1. Anasayfa
  2. Gayrimenkul Makaleleri

766 sayılı Tapulama Kanunu


Kanun Numarası: 766, Kabul Tarihi: 28.06.1966, Resmi Gazete T/S: 12.07.1966/12346

Bu Kanun, 3402 sayılı Kadastro Kanununun 48. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Birinci Bölüm – Umumi Hükümler

Madde 1- Kanunun Konusu Ve Uygulama Alanı

Tapulamaya başlandığı tarihte il ve ilçelerin merkez belediye sınırları dışında kalan gayrimenkullerden tapusuz olanlarını bu kanun hükümlerine göre tapulamak ve tapulu olanların da kayıtlarını bu kanun hükümlerine göre yenilemek suretiyle kadastro planları tanzim ve tapu sicilleri tesis olunur. Bu kanunun tanzim ettiği idari ve kazai faaliyetler kanunun şümulü içinde bulunan bütün gayrimenkuller hakkında kadastro planlarının tanzimini, hak sahiplerinin doğru olarak tayinini ve tescile tabi gayrimenkullerin sicil harici bırakılmamasını istihdaf eder.

Madde 2- Kanunun Uygulanması Dışında Kalan Gayrimenkuller

Tarıma elverişli olmıyan sahipsiz yerler ile aynı nitelikte olan sahipsiz kayalar, tepeler, dağlar ve Orman Kanunu uyarınca orman sayılan yerler, tapulamaya tabi tutulmaz. Birlik sınırları içinde kalan bu gibi gayrimenkullerin tapulamaya tabi olup olmadığı hususunda ilgililer arasında anlaşmazlık çıkarsa, tapulama tutanağı ve krokisi yapılır. Anlaşmazlık sebebi tutanakla belirtilir.

Anlaşmazlık bu kanunda yazılı usul ve ilgili kanunların esasları dairesinde çözülür.

Madde 3- Bölge Ve Birlikler

Tapulama işleri için her ilin merkez ilçesi ile diğer ilçeleri birer bölge, her bucak merkezi ile her köy birer birlik sayılır. İl ve ilçe merkezlerinin belediye sınırları dışında kalıp da bir bucak merkezine veya köye bağlı olmıyan mahalleri, bu kanunun tatbikine munhasır olmak üzere, bir birlik saymaya veyahut yakınlık ve sair hususiyetlerini gözeterek topluca veya kısım kısım bucak veya köylerin birlik sınırları içerisinde almaya tapulama müdürü salahiyetlidir.

Madde 4- İdari Teşkilatta Değişiklik

Birlik genel sınırı dahilinde ilk parsel için tapulama tutanağı tanzim edildikten sonra, birlik tamamının veya bir kısmının, idari teşkilattaki değişiklik sebebiyle, bu kanunun tatbik sahası dışına çıkmış veyahut başka bir birlik dahilinde tapulamayı icap ettirmiş olması birlik dahilindeki tapulamayı durdurmaz. Tapulamaya bu kanun hükümleri dairesinde devam edilir.

Bu gibi gayrimenkullerin tapu kütükleri ayrıca tanzim ve alakalı tapu idaresine devrolunur.

İkinci Bölüm

Teşkilat

Madde 5- İdari Teşkilat

Tapulama işleri her bölgede bir tapulama müdürü tarafından idare olunur. Her bölgeye lüzumu kadar kontrol mühendisi, fen ve tasarruf kontrol memurlar ile en az dört teknisyen ve dört teknisyen yardımcısı, katip, daktilo, jaloncu ve hademe verilir.

Madde 6- Adli Teşkilat

Genel mahkemelere ait olup da bu kanunun tatbiki ile ilgili dava ve işleri, tesbit olunan usul ve esaslar dairesinde görmek üzere, her bölgede tek hakimli ve asliye mahkemesi sıfatını haiz yeter sayıda (Tapulama mahkemesi) kurulur. Bu mahkeme hakimleri, Hakimler Kanunu hükümlerine tabi olup, tercihan hukuk hakimliği yapmış olanlar arasından seçilerek tayin edilir. Mahkeme emrine lüzumu kadar zabıt katibi, mübaşir ve hademe verilir. Zabıt katibi ve mübaşirler, adliye başkatip ve zabıt katibi hükümlerine tabidir.

Madde 7- İdari Memurların Tayini

Tapulama müdürleri, kontrol mühendisleri, fen ve tasarruf kontrol memurları, teknisyen ve yardımcıları Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce re’sen bu teşkilat mensuplarından ve bu maksatla açılmış ve açılacak kurs ve okullardan mezun olanlar arasında tayin edilir.

Katipler, tapulama müdürlerinin inhası ile Tapu ve ‘ Kadastro Genel Müdürlüğünce, hizmetliler ise, tapulama müdürünün teklifi üzerine mahallinin en büyük mülkiye amiri tarafından tayin olunurlar. Bunların vazife ve salahiyetleri yönetmelik ile belirtilir.

Madde 8- Tapulama Müdürünün Vazifeleri

Tapulama müdürü, bu kanunda ve yönetmelikte gösterilen vazifelerden başka, tapulama işlerinin çabuk ve düzeninde yürütülmesini sağlıyacak her türlü tedbirleri alır ve memurların iş durumlarını takibeder.

Madde 9- Genel Müdürlüğün Memurları Vazifelendirme Salahiyeti

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü; merkez ve iller teşkilatında aylık veya ücretle çalışan her hangi bir memuru, .yapılması Genel Müdürlüğe ait iş için, orada Genel Müdürlük teşkilatı ve açık vazife bulunup bulunmaması ile kayıtli olmaksızın, kadrosu ile birlikte dilediği yerde vazifelendirmek salahiyetine haizdir.

Üçüncü Bölüm

Hazırlık İşleri

Madde 10- Tapulama Bölgelerinin Tayini Ve İlanı

Tapulama yapılacak bölgeler, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün teklifi ve bağlı bulunduğu Bakanlığın tasvibi ile tayin olunur. Bu husus, tapulamaya başlamadan en az bir ay önce Resmi Gazete’de, bölge merkezinde ve bölgenin bağlı bulunduğu il merkezinde mutat vasıtalarla ilan olunur. Ayrıca radyo ve Ankara ile İstanbul’da çıkan günlük birer gazetede ilan yapılır.

Madde 11- Tapulama Birliklerinin Tayini Ve İlanı

Her birlikte tapulamaya başlama tarihi tapulama müdürü tarafından tayin olunarak, bu bölge merkezinde ve tapulamasına başlanacak birliklerle bitişik birliklerde en az, onbeş gün evvel mutat vasıtalarla ilan edilir.

Bu ilanın bir sureti o birliğin bağlı bulunduğu en büyük malmemuruna tevdi ve keyfiyet bir tutanakla tevsik olunur.

Madde 12- Kayıt, Harita Ve Planların Çıkarılması

Her birliğe ait vergi kayıtları ile tapu kayıtları (Üzerlerindeki bütün hak ve mükellefiyetleri, takyitleri ve şerhleri muhtevi olarak) birlikler itibariyle ayrı ayrı çıkarılır. Bu kayıtların aslına uygunluğu çıkaran memurlar tarafından tasdik olunur.

Tapulama Müdürü, bütün resmi daireler, belediyeler, özel idareler ve müesselerle şahıslar tarafından yaptırılmış harita ve planlardan lüzüm gördüklerinin ve bunlara ait vesikaların örneklerini aldırabilirler.

Madde 13- Mahalli Mahkemelerden Dava Listesinin İstenilmesi

Tapulama müdürü, birlikte tapulama işine başlamadan önce, mahalli hukuk mahkemelerinden o birlikteki gayrimenkuller hakkında tapulama ile ilgili olup, görülmekte bulunan davalarla, hükme bağlanmış olup da henüz kesinleşmeyen davaların birer listesini alır.

Tapulama müdürü, bu listeyi tapu ve vergi kayıtları ile birlikte tesbitte nazara almak üzere, teknisyen ve yardımcısına tevdi eder. Gayrimenkulün tesbitinde, davanın mahiyetine göre ihtilaf mülkiyete ait ise maliki açık bırakılmak, hududa taaluk ediyorsa o kısım işaretlenmek suretiyle birlikteki parsel sırasına göre ilgili gayrimenkullerin tesbitini yaptırarak tutanakları ekleriyle birlikte hemen tapulama mahkemesine verir.

Listenin müdür tarafından alınmasından sonra o birlikte bulunan gayrimenkul hakkında mahalli hukuk mahkemelerine açılan davalar derhal tapulama müdürüne bildirilir. Bu halde tapulama müdürü yukarıki fıkralar hükmü dairesinde işlem yapar. Mahalli hukuk mahkemesinde görülmekte olan davanın konusu gayrimenkul hakkında, tapulama tutanağı tanzim edilince, keyfiyet hemen davanın görülmekte olduğu mahkemeye bildirilir.

