1. Anasayfa
  2. Gayrimenkul Mevzuatı

3086 Sayılı Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik


BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

Yasal Dayanak

Madde 1- Bu Yönetmelik, 27/11/1984 gün ve 3086 sayılı Kıyı Kanununun 8 ve 17 nci maddeleri uyarınca düzenlenmiştir.

Amaç

Madde 2- Bu Yönetmelik, deniz, tabii ve suni göller ve akarsularda kıyı kenar çizgisinin tespiti, kıyının kullanılması ve korunması ile uygulamaya ait esasları belirler.

Kapsam

Madde 3- Bu Yönetmelik, deniz, tabi ve suni göller ve akarsu kıyıları ile sahil şeritlerini, bu yerlerden yararlanma imkan ve şartlarını, kıyıda ve sahil şeridinde planlama ve yapılanma esasları ile kıyı kenar çizgisi tespit komisyonunun teşekkülü, görev ve yetkileri, çalışma şekli ve uygulamaya açıklık getiren ilkeleri kapsar.

Tanımlar

Madde 4- Kanunda yer almayıpta, bu Yönetmelikte sözü geçen deyimlerden Akarsu: Devamlı akış gösteren ve Devlet su İşleri Genel Müdürlüğünce tespit edilen yıllık ortalama debisi 100 m3/sn, dolayısıyla yıllık ortalama akımı 3.15×10 m3 den fazla olan akarsulardır.

Toplumun Yararlanmasına Ayrılmış Yapı: Mevzuata göre tespit edilmiş yada tasdik edilmiş kural ve ücret tarifelerine uygun biçimde, getirdiği kullanımdan belirli kişi yada topluluklara ayrıcalıklı kullanım tekeli tanımaksızın, yararlanmak isteyen herkese eşit ve serbest olarak açık bulundurulan ve konut dokunulmazlığı olmayan yapılardır.

Teknik Yönetmelik: 1/2500 ve daha büyük ölçekli harita ve palanların yapılması hakkındaki teknik yönetmeliktir.

Genel Esaslar

Madde 5- Kıyılar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Kıyılar, herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açıktır.

Kıyı ve sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir.

Kıyıda ve sahil şeridinde planlama ve uygulama yapılabilmesi için kıyı kenar çizgisinin tespiti mecburidir.

Plan kararı ile doldurulan ve tahkimat yapılan kıyıda meydana gelen değişiklik sebebi ile kıyı kenar çizgisi yeniden tespit edilir.

Kıyı kenar çizgisinin tespit edilmediği yerlerde yapılanma talebi vukuunda talep tarihini takip eden 3 ay içinde kıyı kenar çizgisinin tespiti mecburidir.

Kıyı kenar çizgisi, varsa o yerin tasdikli 1/5000 veya 1/1000 ölçekli halihazır haritası üzerine, haritası bulunmayan yerlerde varsa o yerin büyütülmüş 1/5000 veya 1/1000 ölçekli Hava fotoğrafları veya kadastral paftaları üzerine işlenir. Bunların da bulunmaması halinde, mevzi koordinat verilmek ve sabit noktalara röperlenmek suretiyle düzenlenecek halihazır haritalar üzerine işlenir.

Tapu ve suni göllerde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce belirlenen maksimumu su konut kıyı çizgisini belirler.

Kıyı kenar çizgisi tespitine konu olacak Akarsular ekli listede belirlenmiştir.

Kıyı kenar çizgisi tespitine konu olmayan Akarsuların Deniz ve göllerle birleştiği yerlerde, kıyı kenar çizgisi Deniz ve Göl kıyı kenar çizgisi olarak tespit edilir.

İKİNCİ KISIM – Kıyıda Yapı ve Kurutma, Doldurma Yoluyla Arazi Kazanma

Kıyıda Yapı

Madde 6- Kıyıda ancak plan kararı ile aşağıdaki yapı ve tesisler yer alabilir:

Deniz, tabii ve suni göl ve akarsuların, kamu yararına kullanımını kolaylaştırmak veya kıyıyı korumak amacına yönelik olan, İskele, Liman, Tesis ve Yapılar, Dalga Kıran, Rıhtım, Dayanma Duvarı, Köprü, Menfez, Fener, Bekçi Kulübesi, Gölgelik, Tuzla, Dalyan, teknik altyapı ve tesisleri.

Faaliyetlerinin özellikleri nedeniyle kıyıda yapılması mecburi olan, çekek yeri, kayıkhane, yat yanaşma yeri, su taşıtları bakım evi ve servis istasyonu, su ürünlerine dayalı sanayi tesisleri, santraller, tersane ve gemi sökme yerleri gibi yapı ve tesisler.

Kamu kurumları eğitim ve spor tesisleri, “Turizm Yatırım ve İşletmeleri Nitelikleri Yönetmeliği”nde belirlenen turizm tesisleri,

Bu yapı ve tesisler yapım amaçları dışında kullanılamaz ve eğitim, spor ve turizm amaçlı yapılanmalarda kıyı, geçici engelleyecek şekilde kapatılamaz.

Kamu önceliği olan yerler dışında, plan kararları ile diğer yapılanmalara da izin verilebilir. Bu plan kararları, Bakanlar Kurulunca tasdik edilmeden uygulanamaz. Ancak, bu planların Bakanlar Kuruluna intikal ettirilebilmesi için imar mevzuatına göre yetkili organların uygun görüşünün alınması şarttır. Bu tür yapılanmalarda da kıyı, geçici engellenecek şekilde kapatılamaz.

