-Tahsis yetkisi

1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 23 üncü maddesi ile 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesinin (d) bendine göre; genel, katma ve özel bütçeli idarelere (il özel idareleri, belediyeler ve köyler) tahsis yapmaya Bakanlığımız yetkilidir.

4342 sayılı Mera Kanunu uyarınca; mera, yaylak ve kışlakların tahsisi, yöre ihtiyaçları ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca belirlenecek normlar dikkate alınarak mera komisyonlarınca yapılır ve valilik onayı ile kesinleşir.

Ayrıca, 3653 sayılı Yalova Kaplıcalarının İşletilmesi ve Kaplıcaların İnkişafı İşlerinin Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletine Bağlı Hükmi Şahsiyeti Haiz Bir Teşekküle Devri Hakkında Kanun ile 3796 sayılı İstanbul Kentinde Yapılacak Olimpiyat Oyunları Kanunu, Bakanlar Kuruluna tahsis yetkisi vermektedir.

B-Tahsisi yapılamayacak taşınmaz mallar

Aşağıda niteliği belirtilen taşınmaz malların tahsisinin yapılması mümkün olmadığından, tahsis talebinin Bakanlığımıza iletilmemesi gerekmektedir.

1-6831 sayılı Orman Kanununa tabi olan yerler (Orman Genel Müdürlüğüne orman olarak yapılacak tahsisler hariç),

2-4342 sayılı Mera Kanunu kapsamında olan yerler,

3-2873 sayılı Millî Parklar Kanunu ve 4533 sayılı Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkı Kanunu kapsamında kalan yerler (milli park olarak tahsis hariç),

4-16.2.1995 tarihli ve 4070, 4071 ve 4072 sayılı Kanunlara göre bu kanunlardan yararlanmak için başvuru yapılıp hak sahipliği kesinleşen kimselere satılması gereken yerler,

5-Hazinenin hisseli olarak malik olduğu taşınmaz mallar (diğer hissedarın tahsis talebinde bulunan kamu kuruluşu olması durumu hariç),

6-Teferruğ yolu ile edinilip, edinme tarihinden itibaren bir yıl geçmemiş taşınmaz mallar.

II.Tahsis talepleri ile birlikte gönderilmesi gereken bilgi ve belgeler

A-Tahsis talebinin valiliklerce yapılması halinde taşınmaz malların;

1-Hazinenin özel mülkiyetinde ise en son duruma göre düzenlenen tapu senedinin ve çaplı tasarruf vesikasının bir örneğinin,

2-Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerden ise bulunduğu yeri gösterir ölçekli krokinin,

3-Plan içinde kalan yerlerden ise; plan türünün (çevre düzeni planı, nazım imar planı, uygulama imar planı gibi), planda ayrıldığı amacın ve imar planının bir örneğinin,

4- 3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında kalan yerlerden (kıyı, sahil şeridi) ise; kıyı kenar çizgisi işlenmiş onaylı pafta örneğinin,

5-2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu ile 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında kalıp kalmadığının,

6-Hangi amaçlarda kullanılmak için tahsisinin istenildiğinin,

7-Herhangi bir kamu hizmetine tahsisli olup olmadığının, tahsisli ise tahsis yazımızın tarih ve sayısı ile halen ne şekilde kullanıldığının,

8-Bakanlığımız hizmetleri için gerekli olup, olmadığının,

9-Halen ne şekilde yönetildiğinin, üzerinde muhdesat varsa, cinsinin ve kime ait olduğunun ve mahallinde yapılacak tespit tutanağının,

10-Tahsis talebinde bulunulan taşınmaz mal üzerinde inşaat yapılacak ise yatırım programına alınıp alınmadığının, alınmış ise yatırım proje numarasının,

11- Taşınmaz malın kısmen tahsisi talep ediliyorsa talep edilen kısmın ifrazının mümkün olup olmadığının,

12- 2924 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında kalıp kalmadığının,

13- 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanunu uyarınca Tarım Reformu Genel Müdürlüğü emrine geçip, geçmediğinin,

14-Tapu sicilinde şerh bulunup, bulunmadığının, varsa içeriğinin,

15-Talep sahibi kuruluşların mahalli birimlerinin, merkez birimlerinden alacakları görüş yazısının,

16-Tahsise ilişkin valilik görüşünün,

bildirilmesi/gönderilmesi gerekmektedir.