Madde 14- Bilirkişilerin Seçilmesi

Tapulama müdürü; tapulaması yapılacak birliklerin muhtarı ile ihtiyar kurulu üyelerini ve belediye teşkilatı olan yerlerde belediye başkanını, o birliğin tapulamasına başlamadan önce, bölge merkezine davet ederek bu işlerin nasıl yapılacağını kendilerine anlatır. Köy veya belediye idaresinin en yüksek karar organını toplıyarak bu işlerde bilgi sahibi altı bilirkişi seçmelerini ve adlarını bildirmelerini tefhim ve keyfiyeti bir tutanakla tevsik eder.

Bu bildiri üzerine, bir hafta içinde köy idaresinin veya belediyesinin en yüksek karar organı, muhtar veya belediye reisinin başkanlığında toplanarak salt çoğunlukla altı, bilirkişi seçer. Birinci toplantıda çoğunluk bulunmazsa toplantı ertesi güne bırakılır. O gün bulunanların mevcudu ile seçim yapılır. Seçim neticesi karar defterine geçirilir. Seçilenlerin adları muhtar veya belediye reisi tarafından tapulama müdürüne bildirilir.

Bir birlikte birden fazla tapulama teknisyeni ile yardımcısının çalıştırılması halinde diğer her ekip için ayrıca üç bilirkişi seçilir.

Bilirkişiler süresi içinde seçilmediği takdirde veya üçüncü madde uyarınca bir bucak veya köye bağlı olmaksızın birlik sayılan mahaller için bilirkişiler o bölgenin mülkiye amirlerince seçilir.

Köy sınırlarının değişmiş olması gibi hususi sebeplerle birlik içindeki gayrimenkullerin tamamının veya bir kısmının durumunu o birlik bilirkişileri tayin edemezlerse, tapulama müdürünün müracaatı üzerine alakalı civar birlikler veya şehir ve kasaba halkından o bölgenin mülkiye amiri tarafından bilirkişiler seçilir.

Madde 15- Yemin

Bilirkişilere, tapulamaya başlamadan önce tapulama müdürünün daveti üzerine, tapulama hakimi veya aynı bölgedeki sulh hakimi tarafından Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu gereğince yemin ettirilir ve keyfiyet tutanakla tevsik olunur.

Madde 16- Bilirkişiliği Engelliyen Haller

(40) yaşını bitirmemiş olanlarla kısıtlı veya yüz kızartıcı bir suçtan kesinleşmiş şekilde hükümlü bulunanlar bilirkişi seçilemezler.

Bilirkişi seçilen kimseler:

a) Kendisine, eşine, usul ve füruuna, kardeşine, kardeşinin çocuklarına ve eşinin usul ve füruuna ait gayrimenkullerin tesbitinde,

b) Tesbiti yapılan gayrimenkul üzerinde hak iddia edenlerden biri ile arasında davası bulunanlar,

c) Tesbiti yapılan gayrimenkul üzerinde hak iddia edenlerle (a) bendinde yazılı derecede hısımlığı olanlar,

Bilirkişi olarak dinlenemezler.

Madde 18- Birlik Sınırının Tayini

Bu kanunun tatbikine munhasır olmak üzere, teknisyen ve yardımcısı beraberce birlik genel sınırını tayin ve buna ait krokiyi tanzim ederler.

Bu hususta, o birlikle bitişik bölge veya birliklerin belediye başkanlarının, muhtar ve ihtiyar kurulu üyelerinin ve genel sınırları tayin edilecek birliğe ait bilirkişilerle bitişik birliklerin varsa bilirkişilerinin irade ve beyanlarından, köy sınırı kağıtlarından, mahkeme ilam ve benzeri vesikalardan, tapu ve vergi kayıtlarından istifade edilir.

Tapu veya vergi kaydı veyahut mülkiyet ve intifa bakımlarından kül teşkil eden gayrimenkul, teknik zaruret olmadıkça, aynı birlik sınırı içine alınır.

Teknisyen ve yardımcısının çizmiş olduğu birlik sınırına itiraz halinde tapulama müdürü işi inceler ve karara bağlar. Bu karar ilgili hazırsa tefhim, değilse tebliğ edilir.

Tapulama müdürünün kararına karşı tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren bir hafta içinde tapulama hakimine itiraz edilebilir. İtiraz, 15 gün içinde ve evrak üzerinde incelenerek karara bağlanır. Bu karar kesindir.

İtiraz tapulama işlemlerini durdurmaz.

Madde 19- Gayrimenkul Sınırlarının Belirtilmesi

Tapulaması yapılacağı ilan edilen birliklerde sınırları işaretlerle belirtilmemiş olan gayrimenkullerin sahipleri, mahalli icaplara göre, sınırlarını belirtecek şekilde işaretler koymaya ve bu işaretleri muhafaza etmeye ve uçakla fotoğraf alınacağının tebliği halinde, gerekli malzemesi idarece temin edilmek şartiyle bu işaretleri tapulama müdür ve memurları tarafından tarif olunacak şekle getirmeye mecburdurlar. Tapulama teknisyen ve yardımcısının 21 inci madde uyarınca o mevki veya sokağa gittiği tarihe kadar gayrimenkul sahibi bu vazifesini yerine getirmezse 88 inci madde uyarınca cezalandırıldıktan başka, bu işlemler 75 inci maddede bahsi geçen tahsisattan ödenmek üzere teknisyen tarafından yaptırılır. Masraf tutarı tapulama tutanağına kaydedilir. Masraf tapulama harcı ile birlikte ve aynı usul dairesinde alakalıdan tahsil olunur.

Dördüncü Bölüm

Tesbit İşleri

Madde 20- Tesbiti Yapılacak Mevkiin İlanı

Tapulama teknisyeni ve yardımcısı 12 ve 13 üncü maddeler gereğince alınacak kayıtlarla, listelerden ve bilirkişilerin vereceği bilgilerden faydalanarak tapulamasını yapacakları mevkii veya sokağa gidecekleri günü tesbit ve en az iki gün evvel muhtar veya belediye başkanı marifetiyle ve mutat vasıtalarla birlikleri içinde ilan ettirir ve ayrıca bu hususta düzenlenecek ilan ihtiyar kurulunun çalışma yerinin veya belediye dairesinin kapısına asılır. Keyfiyet bir tutanakla tevsik olunur.

Bu ilanda, belirli günde mal sahiplerinin ve diğer alakalıların gayrimenkullerinin sınırlarını göstermek ve iddialarını bildirmek için hazır bulunmaları ve bulunmadıkları takdirde gıyaplarında tapulama yapılacağı belirtilir.

Madde 21- Gayrimenkullerin Tesbit Usulü

Tapulama teknisyeni ve yardımcısı belli günde beraberce gayrimenkulün bulunduğu yere giderler. Bilirkişiler, Muhtar ve hazır bulundukları takdirde malsahipleri ve sair alakalılar muvacehesinde tapu ve vergi kayıtlarını ve ibrazı halinde imza mukabilinde teslim alacakları sair vesikaları en az üç bilirkişinin ve muhtarın malumatına müracaat suretiyle tetkik ve mahalline tatbik ederek parselleri sınırlandırır ve beşinci bölümde yazılı esaslar dairesinde hak sahiplerini tayin ederler. Bu suretle hak sahipleri tayin edilmiş olan parselleri ölçer veya hava fotoğraflarına işaretlerler.

Tahdit ve ölçü işinde tatbik edilmesi gereken klasik ve fotogrametrik metotlara ait teknik hususlar yönetmelik ile açıklanır.

Madde 22- Teknisyen Ve Yardımcısının Takdir Yetkisi

Teknisyen ve yardımcısı; bilirkişilerin mütalaasını kanaatbahş görmedikleri veya bilirkişiler o işte bilirkişilik yapamıyacak durumda bulundukları takdirde, bilirkişilerin mütalaasiyle bağlı olmaksızın sair kimselerin mütalaa ve şahadetlerine müracaat edebilirler.

Şu kadar ki, bilirkişilerin beyanları hilafına yapılan tesbitler; kayıt ve vesikalara istinat ettirilir ve mucip sebepleri tutanaklarda belirtilir.

Tesbitte muhtar bulunmadığı veya diğer bir ekiple çalıştığı takdirde, yerine ihtiyar kurulundan bir üye ikame olunur. Belediye teşkilatı olan birliklerde köy muhtarına ve ihtiyar kurulu üyesine terettübeden vazifeler, varsa mahalle muhtarı ve mahalle ihtiyar kurulu üyesi, yoksa belediye başkanı ve encümen üyesi tarafından görülür.

17 nci maddede gösterilen memnuiyet hükmü, tapulama teknisyeni ve yardımcısı ile muhtar ve belediye başkanı ve bunların yerine kaim olanlar hakkında da tatbik olunur.

Madde 23- Tapulama Tutanağının Tanzimi

Tapulama teknisyeni ve yardımcısı tetkikat ve tahkikat neticesinde elde ettikleri malumatı ve bu husustaki kanaatlerini her gayrimenkul için açacakları bir tutanağa yazarlar. Teknisyen ile yardımcısı arasında görüş ayrılığı çıktığı takdirde teknisyenin oyu tercih olunur. Yardımcısı muhalefet sebeplerini tutanağa kaydeder.