Doldurma ve Kurutma Yoluyla Arazi Kazanma

Madde 7- Kamu yararının gerektirdiği hallerde deniz, göl ve akarsuların kurutulması ve doldurulması, aşağıda belirtilen işlemler yerine getirildikten sonra mümkündür.

Bu yazımız da ilginizi çekebilir:  Devlete Ait Taşınmaz Mal Satış, Trampa, Kiraya Verme, Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesis, Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliği

Bu gibi yerlerde kurutma veya doldurmayı yapacak ilgili idarenin Valiliğe iletilen teklifini, Valilik; görüşü eşliğinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığına iletir.

Teklifin Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca uygun bulunması halinde ilgili idare tarafından plan hazırlanır.

Bu planlar hakkında İmar Kanunu. hükümleri uygulanır. Ancak bu planları Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tasdik eder.

ÜÇÜNCÜ KISIM –  Kıyı Kenar Çizgisinin Tespiti

Kıyı Kenar Çizgisi

Madde 8- Kıyı kenar çizgisinin tespiti işlemleri Valiliklerce bir program dahilinde gerçekleştirilir. Ancak, müracaat vukuunda 3 ayda sonuçlandırılmak üzere müracaatla ilgili tespit işlemine öncelik verilir.

Kıyı Kenar Çizgisi Tespit Komisyonunun Teşekkülü

Madde 9- Kıyı kenar çizgisi tespit komisyonu, aşağıda belirlenen meslek mensuplarından Valiliklerce teşekkül ettirilir.

Jeoloji Mühendisi, Jeolog, Jemorfolog,

Harita ve Kadastro Mühendisi

Ziraat Mühendisi,

Mimar,

İnşaat mühendisi .

Bunların bulunmaması halinde, İnşaat Mühendisi yerine İnşaat Teknikeri, Harita ve Kadastro Mühendisi yerine Harita ve Kadastro Teknikeri, Ziraat Mühendisi yerine Ziraat Teknisyeninden teşekkül eder.

Tespit komisyonunun kamu görevlilerinden teşekkül ettirilmesi esastır.

Ancak, bunun mümkün olmadığı hallerde en az iki üyesinin kamu görevlisi ve birinin mimar veya inşaat mühendisi; birinin jeolog veya harita mühendisi olması şarttır.

Kıyı Kenar Çizgisinin Arazide Tespiti

Madde 10- Arazide, tespit edilen kıyı kenar çizgisi 5 nci madde de yer alan Harita, Hava Fotografı veya kadastral paftalardan birisi üzerine işlenir.

Arazide tespit edilen noktaların meydana getirdiği kıyı kenar çizgisinin paftalar üzerine geçirilmesi, şehir ve kasaba haritalarının yapılmasına ait teknik yönetmelik esaslarına göre yapılır.

Teknik Yönetmelikteki hassasiyete uygun metodlarla arazinin karakteristik durumuna göre kıyı kenar çizgisinin geçtiği noktalar tespit edilir.

Kıyı Kenar Çizgisi Tutanağının tutulması

Madde 11- Kıyı Kenar çizgisi tespit komisyonunca arazide tespit edilen kıyı kenar çizgisi, 5 nci maddede belirtilen paftalardan var olan herhangi birisinin şeffaf ozaliti üzerine işlenir. Paftalar ve ölçü evrakları komisyon üyeleri tarafından imzalanır.

Ayrıca, arazide tespit edilen kıyı kenar çizgisinin nerelerden ve hangi verilere göre geçtiğini açıklayan bir tutanak, 7 nüsha olarak düzenlenir ve komisyon üyeleri tarafından mahallinde imzalanır.

Paftaların Dağıtımı

Madde 12- Kıyı kenar çizgisi tespit komisyonu tarafından arazide tespit edilip kıyı kenar çizgisi geçirilmiş paftalar, arazide tutulan tutanakla birlikte bir nüshası Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne, bir nüshası Tapu Sicil Muhafızlığına bir nüshası Defterdarlığa ve Tespit Belediye hudutları içinde ise ilgili belediyesine Valilikçe gönderilir.

Paftaların İlanı

Madde 13- Kıyı Kenar çizgisinin geçirildiği paftalar bir ay süre ile ilgili Valilik veya Belediyesince ilan olunur. İlgililer bu paftaları Valilik ve belediyelerinde tetkik edebilirler.

DÖRDÜNCÜ KISIM –  Kıyı ve sahil Şeridinde Planlama ve Yapılanma

Kıyıda Yapılanma ve İzin Belgesi

Madde 14- Kıyıda ve sahil şeridindeki planlar kanun hükümlerine aykırı olamaz. Bu yerlerde düzenlenen planlar imar mevzuatına göre tasdik edilerek kesinleşir.

Kıyıda Yapı Ruhsatı

Madde 15- Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde tanımlanan durumlara göre kıyıda yapılacak yapılar için gerekli tahsis belgesi Maliye ve Gümrük Bakanlığınca verilir. Bu gibi durumlarda yapıyı yapacak kuruluş veya kişilerin tasdikli planlarla birlikte Maliye ve Gümrük Bakanlığına tahsis belgesi almak üzere başvurmaları gereklidir.

Tahsis Belgesi, yapı ruhsatı verilmesinde tapu yerine geçer.

Tapuya şerh verilmesi

Madde 16- Sahil şeridinde toplumun yararlanmasına ayrılan yerlerde yapılanma izni verilebilmesi için bu niteliğin tapu kütüğünün beyanlar hanesine işlenmesi mecburidir.

Bu alanlarda yapılacak yapıların yürürlükte bulunan plan ve mevzuat hükümlerine uygun inşaat edilmesi zorunludur.

Yürürlük

Madde 17- Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 18- Bu yönetmelik hükümlerini Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.