BTahsis taleplerinin kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan Bakanlığımıza yapılması halinde taşınmaz malların;

1-Bulunduğu il, ilçe, mahalle ve yöresinin,

2-Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerden ise ölçekli krokisinin,

3-Hazinenin özel mülkiyetinde ise pafta, ada ve parsel numarası ile yüzölçümünün,

4-İmar planı içinde ise planda hangi amaç için ayrıldığının ve plan örneğinin,

5-Üzerinde bina ve tesis inşa edilecekse;

– Yatırım programında bulunup bulunmadığının; bulunuyorsa, yatırım proje numarasının, varsa avan proje örneğinin,

– Yatırımın tamamlanma süresinin,

– Proje için gerekli arazi/arsa miktarının,

6-Taş, kum, çakıl ve toprak ocakları için rezerv ve ihtiyacı gösterir teknik raporun,

bildirilmesi/gönderilmesi gerekmektedir.

III-Tahsis değişikliği taleplerinde bulunması gerekli bilgi ve belgeler

Herhangi bir kamu kuruluşuna tahsisli taşınmaz malların gerek aynı kuruluşça başka bir kullanım amacı için yapılacak tahsis değişikliği taleplerinde, gerek idarece yapılacak taleplerde bu Tebliğin II. Bölümünde istenen bilgi ve belgeler tekrar gönderilmeyecek, değişiklik gösteren hususlar güncel haliyle gönderilecektir. Ayrıca tahsisli idarenin tahsis değişikliğini uygun görüp görmediği hususu bildirilecektir.

IV-Tahsis kaldırma taleplerinde bulunması gerekli bilgi ve belgeler

Tahsis amacının ortadan kalkması, taşınmaz malın amaç dışında kullanılması ya da hiç kullanılmaması, imar planında başka bir amaç için ayrılması hallerinde, tahsisin kaldırılmasına esas olmak üzere;

Bu yazımız da ilginizi çekebilir:  244 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Havza-i Fahmiye'de Bulunan Hazine Taşınmazlarının Satışı)

1-Bakanlık tahsis emrinin tarih ve sayısı,

2-Tahsisin kaldırılması talebinin gerekçesi ve kullanım durumu,

3-Tahsisin kaldırılması konusundaki valilik görüşü,

bildirilecektir.

V-Tahsis işlemi

A-Tahsis süresi

Taşınmaz mal üzerinde bina ve tesis yapımı söz konusu ise talep sahibi kuruluşa öncelikle iki yıla kadar ön tahsis yapılır. Bu süre içerisinde yapılacak bina ya da tesisin yatırım projesinin hazırlanması, yatırım programına alınması ve inşaata başlanılması gerekmektedir. Bu hususların yerine getirildiğine dair belge ve bilgilerle birlikte yeniden tahsis talebinde bulunulması halinde ön tahsis, kesin tahsise dönüştürülür. Ön tahsis süresi içinde bu hususlar yerine getirilmediği takdirde ön tahsis işlemi herhangi bir yazışmaya gerek kalmaksızın kalkmış sayılır.

Taş, kum, çakıl ocakları vb. yerlerin tahsislerinde; tahsis süresi özel bütçeli kuruluşlar (özel idare, belediye ve köyler) için üç yıla, diğerleri için beş yıla kadar uygulanacaktır.

B-Tahsis edilen taşınmaz malın teslimi

Tahsis işleminden sonra tahsis edilen taşınmaz mal, Defterdarlık veya Malmüdürlüğünce bir tutanak düzenlenmek suretiyle ilgili kuruluşa teslim edilir. Hazineye ait taşınmaz mal esas defterinin tahsisliler bölümüne kaydedilir.

CTahsisi kaldırılan taşınmaz malın teslim alınması

Tahsisi kaldırılan taşınmaz mal, bir tutanak düzenlenmek suretiyle ilgili kuruluştan teslim alınır. Tahsisi kaldırılan taşınmaz mal Hazinenin özel mülkiyetinde ise Hazineye ait taşınmaz mal esas defterinin iratlılar bölümüne, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerden ise Hazine ile ilişikli taşınmaz mal defterine kaydedilir.

VI.Tahsis edilen idarenin yükümlülükleri

Kendisine tahsis yapılan idare, tahsisli taşınmaz malı işgal ve tecavüzlere karşı korumak için her türlü tedbiri almak, işgal veya tecavüz halinde idari veya adli yollara başvurmak ve durumu derhal ilgili defterdarlık veya malmüdürlüğüne bildirmek zorundadır.