Tapulama tutanakları; teknisyen ve yardımcısı ile muhtar, bilirkişiler, mütalaa ve şahadetlerine müracaat edilen diğer kimseler, orada hazır bulunan alakalılarla bitişik gayrimenkul sahipleri ve tesbite itiraz edenler varsa bunlar veya mümessilleri tarafından imza edilir. İmzadan istinkaf halinde keyfiyet o şahsın imzasının yerine yazılarak diğer hazır bulunanlar tarafından tasdik olunur.

Tutanağın ihtiva edeceği hususlar, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce yönetmelik ile tesbit edilir.

Madde 24- Tutanakların Tevdii

Her birlikte, tapulama işinin bitiminden sonra teknisyen ve yardımcısı tarafından tapulama tutanakları; gayrimenkullerin parsel numaraları sırasına göre, maliklerinin ad ve soyadlarını, tutanağa iliştirilen belgelerin sayısını ve gayrimenkullerden itirazlı olanları gösterir iki nüsha cetvel ile birlikte tapulama müdürüne verilir.

Müdür tarafından cetvelin bir nüshası imzalanarak iade olunur. İkinci nüshası evrakı müsbite mahiyetinde saklanır.

Madde 25- Tutanakların Tetkiki

Tapulama müdürü 24 üncü madde gereğince kendisine verilen tutanakları en kısa bir zamanda tetkik ederek noksan veya yanlışlıklar görürse ilgili teknisyen ve yardımcısına ikmal ve tashih ettirir.

İkmal ve tashih, alakalıların haklarına müessir bulunuyorsa, bu hususta tapulama tutanaklarının tanzimindeki esaslara riayet olunur.

Madde 26- Tutanakların Askı İlanı

Tapulama müdürü; tapulaması biten birliklerde mevcut gayrimenkullerin tesbit durumunu ve maliklerini ve varsa itiraz edenleri gösteren bir cetvel hazırlayarak birliklerde ihtiyar kurulunun veya belediye başkanının çalışma yerinin kapısına ve ayrıca bölge merkezinde belediye başkanının göstereceği yere (30) gün astırmak suretiyle, itirazı olanların bu nıüddet içinde tapulama müdürlüğüne müracaat etmelerini ilan eder.

766 Cetvelin asıldığı ve askıdan indirildiği tarihler tutanak ile tevsik olunur. (30) günlük itiraz müddeti, yerlerine en son asılan cetvelin asıldığı tarihin ertesi gününden işlemeye başlar.

Tapulama müdürü; henüz tapulaması nihayete ermiyen birliklerde bir mahalle veya mevkiden daha küçük olmamak şartiyle, tesbitleri ikmal edilen gayrimenkullere ait tutanakları teknisyen ve yardımcısından alarak yukardaki esaslara göre ilan etmeye salahiyetlidir.

Bu kanunda yazılı müddetlerin hesabında Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükmü uygulanır.

Madde 27- Tutanakların Tasdiki

(30) günlük itiraz müddeti geçtikten sonra itirazsız olan tapulama tutunaklarına ait tesbitler kesinleşir. Tapulama müdürü müddetin bitimini takibeden günün tarihini koyarak tutanakları tasdik eder.

Madde 28- İtirazların Komisyonda Tetkiki

İtirazlı tutanakları tetkik etmek üzere tapulama müdürünün başkanlığında fen ve tasarruf kontrol memurlarından müteşekkil bir «Tapulama Komisyonu» kurulur.

Bölgede harita ve kadastro yüksek mühendis veya mühendisi mevcutsa fen kontrol memuru yerine üye olarak bunlar alınır.

İcabı halinde komisyon veya üyelerden biri veya ikisi mahalinde tetkikat ve tahkikat yapar. Alakalıları dinler, elde edeceği neticeye göre işi karara bağlar.

Komisyonun kararı, tapulama müdürü tarafından itiraz eden ile lehine tapulama tesbiti yapılana tebliğ olunur. Alakadarlar tebliğ tarihinden itibaren (30) gün içinde tapulama mahkemesine dava açtıkları takdirde tapulama tutanağı ve ilişkileri tapulama hakimi tarafından celp ve ihtilaf 6 ıncı bölümde yazılı hükümler dairesinde hallolunur. Tapulama komisyonu kararı aleyhinde (30) gün içinde dava açılmadığı takdirde komisyon kararı kesinleşir ve keyfiyet tapulama müdürü tarafından kararın altına yazılarak tasdik olunur.

Madde 29- İtirazları İnceleme Süresi Ve Sonuçları

Tapulama komisyonu, askı ilanının bitiminden itibaren üç ay içinde itirazlı tutanakları tetkik ederek karara bağlar. Bu süre içinde karara bağlanmamış olan itirazların, geri kalış sebepleri kararda belirtilmek suretiyle, üç ayın bitiminden sonra da incelenmesine devam edilir.

Komisyon. itirazın mahiyeti itibariyle işin halline kendisini salahiyetli göremediği hallerde, sebebi belirtilmek suretiyle itirazlı tutanaklar müdür tarafından derhal tapulama mahkemesine tevdi olunur.

Madde 30- Plan Ve Kütüklerin Tanzimi Ve Tapu Senetlerinin Verilmesi

Tapulama müdürü tarafından tasdik edilen tutanaklarla, tapulama komisyonunun kesinleşen kararlarına ait tutanaklar, birlikler itibariyle parsel numarası sırasına göre ve tutanakların tasdik tarihi, tescil tarihi olarak gösterilmek suretiyle tapu kütüklerine geçirilir. İtirazlı olup tapulama komisyonunca tetkik edilmekte olan veya tapulama mahkemesine intikal etmiş bulunan gayrimenkullerin parsel numaralarına ait kütük sayfaları boş bırakılır.

Kütüğe geçirme işlerinde mahalli tapu teşkilatı memurlarını çalıştırmaya Genel Müdürlük salahiyetlidir.

Tutanaklar tapu kütüğüne geçirildikten sonra çaplı tasarruf vesikaları veya çapları ayrıca verilmek üzere tapu senetleri alakalılarına dağıtılır ve kütüklerle tutanaklar ve sair fer’î siciller mahalli tapu idarelerine devir ve teslim edilir. Tanzim olunacak üç nüsha devir cetvelinin birisi tapulama müdürlüğünde, diğeri tapu idaresinde saklanır ve üçüncü nüshası kütük ve pafta örnekleriyle birlikte Genel Müdürlüğe gönderilir.

Pafta ve foto planlar fenni esaslar dairesinde tanzim edildikten sonra teknisyen ve teknisyen yardımcısı tarafından imzalanır. Bunlar bölgede bulunan harita ve kadastro yüksek mühendisi veya bunların yerine vazife gören fen kontrol memuru tarafından fenni kontrolu yapıldıktan sonra tastik olunur.

Madde 31- Sicillerin Hukuki Kıymeti Ve Sukutu Hak Müddeti

Tapulamaya müsteniden tesis olunan tapu sicilleri, aksi hükmen sabit oluncaya kadar muteberdir.

Bu sicillerde belirtilen haklara tescilleri tarihinden itibaren on sene geçtikten sonra, tapulamaya takaddüm eden sebeplere dayanılarak itiraz olunamaz ve dava açılamaz.

Beşinci Bölüm

Mülkiyet Hakkının Tesbitindeki Esaslar

Madde 32- Tapuda Kayıtlı Gayrimenkuller

Gayrimenkul tapuda kayıtlı ise:

a) Bu kanunda zilyed lehine mevcut hükümler mahfuz kalmak şartiyle, kayıt sahibi, kayıt sahibi ölmüş ise, mirasçıları adına ve eğer mirasçılar tayin olunamazsa ölü olduğu yazılmak suretiyle kayıt sahibi adına tesbit edilir.

Mirasçılardan biri veya birkaçı; mirasçıların ve hisse miktarlarının tayinini itiraz müddeti içinde dava yolu ile tapulama hakiminden talep edebilecekleri gibi murisin ölüm tarihine göre aranılacak belgelere istinaden idareden de istiyebilirler.

Bu takdirde intikal işlemi ibraz edilecek belgeye istinatla henüz kütükler tapuya devredilmemiş ise tapulama müdürü, devredilmiş ise tapu idaresi tarafından yapılır. Bu suretle yapılacak intikal muamelelerinin intikal harc ve resmi alınmayıp 69 uncu madde tatbik olunur.

b) Kayıt sahibi veya mirasçılarından başkası zilyed bulunuyorsa, kayıt sahibi veya mirasçılarının tapulama teknisyeni ve yardımcısı huzurunda muvafakatleri halinde zilyed adına tesbit olunur. Noter tarafından tesbit ve tevsik edilen muvafakat beyanı huzurda yapılmış sayılır.

c) Kayıt sahibi veya mirasçılarından başkası zilyed bulunuyorsa, zilyed kayıt sahibinden veya mirasçılarından veyahut bunların mümessillerinden gayri resmi surette temellük ettiğini, bunların beyanı veya herhangi bir belge ile veya bilirkişi veyahut şahit sözleriyle tevsik ettiği ve ayrıca en az on sene müddetle zilyed bulunduğu takdirde zilyed adına tesbit olunur.

d) Kayıt sahibi yirmi sene evvel vefat etmiş yahut gaipliğine hüküm verilmiş veyahut tapu sicilinden malikin kim olduğu anlaşılamamış ise, nizasız ve fasılasız yirmi sene müddetle ve malik sıfatiyle zilyed bulunan kimse adına tesbit olunur.

