1. Anasayfa
  2. Gayrimenkul Mevzuatı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Görev Tahsisli Konut Tahsis Edilebilecek Unvanlar


T.C. ÇEVRE VE SEHIRCILIK BAKANLIGI Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Sayı: E-90768092-813.01.02.02-225509 27.10.2020

Konu: Görev Tahsisli Konut Tahsis Edilebilecek Unvanlar

BAKANLIK MAKAMINA

İlgi: 14/08/2014 sayılı 5088 sayılı Bakanlık Olur’u.

Kamu konutlarına ilişkin iş ve işlemler, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak hazırlanan 23/09/1984 tarihli ve 18524 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Konutları Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülmektedir.

Kamu konutlarından görev tahsisli olanların hangi esaslara göre tahsis edileceği, Yönetmeliğin (2) Sayılı Cetvelinde belirtilmekte olup, aynı cetvelde yer alan “Bu Yönetmeliğin (3) Sayılı Cetvelinde gösterilen eşyalı görev tahsisli konut tahsis edilenler hariç, Kamu Konutları Kanununun 3 ncü maddesine aykırı olmaması şartıyla kurum ve kuruluşların yetkili makamlarınca personelin görevinin önemi, idareye yararlılığı, yetki ve sorumluluğu ile kilit görevde olması gibi özellikler gözönünde bulundurularak bu Cetvelde sayılan görev unvanlarına eş değerde ve en altta belirtilen görev unvanından aşağı inilmemek üzere görev tahsisli konut tahsis edilecek ek görev unvanları tespit edilebilir. Kurum ve kuruluşların yetkili makamlarınca, bu Cetveldeki görev unvanları sırası hiyerarşi ve görevin önem derecesi esas alınarak görev tahsisli konut tahsis edilecek görev unvanları, her kurum ve kuruluş için bir cetvel halinde ayrıca düzenlenir ve genelge ile teşkilata duyurulur.” hükmüne göre Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde görev yapan personelimizden görev tahsisli konut tahsis edilebileceklere ilişkin esaslar, ilgide kayıtlı Makam Oluru ile belirlenmişti.

Buna göre, yukarıda belirtilen hüküm doğrultusunda Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görev yapan ilgili cetvelde belirtilen unvanlar ile mezkur cetvelde yer almamakla birlikte görevinin önemi, idareye yararlılığı, yetki ve sorumluluğu ile kilit görevde olmaları nedenleriyle görev tahsisli lojman tahsis edilmesi uygun olan ek görev unvanlarının yeniden belirlenmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu yazımız da ilginizi çekebilir:  Yapı Kayıt Belgesi Nedir? Yapı Kayıt Belgesi İskan Yerine Geçer Mi?

Bu nedenle, Bakanlığımız merkez ve taşra birimlerinde görevli personelimizden görev tahsisli konut tahsis edilebilecek olan unvanların sıralamasının;

1. Merkez Teşkilatında: Rehberlik ve Teftiş Başkanı. Kurul Başkanı. Genel Müdür, Strateji Geliştirme Başkanı, 1. Hukuk Müşaviri, Müstakil Daire Başkanı, İç Denetim Birimi Başkanı Genel Müdür Yardımcısı. Daire Başkanı, Kurul Üyesi, Hukuk Müşaviri, Özel Kalem Müdürü, Başmüfettiş; Müfettiş, İç Denetçi, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri. Bakanlık Müşaviri ve Müfettiş Yardımcısı,

2. Taşra Teşkilatında ise; Çevre ve Şehircilik İl Müdürü, Altyapı ve Kentsel Taşra Teşkilatında ise: Dönüşüm Müdürü, Bölge Temiz Hava Merkezi Müdürü, Milli Emlak Müdürü, Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdür Yardımcısı, Bölge Temiz Hava Merkezi Müdür Yardımcısı ve Milli Emlak Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, şeklinde uygulanması öngörülmektedir.

Makamlarınızca da uygun görülmesi halinde, Bu nedenle, Bakanlığımız merkez ve taşra birimlerinde görevli personelimizden görev tahsisli konut tahsis edilebilecek olan unvanların sıralamasının yukarıda belirtilen sıralama esasına göre belirlenmesi, onaylandığı tarihten itibaren uygulanması ve ilgide kayıtlı Olur’un iptal edilmesi hususunu;

Tensip ve Olur’larınıza arz ederim.

OLUR (Bu olur’un pdf hali için tıklayınız)

Mücahit DEMİRTAŞ, Bakan a. Bakan Yardımcısı