1. Anasayfa
  2. Gayrimenkul Makaleleri

Bir Parselde Birden Fazla Bina Yapılması Mümkün Mü?


En sık karşılaşılan sorulardan bir tanesi de bir parsele birden fazla yapı yapılıp yapılamayacağıdır. Bu konularda eğer parselin imar planı var ise Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 24. maddesi, imar planı yok ise Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 17. maddesi uygulanır.

İmar Planı Bulunan Yerlerde Bir Parselde Birden Fazla Bina

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 24. maddesine göre, uygulama imar planında aksine bir hüküm yoksa bu Yönetmeliğin bahçe mesafeleri ile ilgili hükümlerine uyulması kaydı ile bir parsele, birden fazla bina yapılabilir. Bir parselde birden fazla binanın projelendirilmesi halinde, binalar arası mesafe her binanın yüksekliğine göre yaklaşma mesafeleri ayrı ayrı tespit edilip toplanmak suretiyle bulunur.

Maliklerin talebi halinde, tapu idareleri aynı kullanım kararını ve yapı nizamını haiz imar parsellerini imar adası içinde tevhit ederek yeni elde edilen imar parselleri üzerinde yatay kat mülkiyeti veya kat irtifakı tesis ederler.

İmar Planı Bulunmayan Yerlerde Bir Parselde Birden Fazla Bina 

Bu konuda Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 17. maddesi uygulanmalıdır. Bu maddeye göre “Binaların hepsi tek ruhsata bağlanmak şartı ile bir parselde birden fazla bina yapılabilir. Bu takdirde yapılacak binaların arasındaki mesafeler (10.00) m.den az olamaz. Bu tür yerlerde maliklerin talebi halinde tapu idareleri bu parseller üzerinde yatay kat mülkiyeti veya kat irtifakı tesis ederler.”

Buna göre;

  • Binaların hepsi tek ruhsata bağlanmak,
  • Yapılacak binaların arasındaki mesafeler (10.00) m.den az olmamak,
  • Bu parsel üzerinde yatay kat mülkiyeti veya kat irtifakı tesis edilmek,

Şartlarının birlikte gerçekleşmesi kaydıyla bir parsel birden fazla yapı yapılabilir.

Bir Parselde Birden Fazla İnşaat Ruhsatı Olabilir Mi?

Bir parselde birden fazla yapı yapılması mümkün ise de birden fazla inşaat ruhsatı verilmesi mümkün değildir. Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 17. maddesine birden fazla yapılacak yapıların hepsinin tek ruhsata bağlanması zorunludur.

Bu yazımız da ilginizi çekebilir:  İnşaata Başlama ve Tamamlama Süresi Nedir? Ruhsat Yenileme Nasıl Yapılır?

Aynı Parselde Birden Fazla Yapı Ruhsatı

Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğine göre binaların hepsi tek ruhsata bağlanmak şartı ile bir parselde birden fazla bina yapılabilir.  Dolayısıyla plansız alanlarda aynı parselde birden fazla yapı ruhsatı düzenlenemez.

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde bu yönde bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak 3194 sayılı İmar Kanununun ilgili maddelerine göre hazırlanan ve içişleri Bakanlığı tarafından uygulanması mecburi standart olarak yürürlüğe konulan TS 8737/T4 sayılı ve Aralık 2006 tarihli yapı ruhsatına ilişkin standardın Yapı Ruhsatı Formu Eki: Açıklama başlıklı bölümünde, imar planı olsun ya da olmasın imar Kanununun 21. ve 26. maddeleri uyarınca bütün yapılar için (27. maddede belirtilen istisnalar hariç), belediye veya valilikler tarafından yapı ruhsatı verilmesinin zorunlu olduğu, usulüne uygun doğru ve eksiksiz düzenlenmeyen yapı ruhsatlarının, onaylanmış olsa dahi geçersiz olacağı ve yapı ruhsatı, benzer dahi olsa parselde birden fazla yapı var ise aynı ruhsat numarası ile her yapı için onaylı mimari projenin vaziyet planında ve kat irtifak ve kat mülkiyet tablolarında belirtilen blok numarası verilerek ayrı ayrı düzenleneceği belirtilmektedir.

Bir Parselde Birden Fazla Yapının Olması Durumunda Yapı Denetim

 Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi, yürürlükteki mevzuat uyarınca nüfus ve adrese dayalı olarak tanzim edildiğinden ve her yapının kapı, bina numarası ayrı olduğundan, formların da mimari projeye uygun olarak ayrı ayrı ancak aynı ruhsat numarası ile düzenlenmesi gerekmekte olup, bu çerçevede düzenlenecek her ruhsat formu için Yapı Denetim Sisteminden ayrı YiBF alınması uygun olacaktır.

Bir Parselde Birden Fazla Bina Yapılması Mümkün Mü?
Bir Parselde Birden Fazla Bina Yapılması Mümkün Mü?