Madde 33- Tapusuz Gayrimenkuller

Tapuda kayıtlı olmıyan ve beher parçasının yüzölçümü yüz dönüme kadar olan (Yüz dönümü dahil) gayrimenkul, nizasız ve fasılasız en az yirmi seneden beri malik sıfatiyle zilyedliği belgelerle veya bilirkişi veyahut şahit beyanları ile tevsik olunan zilyedi adına tesbit olunur.

Aynı şahsın, yekdiğerine bitişik olup da yüzölçümü toplamı yüz dönümden fazla bulunan müstakil parçalar üzerindeki zilyedliği ayrı ayrı sebeplere istinat ettiği takdirde beher parçanın yüzölçümü yüz dönümü geçmemek ve zilyedliğe ait diğer unsurlar mevcut olmak şartiyle, zilyedi namına tesbit olunur.

Yüzölçümü yüz dönümü geçen müstakil parçaların veya aynı şahsın aynı sebebe dayanarak zilyed bulunduğu yekdiğerine bitişik ve yüz ölçümleri toplamı yüz dönümü aşan birden fazla parçalarının her birinin yüz dönümlük kısmı, zilyedliğe ait birinci fıkradaki unsurların mevcudiyeti halinde, zilyedi adına tesbit olunur.

Bunların yüz dönümü geçen kısmının zilyedi namına tesbit edilebilmesi için zilyedliğin ayrıca, aşağıda yazılı belge ve kayıtlardan biri ile tevsiki lazımdır.

a) On yıl veya daha önceki vergi kaydı,

b) Zilyed lehine katiyet kesbetmiş olan ilamlar,

c) Tasdikli irade suretleri ve fermanlar,

d) Muteber mütevelli, sipahi, mültezim temessük veya seneri,

e) Kayıtları bulunmıyan tapu ve mülga Hazinei hassa senedi veya muvakkat tasarruf ilmühaberi,

f) Gayrimusaddak tapu yoklama kayıtları,

g) Mülkname, muhasebatı atıka kalemi kayıtları,

h) Mübayaa istihkam ve ihbar ücretleri,

i) Evkaf idarelerinden tapuya devredilmemiş tasarruf kayıtları.

Madde 34- Taksim Halinde

Tapuda kayıtlı gayrimenkulün malikleri veya bunların mirasçıları ve tapuda kayıtlı olmıyan gayrimenkulün 33 üncü madde gereğince tahakkuk eden zilyedleri arasında taksim edildiği belgelerle veya bilirkişi veyahut şahit beyanları ile sabit olduğu takdirde, gayrimenkuller taksim veçhile zilyedleri adına tesbit olunur.

Madde 35- Umumun İstifadesine Mahsus Köy Ortamaları

Mera, yayla, kışlak, otlak, harman yeri, pazar ve panayır yerleri gibi ammenin istifadesine tahsis edildiği veya kadimden beri umumun istifade ve intifa ettiği, belgelerle veya bilirkişi ve şahit beyanı ile tevsik edilen ortamalı arazi sınırlandırılır, parsel numarası verilerek yüzölçümü hesaplanır.

Bu sınırlandırma tescil mahiyetinde olmadığı gibi bu suretle belirtilen gayrimenkuller, hususi kanunlarında yazılı hükümler mahfuz kalmak üzere hususi mülkiyete konu teşkil etmezler.

Madde 36- Kamu Hizmetlerinde Kullanılan Köy Ortamalları

Namazgah, mezarlık, yunak, köy odası ve köy bütçesinden veya yardımlarla yapılan cami, okul ve tesisleriyle, kitaplık ve sağlık tesisleri gibi kamu hizmetinde kullanılan gayrimenkuller, sınırı içinde bulunduğu köy tüzel kişiliği adına,

Tapu kayıtlarına veya özel kanunlarına göre Hazine, özel idare veya belediyeye ait bu gibi gayrimenkuller adı geçen tüzel kişiler adına, Tesbit edilir.

Madde 37- İhya

Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu hükümlerine göre; Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunup kamu hizmetlerine tahsis olunmıyan taşlık ve delicelik araziden 27/3/1950 tarihinden önce masraf ve emek sarfı ile bağ, bahçe, meyvalık, zeytinlik veya tarla haline gerilmek suretiyle ihya edilmiş gayrimenkuller, Hazine adına tesbit ve tescil olunur. İhya edenlerle kanuni veya akdi halefleri tutanakta ve kütüğün beyanlar hanesinde gösterilir. Bu gibi yerler hakkında yetkili mercilerce Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun muaddel geçici maddesi hükmü uygulanır.

Bu nevi gayrimenkuller üzerinde Hazine tarafından Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu o yerde tatbik edilinceye kadar ahara temliki tasarrufta bulunamıyacağı gibi, ihya edenlerle haleflerinin zilyedlikleri ihlal olunamaz. Bu cihet tapulama tutanağında belirtilir ve kütüğün şerhler hanesine işaret olunur.

Bu hükümler dışında ihya edilmiş veya ihyasına başlanmış olan gayrimenkuller doğrudan doğruya Hazine adına tesbit ve tescil olunur. Özel kanunlar hükümleri saklıdır.

Bu madde de yazılı gayrimenkuller hakkında şartları uygun bulunduğu takdirde 33 üncü madde hükmü uygulanır.

Madde 38- Hazine Adına Tesbit

Yukardaki maddelerin hükümleri dışında kalıp da tescile tabi olan gayrimenkuller Hazine adına tesbit olunur.

Madde 39- Takyitler Ve Mülkiyetin Gayri Ayni Haklar

Tapuda kayıtlı gayrimenkulün zilyed lehine, tesbitinde, gayrimenkulün takyidinden, mülkiyetin gayrı ayni haklardan, tedbirlerden ve hacizlerden mütevellit üçüncü şahısların hakları saklı tutulur. Tapu kayıtlarındaki bu nevi hak ve mükellefiyetler tapulama tutanağında belirtilerek yeni kütüklere aynen geçilir.

Madde 40- Muhdesat

Gayrimenkul üzerinde arzın malikinden başkasına ait muhdesat mevcut ise, muhdesatın cinsi ve ihdas tarihi tutanağın iktisap sebebi sütununda izah edilmek suretiyle muhtesatın sahibi tutanağın ve kütüğün beyanlar hanesinde gösterilir.

Madde 41- Diğer Kanun Hükümlerinin Uygulanacağı Haller

Bu bölümde aksine hüküm bulunmıyan hallerde, Türk Kanunu Medenisi ile diğer kanunların iktisap ve tescile ilişkin hükümleri uygulanır.

Madde 42- Kayıt Ve Belgelerin Kapsamını Tayin

Değişmez ve genişletilmeye elverişli olmıyan sınırlı tapu kayıtları ile diğer belgelerin muhtevasını tayinde, kayıt ve belgelerde gösterilen sınıra itibar olunur. Özel kanunların kayıt ve belgelerde yazılı miktara itibar edilmesini gözönünde tuttuğu haller saklıdır. Ancak Hazinece özel kanunları hükümlerine göre miktar üzerinden satılan tefviz veya tahsis edilen veya parasız dağıtılan arazide çıkan fazlalık, satış, tefviz, tahsis veya dağıtım tarihinden başlıyarak on yıl geçmiş ise miktarına bakılmadan kayıt sahibi adına tesbit edilir; on yıl geçmemiş ise miktar fazlası hakkında 5618 sayılı Kanunun 2 nci maddesi hükmünün kayıt sahibi lehine uygulanıp uygulanmayacağı en büyük mülkiye amirinden sorularak alınacak karşılık uyarınca işlem yapılır.

Değişebilir ve genişletilmeye elverişli sınırlı tapu kayıtları ile diğer belgelerin muhtevasını belirtmekte, kayıt ve belgelerde yazılı miktara itibar olunur.

Kayıt ve belgeler haritaya dayanmakta ise yerine uygulama kabil olduğu taktirde haritaya itibar olunur.

Bu maddede yazılı gayrimenkullerde husule gelen miktar fazlalıklarında da şartları uygun bulunduğu takdirde 33 ncü madde hükmü uygulanır.

Madde 43- Miktar Fazlasının İfrazı

Kayıt ve belgelerde yazılı miktara itibar edilmesi gereken hallerde, kayıt ve belgeler değişebilen ve genişletilmeye elverişli sınırı ihtiva ediyorsa miktar fazlası o taraftan ifraz edilir.