Tahsisli taşınmaz mallarla ilgili olarak harcamalara katılma payı dahil her türlü giderlerin tahsisli idare tarafından ödenmesi gerekmektedir.

Tahsis işlemi yapılmaksızın kullanılan taşınmaz mallar için idare bütçelerinden harcama yapılamaz.

Ancak, hükümet konağı gibi bir kuruluşa tahsis edilip birden fazla kuruluş tarafından kullanılmakta olan binalarda hizmet vermekte olan idarelerin kullanımındaki mahallerin küçük onarım ve bakım giderlerine ilişkin harcamalar ilgili kuruluşlarca yapılacaktır.

VII.Tahsisli taşınmaz malların tespiti

Tahsisli taşınmaz malların tahsis amacında kullanılıp kullanılmadığının belirli aralıklarla tespit edilerek, tahsis amacı dışında kullanıldıklarının anlaşılması halinde, tahsisin kaldırılması için gerekli işlemlerin başlatılması gerekmektedir.

VIII.Defterdarlıkların tahsis yetkisi

Defterdarlıklar;

1-Genel bütçeye dâhil kamu kuruluşları tarafından kamulaştırılan veya satın alınan taşınmaz malları, edinme amacına uygun olarak bu kuruluşlara,

2-İmar planında, genel ve katma bütçeli kuruluşlar için kullanım amacı belirlenmiş taşınmaz malları ilgili kuruluşlara (lojman, eğitim ve sosyal tesis yerleri hariç),

3-Orman sınırları içinde bulunan ve vasıfları orman olan taşınmaz malları, Orman Genel Müdürlüğüne,

4-Köylerde sağlık ocağı, ilköğretim okulu, karakol ve köy konağı yapmak amacıyla talep edilen taşınmaz malları ilgili kuruluşlara,

5-Tahsisli iken imar düzenlemesine, ifraz, tevhit ve kadastro işlemlerine konu olan ve bu nedenle parsel numaraları, yüzölçümleri değişen taşınmaz malların tahsislerini kaldırarak aynı amaçla kullanılmak üzere ilgili kuruluşlara yeniden,

tahsis etmeye yetkilidir.

IX.Tapu kayıtlarındaki intifa ve tahsis şerhleri

Tahsisi yapılan taşınmaz malın tapu kaydına tahsis edildiğine dair şerh düşülmesine ilişkin talepler yerine getirilmeyecektir. Daha önceki uygulamalar nedeniyle tapu kayıtlarında mevcut olan şerhlerin ise Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 16.9.1955 tarihli ve 1250 sayılı genelgesi doğrultusunda kaldırılması istenilecektir.

X.Su kaynaklarının tahsisi

Genel, katma veya özel bütçeli idarelerce içme ve kullanma suyu olarak kullanılmak üzere Bakanlığımıza yapılacak tahsis talep yazılarına eklenecek bilgi ve belgeler:

1-Tahsis talebine konu kaynağın debisi (lt/sn),

2-Talep sahibi kuruluşun kaynağın ne kadar debilik (lt/sn) kısmına ihtiyacının olduğu,

3-Çevrede bulunan diğer yerleşim birimlerinin tahsisi talep edilen kaynağa ihtiyaçlarının bulunup bulunmadığı, ihtiyaçları var ise ihtiyaç miktarı,

4-Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün uygun görüşü.

3202 sayılı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 inci maddesinin (e) bendinde; “Köy ve bağlı yerleşme birimlerine, askeri garnizonlara sağlıklı, yeterli içme suyu ve kullanma suyu tesislerini yapmak, geliştirmek ve yapımına destek olmak, sondaj kuyuları açmak, bu maksatla umuma ait sular ile kanunlarla köye ve köylüye devir ve tahsis edilmiş veya köyün veya köylerin eskiden beri intifaında bulunmuş olan suları; köylerin ve bağlı yerleşim birimlerinin, askeri garnizonların ihtiyacına göre tevzi etmek, kısmen veya tamamen başka köye, köylere, bağlı yerleşme birimlerine, askeri garnizonlara tahsis etmek ve tahsis şeklini değiştirmek” görevi anılan Genel Müdürlüğe verilmiştir. Bu nedenle köy ve bağlı yerleşim birimleri ile askeri garnizonların içme ve kullanma suyu tahsisine ilişkin talepler Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne veya bu kuruluşun taşra birimlerine yönlendirilecektir.

XI.   Yürürlükten kaldırılan tebliğler

1.6.1988 tarihli ve 146 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebliğ olunur.