Değişmeyen ve genişletilmeye elverişli olmıyan sınırlı kayıt ve belgelere dayanan tesbitlerde, miktara itibar edilmesi gerektiği takdirde, miktar fazlası zilyedin göstereceği taraftan ifraz edilir.

Zilyet tesbit sırasında hazır bulunmaz veya tercih hakkını kullanmaktan kaçınırsa ifraz, zilyedin yararına uygun düşen taraftan yapılır.

Bu madde hükmüne göre ifraz olunan miktar fazlalıkları hakkında zilyed lehine tesbit şartları mevcut olmadığı takdirde, fazlalık Hazine adına tesbit olunur. Şu kadar ki fazlalığın bulunduğu sınırda 35 inci maddede yazılı gayrimenkuller mevcut ise fazlalık hakkında o madde hükmü uygulanır.

Madde 44- Kısmi İktisap Ve Şayi Hissenin İktisabı

Gayrimenkul tapuda kayıtlı olsun veya olmasın, onun ifrazı kabil bir kısmının veya şayi hissesinin, bu kanunda zilyed lehine kabul edilen sebeplerle iktisabı caizdir.

Madde 45- Zilyedlik Haklarının Devri Ve Müddetlerinin Eklenmesi

Bu bölümde zilyed lehine tanınan haklardan zilyedin akdi veya halefleri faydalanabilecekleri gibi birbirine halef olan zilyedlerin zilyedlik müddetleri eklenir.

Madde 46- Evvelce Kadastrosu Yapılan Yerlerle Müseccel Ormanlar

Bir birlik sınırları içinde evvelce kadastrosu veya tapulaması yapılmış olan yerler yeniden tapulanmıyarak o birlikte tapulamanın bitiminde son parsel numarasından sonra numaralamaya devam edilmek suretiyle o birliğin tapu kütüğüne aktarılarak olduğu gibi yazılır. Bu gayrimenkullerin eski tapu kütüklerindeki kayıtları kapatılmakla beraber paftalarında da buna göre gerekli düzeltme yapılır.

Birlik sınırları içinde evvelce kadastro veya tapulaması yapılmış olan yerler, yanlışlıkla ikinci bir defa tapulamaya tabi tutulmuşsa, ikinci tapulama ne safhada bulunursa bulunsun, bütün sonuçları ile birlikte hükümsüz sayılır.

Orman Kanunu uyarınca, tahditleri yapılarak kesinleşmiş ve tescil edilmiş ormanlara ait kayıtlar, müseccel bulunduğu birliğin tapu kütüğüne olduğu gibi aktarılır.

Altıncı Bölüm

Uyuşmazlıkların Tapulama Mahkemesinde Çözülmesi

Madde 47- Genel Olarak Görev

Tapulama mahkemesi; gayrimenkul mülkiyetine ve mülkiyetin gayrı ayni haklara, tapuya tescil veya şerh edilecek veyahut beyanlar hanesinde gösterilecek sair haklara, sınır ve ölçü uyuşmazlıklarına, tapulamaya ve tapu sicilini ilgilendiren benzeri davalara bakar. Veraset uyuşmazlıklarını çözümliyebileceği gibi istek üzerine veraset belgesi verir. Velisiz ve vasisiz küçüklere ve kısıtlılara yalnız tapulama işlerinde yetkili olmak üzere kayyım tayin eder. Küçüklerin ve kısıtlıların menfaatlerini korumak amacı ile Türk Kanunu Medenisinin hakimin iznine şart kıldığı hallerde bu izni verir.

Bu yazımız da ilginizi çekebilir:  Kadastro İlanları Hakkında Yönetmelik

Tapulama mahkemesi; vazifesine giren işlerde ihtiyati tedbir kararı verebilir. Kararı hemen tapulama müdürüyle o yerin tapu idaresine bildirir. Tedbir kararı tarihinde gayrimenkulün tapulama tutanağına henüz itiraz edilmemiş ise kararı alan taraf, karar tarihinden itibaren on gün içinde tutanağa itiraz etmekle zorunludur. Bu müddet içinde itiraz edilmezse tedbir hükümsüz kalır.

Tapulama tutanağının düzenlenmesi tarihinden ve tutanak sonradan tamamlanmış ve düzeltilmişse o tarihten sonra doğan haklara ilişkin uyuşmazlıklarla, taksim izaleyi şüyu veya muhdesata tebaan temellük, muhdesatın kal’i ve hedmi gibi mahkemeden ihdas edici nitelikte hüküm almayı gerektiren isteklerin incelenmesi tapulama mahkemesinin görevi dışındadır.

Madde 48- Zaman Bakımından Görev

Tapulama mahkemesinin görevi her gayrimenkul hakkında tapulama tutanağının düzenlediği tarihte başlar.

Bu mahkeme:

a) Mahalli hukuk mahkemelerinden 50 inci madde uyarınca tapulama mahkemesine devredilen dava dosyaları ile ilişkin uyuşmazlıkları,

b) 26 ncı maddede belirtilen askı ilanı içinde açılacak veya tapulama müdürü tarafından verilecek itirazlı işlere ait davaları, 28 inci maddeye göre tapulama komisyonu kararları aleyhine müddeti içinde açılacak davaları,

c) Tapulama mahkemesinde görülmekte olan dava konusu gayrimenkuller hakkında davanın derdest bulunduğu süre içinde yapılacak diğer itirazları,

İnceler ve çözer. Tapulama işlerinde 3553 sayılı Kanun hükmü uygulanmaz.

Madde 49- Yer Bakımından Görev

Tapulama mahkemesinin yer bakımından görevi, bulunduğu bölgedeki birliklerin genel sınır krokisinde belirtilen sınırları belli edilir.

İdari kuruluşta değişiklik yüzünden, sonradan başka bir bölgeye bağlanan birliklere ait uyuşmazlıkları çözmeye o birliğin tapulamaya başlandığı tarihte bulunduğu bölgenin tapulama hakimi yetkilidir.

Madde 50- Mahalli Mahkemelerde Görülmekte Olan Davaların Devri

Mahalli hukuk mahkemelerinde görülmekte olan tapulama ile ilgili bulunan ve kesinleşmemiş gayrimenkul davaları hakkında o gayrimenkul için tapulama tutanağı tanzim edildiği tarihte bu mahkemelerin vazifesi sona erer ve davalara ait dosyalar tapulama mahkemesine re’sen devrolunur.

Madde 51- Tapulama Mahkemesinde Görülmekte Olan Davaların O Yer Mahkemelerine Devri

Tapulama işlerinin bir bölgede tamamlanarak tapu kütük ve dayanağı belgelerin mahalli tapu idaresine devrinden altı ay sonraya kadar tapulama mahkemesinde hükme bağlanmamış davalara ait dosyalar; o yer asliye mahkemesine devrolunur. Bu mahkemelerde davaya kaldığı noktadan, bu kanunda yazılı usule göre devam olunur. Bu süreyi uzatmaya Adalet Bakanı yetkilidir. Yargıtaydan bozularak yollanacak davalar hakkında da bu madde hükmü uygulanır.

Madde 52- Mahkemede Tatbik Edilecek Esaslar

Tapulama mahkemelerinde ve 51 inci madde uyarınca devredilen davalar hakkında mahalli asliye mahkemelerinde veyahut tapulama tesbitleri aleyhine sonradan mahalli mahkemelere açılacak davalarda bu kanunun beşinci bölümünde yazılı esaslar uygulanır.

Madde 53- Deliller

Beşinci bölümdeki esasların uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklarda 33 üncü maddenin üçüncü fıkrası hükmü saklı kalmak şartiyle her türlü delile dayanılarak hüküm verilebilir.

Yeniden ölçme veya tapulama planında değişiklik yapmak gerektiği hallerde bu işlem mahkemece tapulamada uygulanan fenni usullere göre tapu fen memuruna veya kadastro veyahut tapulama fen elemanına yaptırılır.

Madde 54- Hakimin Takdiri

Hakim; tarafların delillerini topladıktan sonra re’sen tahkikatı genişletmek; lüzumlu gördüğü diğer delilleri toplama ve delillerin serbestçe takdir etmek yetkisini haizdir. Tahkikattan elde edeceği kanaate göre beşinci bölümde yazılı esaslar dairesinde karar vermek ve gayrimenkulün kimin adına tescil edileceğini belirtmekle mükelleftir. Gayrimenkulün ölü bir şahsa ait olduğu tahakkuk eder ve alakalılar mirasçıların tahkikini istemezlerse ölü olduğu yazılmak suretiyle o şahsın adına tescil kararı verilir.

Madde 55- Muhkem Kaziye

Tapulama mahkemesi kararları davada taraf olanların leh ve aleyhinde muhkem kaziye teşkil eder. Taraf olmadığı halde lehine karar verilen şahıs hakkında mahkemece tesis edilen hüküm tarafları da bağlar.

Madde 56- Vekalet

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun tanıdığı imkanlar mahfuz kalmak şartiyle, tapulama işlerinde reseben ve sebeben usul ve füru, ikinci dereceye kadar (Bu derece dahil) neseben ve sebeben civar hısımları, karı, koca dahi tevkil edilebilirler.

Bir gayrimenkulde menfaatleri zıt olmıyan kimseler de yekdiğerini tevkil edebilir.

Madde 57- Vekaletname Ve Vekalet Ücreti

Tapulama işlerinde, köy ihtiyar kurulu, sulh hakimi veya tapulama hakimi tarafından tasdik edilmiş vekaletnameler de muteberdir.

Avukat veya davavekili ile takibedilen davalarda vekalet ücreti davanın önemi, vekilin sarf ettiği emek, tarafların davada hüsnüniyetle hareket edip etmediği ve nasafet kuralları gözönünde tutularak maktuan takdir ve tayin olunur.

Şu kadar ki, takdir edilecek vekalet, ücretinin miktarı, gayrimenkulün değerine göre avukatlık ücret tarifesinin tayin ettiği nispi ücret sınırlarının üstünde olamaz.

Madde 58- Muhakeme Usulü

Bu kanunun tatbikinde ayrıca açıklık bulunmıyan hallerde şifahi muhakeme usulü uygulanır.

Madde 59- Adli Tatil

Tapulama mahkemeleri adli tatile tabi değildir. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun müddetlerin adli tatil sebebiyle uzatılmasına dair hükümleri uygulanmaz.

Madde 60- Tapulama Mahkemesine Açılacak Davalar Ve İtiraz Yolu İle Gelen İşler

Tapulama hakimi askı ilan süresi içinde kendisine verilen itiraz dilekçesini verildiği tarihi imzası ile belirttikten sonra derhal tapulama müdürüne gönderir. Müdür tarafından dilekçe ilgili tapulama tutanağı ile birleştirildikten sonra 28 inci madde uyarınca işlem yapılır.

Tapulama hakimi tapulama komisyonu kararları aleyhine süresinde açılacak davalar ve tapulama müdürü tarafından mahkemeye tevdi olunacak itirazlı gayrimenkulere ait tapulama tutanakları hakkında dava dosyası açar. İlgililerin başvurmalarını beklemeksizin uyuşmazlığın çözülmesine etkili kayıt ve diğer bilgileri tapulama komisyonu kararı ile tutanakları ve ilişiklerini ilgili dairelerden getirir.

İtiraz eden, itiraz sebep ve delillerini dilekçesinde bildirmeye mecburdur. Dilekçede bu husus bildirilmemiş ise hakim, 62 nci madde uyarınca gönderilecek davetiye ile bu hususların bildirilmesi gerektiğini tebliğ eder. Muteriz en geç ilk duruşma oturumuna gelmez veya itiraz sebep ve delillerini bildirmezse itiraz etmemiş sayılır. Kanunun bu hükmü davetiye kağıdında açıkça belirtilir. Muteriz teknisyene, tapulama müdürüne veya komisyona yapmış olduğu itiraz sebep ve delilleri ile bağlı değildir.

Madde 61- Mahalli Mahkemelerden Devredilen Davalar Hakkında Yapılacak İşlem

Tapulama hakimi; mahalli mahkemelerden devredilen dava dosyaları ile 13 üncü madde gereğince müdür tarafından tevdi edilecek tapulama tutanaklarını birleştirerek 26 ıncı maddede yazılı askı ilanını yaptırır. İlan süresi bitmeden duruşmaya başlanamaz. Henüz hükme bağlanmamış olan davalara kaldıkları noktadan bu kanunda gösterilen esas ve usul dairesinde devam olunur.

Mahalli mahkemelerince verilmiş olan hükümlerin kesinleşmesi ilamın tebliğine bağlı bulunuyorsa, ilam tapulama hakimi tarafından re’sen ilgililere tebliğ olunur.

Madde 62- İlk Duruşma Oturumu, İlan Ve Davetiye Tebliği

Tapulama hakimi 60 ıncı madde gereğince dosyalarını tamamladığı işlerin ilk duruşma oturumunu birlik mahallinde açar. Aynı birlikteki davalara aynı veya sonraki günlerde bakılır. Tapulama hakimi birliğe gideceği günleri ve göreceği davaları ve dava edenlerle edilenlerin ad ve soyadlarını en az sekiz gün önce köy odası veya belediye kapısına astıracağı bir çizelge ile o birlikte ilan eder. Çizelgenin bir örneği en az sekiz gün askıda kaldığı ihtiyar kurulu veya belediye tutanağı ile belirtilir. Çizelgenin bir örneği en az sekiz gün önce mahkeme ilan tahtasına astırılır.

Duruşmanın yapılacağı gün, davanın taraflarından olup da dava dosyasında kimlik ve adresleri belli olan kişilere ve tüzel kişilerin o bölgedeki işlerine bakan temsilcilerine davetiye ile ayrıca tebliğ olunur.

Madde 63- Davada Takipsizlik Ve İtirazın Düşmesi

Tapulama mahkemesince gıyap kararı tebliğ edilmez, hazır bulunanların yüzlerine karşı ve gelmiyenlerin huzurlarına bakılmaksızın duruşma yapılır. Taraflardan hiçbiri gelmezse dosya muameleden kaldırılmaz, hakim 54 üncü maddeye göre re’sen gerekli tahkikatı yaparak işi karara bağlar.

Muterizin itirazından vazgeçmesi veya 60 ıncı maddenin üçüncü fıkrasına göre itiraz etmemiş sayılması hallerinde tapulama hakimi bu cihetleri zabıtla tesbit ederek ilgili tapulama tutanaklarının, kütükler tapu dairesine devredilmemiş ise tapulama müdürüne, devredilmiş ise tapu idaresine geri verilmesine karar verir. İtirazın yenilenmesi yolundaki iddialar idareten dinlenmiyerek ilgili gayrimenkullerin tesbit veçhile kütüklere tescilleri yapılır.

60 ıncı maddenin üçüncü fıkrasına göre itiraz etmemiş sayılması halinde muterizin mahalli mahkemelerde dava açmak hakkı saklıdır.

Madde 64- Duruşmanın Taliki Halinde

İlk duruşma oturumunda hüküm verilmesi kabil olmıyan hallerde, sonraki oturumlar bölge merkezinde yapılır. Talik kararında, sonraki oturumun nerede ve ne zaman yapılacağı hazır bulunanlara açıklanır.

Her duruşma tutanağında oturum nerede ne zaman açıldığı belirtilir.

Madde 65- İlamın Muhtevası Ve Tebliği

Tapulama mahkemesi ilamları, asliye mahkemesindeki usule göre düzenlenir ve re’sen taraflara tebliğ olunur. Dava dosyasında ikametğahı ve kimliği belli olmıyan tarafa tebligat umumi hükümler gereğince ilan yolu ile yapılır.

Mahkemenin kararı tapulama planının geometrik durumunda değişikliği gerektiriyorsa bu değişikliği belirten plan ilama eklenir.

Madde 66- Kanun Yollarına Müracaat

Tapulama mahkemesinin kararlarına karşı kanun yoluna başvurmada asliye mahkemelerindeki usul uygulanır.

Tapulama hakimi, kanuni sürenin geçmesinden sonra temyiz veya karar tashihi yollarına başvurulmuş olması halinde isteğin reddine, süresi içinde temyiz veya karar tashihi isteğinde bulunup da dosyanın temyize gönderilmesinden önce feragat halinde veyahut dosyanın temyize gönderilmesi için gerekli masrafların, verilen uygun mehle rağmen ödenmemesi halinde kanun yoluna başvurmaktan vazgeçilmiş sayılmasına karar verir ve durumu ilgili tarafa tebliğ eder. Bu kararların Temyizi tabidir.

Madde 67- İlamların İnfazı

Mahkeme kesinleşen ilamları dayanakları olan dava dosyaları ile birlikte doğrudan doğruya tescil olunmak üzere tapulama müdürüne ve eğer o birliğin evrakı ve kütükleri devredilmişse tapu idaresine verir.

Planda değişiklik yapılmasını gerektiren ilamların infazında, tapulama planı üzerindeki düzeltmeler ilama ekli plana göre yapılır.

Yedinci Bölüm

Mali Hükümler

Madde 68- Memurlara Verilecek Eşya

Tapulama işlerinde çalışan bütün memurlara ve hizmetlilere vazifeleri sırasında çalışmalarını ve yaşamalarını kolaylaştıracak her çeşit demirbaş ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünce lüzumlu görülecek eşya verilir.

Madde 69- Veraset Ve İntikal Vergisi

Bu kanuna göre hibe ve intikal suretiyle tesbit edilen gayrimenkuller hakkındaki işlemler, Veraset ve İntikal Vergisinin tahakkuk ve tahsiline bakılmadan sonuçlandırılır.

Ancak, bu durumdaki gayrimenkullerin listesini, tescillerinden sonra bir ay içinde tapulama müdürü Maliye dairesinde vermekle yükümlüdür. Tescil işinin tapu idaresince yapılması halinde bu sorumluluk tapu idaresine düşer.

Madde 70- Tapulama Harcı

Bu kanun hükümlerine göre tapulaması yapılan gayrimenkullerden tapu kaydı ile malik olan kimse veya mirasçıları adına yapılan tescillerde, beher dönüm ve küsurundan yüzelli kuruş, bunun dışındaki tescillerde üç yüz kuruş harc alınır. Şu kadar ki, her parsel için alınacak harc miktarı on liradan aşağı olamaz. Harcın tahakkukunda bir dönüm bin metrekare sayılır.

Madde 71- Tapulama Harçlarının Tahakkuku

Tahakkuk ettirilecek tapulama harcları için mükelefin adı, soyadı, adresi, gayrimenkulün cinsi kütük sayfa numarası, yüzölçümü ve harc miktarı gösterilmek suretiyle tapulama müdürü tarafından her birlik için dörder nüsha çizelge düzenlenerek iki nüshası maliyeye, bir nüshası tapu idaresine verilir. Dördüncü nüsha cizelge köy odasına veya belediye kapısına asılarak durum mutad vasıtalarla ilan ve bir tutanakla belli edilir.

Madde 72- Tapulama Harçlarının Tahsili

Tapulama harcları; ihtilafsız işlerde cetvelin asıldığı, ihtilaflı işlerde hükmün kesinleştiği tarihten sonra ilk gelecek ay başında başlamak üzere 300 liraya kadar olan harclar altışar aylık iki müsavi taksitte ve bir yılda, 300 lirayı geçen harclar her altı aylık taksit 150 liradan az olmamak üzere iki senede altışar aylık müsavi taksitler halinde Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanuna göre tahsil olunur.

İştirak halindeki mülkiyetlerde tahakkuk ettirilen harcın tamamı, diğer şeriklere rücu hakkı mahfuz kalmak şartiyle, o gayrimenkule fiilen zilyed bulunan şerikten ve birden ziyade şerik fiilen zilyed bulunuyorsa bunlardan herhangi birinden tahsil olunur.

Madde 73- Harc Ve Resimden Muaflık

Tapulama işleri dolayısı ile müdür veya memurlara ve tapulama mahkemelerine yapılacak itiraz ve davalara ait evrak ve tutanaklar, verilecek idari ve kazai kararlar ve icra edilecek tebligat ve verilecek çaplı tasarruf belgeleri ve benzeri her çeşit evrak Damga Resmi ve Tayyare Resminden ve diğer harc, kaydiye ve resimlerden muaftır.

Tapulama hakiminin ve bilirkişilerin reddi, merci tayini, davanın ihbarı, davayı müdahale, ıslah, ihtiyati tedbir, kanun yollarına başvurma ve eski hale getirme gibi Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunun taraflara ve üçüncü şahıslara tanıdığı hakların kullanılması halinde de birinci fıkra hükmü uygulanır.

Madde 74- Muaflıktan İstisna

Tapulama mahkemesi ilamlarından, o ilamda karara bağlanan parsellerin her biri için on lira ilam harcı alınır. Bu harc aynı davada elli lirayı geçemez ve haksız çıkan tarafa yükletilir. Taraflar kısmen haklı ve kısmen haksız çıkmışlarsa, takdir edilecek oran içinde paylaştırılır.

Davanın ilk oturumunda davanın feragat veya davayı kabul veya sulh ile davadan ilgisini kesen taraflar ilam harcı ile ilzam edilemez.

Temyiz ve karar tashihi istekleri peşin harca tabi değildir. Ancak, bu isteklerin Yargıtayca reddi halinde on lira, hükmün Yargıtayca tasdiki halinde, tapulama mahkemesi ilamındaki miktar kadar harc alınır.

Madde 75- Zaruri Mahkeme Masrafı

Tapulama mahkemelerinde ve 51 inci madde uyarınca devredilen davalar hakkında mahalli asliye mahkemelerinde itiraz ve davaların gerektirdiği zaruri masraflar, haksız çıkan tarafa yükletilmek üzere, bütçeye konulan ödenekten harcanır.

Birden fazla dava için yapılan masraflar; ihtilaflı parsellerin sayısı ile orantılı olmak üzere paylaştırılır. Davada taraflar kısmen haklı, kısmen haksız çıkmışlarsa, bu masraflar takdir edilecek oran içinde taraflara yükletilir.

Birliklerde ilk duruşma oturumu, ödenek bulunmaması gibi sebepler yüzünden açılamıyor veyahut gayrimenkul üzerinde keşif ve tatbikat gibi işlemler mahkemece re’sen lüzumlu görülmüş olduğu halde aynı sebepler yüzünden yapılamıyorsa, tarafların, hakim ve diğer görevlilerin yevmiyelerini, keşif ve tatbikatın gerektirdiği sair giderleri vermeleri ve mutat aracı da sağlamaları halinde, ilk duruşma oturumu açılabilir ve arazi üzerinde gerekli görülen sair işlemler yerinde yapılabilir.

Bu halde yapılan işlemlerin masrafı, davada haksız çıkan tarafa yükletilir. Taraflar kısmen haklı, kısmen haksız çıkmışlarsa oranları takdir ve tayin edilerek gösterilir.

Tapulama hakimi ve diğer görevlilerin bu kanun gereğince birlikte yapacakları oturum, keşif ve tatbikatlarda 6245 sayılı Harcırah Kanununun 50 inci maddesine göre Bütçe Kanunu ile tesbit edilecek cetvellerde belirtilen yevmiyeleri, tanzimat olarak ödenir

Tapulama mahkemesinin kararlarına karşı kanun yollarına başvuran taraf, posta ve tebliğ masraflarını ödemekle zorunludur.

Madde 76- Mahkeme Harc Ve Masrafların Tahsili

Tapulama mahkemesinde ve 51 inci madde uyarınca mahalli asliye mahkemesine devredilen davanın gerektirdiği zaruri masraflarla ilam harcları, hakim tarafından hükmün kesinleşmesi tarihinden başlıyarak onbeş gün içinde yazılacak bir tezkere ile ilgili vergi dairesine bildirilir.

Tezkerelerde harcın ve masrafın çeşidi, niteliği, tutarı, mükellefin adı ve soyadı ve en son ikametgah adresi gösterilir.

Bu tezkerede yazılı harc ve masraflar vergi dairesi tarafından mükelleflere yapılacak tabligattan başlıyarak iki ay içinde ödenir. Süresi içinde ödenmiyen harc ve masraflar Amme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkındaki Kanun uyarınca tahsil olunur.

Madde 77- Fenni İşlerin Mütaahhide Verilmesi

Tapulamanın fenni işleri bir kısmının veya tamamının, tek başına veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile birlikte yapılmak üzere Bakanlar kurulu kararı ile hakiki veya tüzel kişilere ihale edilebilir.

Bu sebeple, yıllık ödeme tutarı üç milyon lirayı geçmemek üzere otuz milyon liraya kadar gelecek yıllara sari taahhüde girişmeye Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu bakan yetkilidir

Madde 78- Öncelikle Tapulama Yapılması

Tapulamasına başlanan bölgelerde henüz sırası gelmiyen birliklerle çiftliklerin, tapulama giderleri ilgileri tarafından mal sandıklarına peşin olarak ve emaneten yatırılması halinde tapulamaları öncelikle yapılabilir.

Tapulama gideri; memur ve hizmetlilerle bilirkişelerin ve tapulama mahkemesinin tanzimat, yevmiye ve taşıt ücretleri ile hizmetle ilgili diğer giderleri içine alır. Bu giderler, o yerin mal sandığına yatırılan paradan mahsup yolu ile ödenir.

Tahukkuk eden tapulama giderlerini, emaneten yatırılan para karşılamadığı hallerde, geri kalanı tebliğ tarihinden başlıyarak bir ay içinde ödenmediği halde,birlik belediyesi veya ihtiyar kurulu veyahut çiftlik sahiplerinden Amme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkındaki Kanun uyarınca tahsil olunur.

Madde 79- Tapu Sicil Binalarını Yaptırmak

Tapulaması yapılan yerlerde düzenlenen tapu kütükleri ile fer’i sicillerin ve evrakı müsbiteleri ile kadastro planlarının saklanması için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce gerekli görülen bölgelerde kabul edilerek planlara göre tapu sicil binaları yaptırılır.

Sekizinci Bölüm

Çeşitli Hükümler

Madde 80- Mülkiye Amirlerinin Görevi

Bu kanunun uygulanmasında mahallin mülkiye amiri her türlü kolaylığı gösterir.

Madde 81- Tesciller

Birliklerde tapulamaya başlandıktan sonra akit ve tescil işleri ile her türlü işlemler, gayrimenkullerin o andaki tapulama tesbit durumu tapulama müdüründen sorularak alınacak karşılık ve bilgiye göre tapu idarelerince yapılır ve kayıt örnekleri derhal tapulama müdürlüğüne gönderilir.

Tapulama tesbiti kayıt sahibi veya mirasçılarından başkası adına yapılmış ve kesinleşmemiş ise tapulama sonucunu beklemeleri gerektiği ilgililere tebliğ olunur. Ancak, ilgililer tapulama neticesinde hasıl olacak kesin durumu kabul edeceklerini noterde tanzim edilmiş belge ile veya tapu memuru huzurunda tesbit olunacak ifadeleriyle beyan ederek akdin, tescilin veya sair işlemin yapılmasını isterlerse o işlemler tapu idaresince yapılır ve keyfiyet derhal tapulama müdürlüğüne bildirilir.

Tapusuz gayrimenkullerin tesbitleri kesinleşmedikçe tapu idaresince bir işlem yapılmaz.

Madde 82- Sınır İşaretlerinin Korunması

Arazi üzerindeki sınır işaretleri ile nirengi, poligon, yeraltı ve yerüstü işaretleri gibi teknik kuruluşlar iyi şekilde korunmadığı ve bozulduğu zaman durumu bozulan kuruluşun içinde bulunduğu gayrimenkul malik veya işgal edenleri ve o birliğin muhtar veya belediye başkanı derhal o yer tapu idaresine bildirmekle zorunludur.

Madde 83- Gayrimenkul Sahipleri İle İlgililerin Mecburiyetleri

Tapulama teknisyeninin veya komisyonunun veyahut bu komisyon üyelerinden birinin isteği üzerine gayrimenkul sahipleri ile o birlikteki sınır komşuları gayrimenkullerinin sınırlarını göstermekle ve bilgilerine başvurulmak istenilen kimseler de çalışma yerinde hazır bulunmakla zorunludurlar.

Madde 84- Gayrimenkullere Girmek

Bu kanunun uygulanması ile ilgili işler için görevli memurlar, ellerinde o yerin mülkiye amirince verilmiş belgeleri ve yanlarında belediye veya köy ihtiyar kurullarından bir kişi bulunmak şartiyle bütün gayrimenkullere gündüzleri girebilirler. Karşı koyma halinde zabıta eliyle bu husus sağlanır.

Madde 85- İlanların Niteliği, Hak Ve Görevlerin Şümulü

Bu kanunda sözü geçen bütün ilanlar gerçek ve tüzel kişilere şahsan tebliğ niteliğindedir.

Kanunun gerçek kişilere tanıdığı hak ve yüklediği görevler, Hazine ile diğer tüzel kişilerin kanuni temsilcilerine de şamildir.

Madde 86- Teknik Hususların Tesbiti

Sınırlara konulacak işaretlerin çeşit ve şekilleri ile ölçü ve planların yapılma şekli ve diğer teknik esaslar, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirtilir.

Fotogrametrik alım yapılacak bölgelerde, teknik bir zorunluk olmadıkça klasik metot uygulanmaz.

Madde 87- İmza Yerine Geçen İşaret

Bu kanun uyarınca düzenlenen belgeleri imzalamak durumunda bulunan kimse imzasını atamazsa sol elinin baş parmağını, yoksa öteki herhangi bir parmağını basması imza yerine geçer. Bu durumda parmak işaretinin kime ve hangi el ve parmağa ait olduğu belirtilerek belgeyi düzenliyen görevli ile hazır bulunan ilgililer tarafından tasdik olunur.

Dokuzuncu Bölüm

Cezai Hükümler

Madde 88- İnzibati Ceza

Tapulama işlerine engel olanlar veya zorluk çıkaranlar veyahut bu Kanunun 19 ve 82 inci maddelerinde yazılı mükellefiyetleri yerine getirmeyenler, fiil daha ağır cezayı gerektirmiyorsa elli liradan yüz liraya kadar,

Tapulama tesbiti veya itirazların incelenmesi sırasında çağrılan yerlere veyahut tapulama mahkemesine davetiye kağıdında ücret verileceği gösterildiği halde özürsüz olarak gelmiyen bilirkişiler ve tanıklar on liradan elli liraya kadar, İnzibati mahiyette olmak üzere para cezası ile cezalandırılırlar. Bu madde hükmünü tapulama müdürünün tezkeresi üzerine ve mahkeme sırasında işlenen fiiller hakkında da re’sen tapulama hakimi uygular.

Tanık ve bilirkişilerin gelmemelerini haklı gösterecek sebeplerin varlığı halinde verilen ceza kaldırılır.

Madde 89- Hile Ve Desise İle Malikinden Başkası Adına Yazdırmak

Tapulama tutanaklarının düzenlenmesi sırasında bir kimse sahibi olmadığı gayrimenkulü hile ve desise veyahut kendisine ait olmıyan evrak ve kayıtları kullanarak, kendisi veya başkası adına kaydettirirse, fiil daha ağır cezayı gerektirmediği takdirde altı aydan üç seneye kadar hapis ve elli liradan ikiyüz liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır.

Yukarıdaki fıkrada yazılı sonuç kanun veya yetkili merciler tarafından görevlendirilen kimselerin sözü geçen fıkrada yazılı fiillerin veya yalan beyanları ile meydana geldiği taktirde bunlar için ceza üçde bir arttırılarak hükmolunur.

Madde 90- Yalan Beyan

Tapulama tutanaklarının düzenlenmesi sırasında sahibi olmadığı bir gayrimenkulü kendi veya başkası adına kaydettirmek veyahut bir kimseye ait gayrimenkulü başkası adına yazdırmak için vakıaların aksine beyanda bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanununun 343 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında yazılı ceza uygulanır.

Madde 91- Tapulama İşaretlerini Bozanlar

Tapulama dolayısıyla vücuda getirilen sınır işaretlerini, nirengi, poligon, röper gibi tesisleri bozanlar imha veya tahrip edenler veyahut yerlerini değiştirenler Türk Ceza Kanununun 516 ve mütaakıp maddelerince cezalandınlırlar.

Onuncu Bölüm

Son Maddeler

Madde 92- Zilyedin Def’i Hakları

Bu kanunun zilyede tanıdığı iktisap hakları, tapulamasına başlanan bölgede zilyed aleyhine açılan davalarda def’an dermayan edilebilir.

Madde 93- Eski Tapulama Harcları

Bu kanunun yürürlüğe girmesinden evvel tahakkuk ettirilip henüz tahsil edilmemiş olan tapulama harcları hakkında 72 nci madde hükmü uygulanır.

Madde 94- Yanlışlıkların Düzeltilmesi

Tapulamaları yapılmış olan gayrimenkullerden, itirazlı olup da komisyonca veya mahkemece karara bağlanmamış olanların tahdit ve tesbitinde, ölçü, tersimat ve hesaplarında düşülen yanlışlar:

a) Bölgede tapulama çalışması devam etmekte ise, tesbitindeki esaslara göre tapulama müdürlüğü,

b) Bölgede tapulama sona ermiş ve müdürlük bu bölgeden kaldırılmış ise, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün yetkili kılacağı memurlar tarafından düzeltilmesine karar verilerek ilgililere tebliğ olunur.

Tebliğ tarihinden başlıyarak onbeş gün içinde kararın kaldırılması yolunda yetkili mahkemede dava açılmadığı takdirde gerekli düzeltmeler yapılır.

Şu kadar ki, tapulamadan sonra tedavül eden veya üzerinde başkalarının aynı hakları taalluk eden gayrimenkullere ilişkin düzeltmeler, ilgililerin izni ile yapılır.

Madde 95- Adalet Bakanlığı Teşkilatına Eklenecek Kadrolar

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Adalet Bakanlığı kısmına, ilişik ( 1 ) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar eklenmiştir.

Madde 96- Tapu Ve Kadastro Teşkilatı İle İlgili Kadrolar

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kısmından ilişik (2) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar çıkarılmış ve aynı cetvele, ekli (3) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar eklenmiştir.

Madde 97- Kanunun Uygulanacağı Diğer Haller

Bu kanunun 1 inci maddesinde yazılı yerler dışında bulunan gayrimenkuller hakkında umumi hükümlere göre açılmış ve açılacak davalarda da bu kanunun 33 üncü ve 42 inci maddeleri uygulanır.

Bu hükümler, zilyed aleyhine açılan davalarda def’an ileri sürülebileceği gibi, kesinleşmemiş olan davalarda dahi tatbik olunur.

Geçici Madde 1- Kanuni Sebeplerle Görevleri Başında Bulunamıyan Memurlar

Bu kanunla kadroları kaldırılanlardan kanunun yürürlüğe girdiği tarihte geçici görev, hastalık ve izin gibi kanuni sebeplerle görevi başında bulunmıyanlar Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü teşkilatında maaşlı göreve tayin olundukları takdirde işe başlamak kaydı olmaksızın almakta oldukları maaşların verilmesine devam edilir.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte memur bulunanlardan kadro, maaş ve unvanları değiştirilmemiş olanların yeniden tayine lüzum olmayıp haklarında yukardaki fıkra hükmü uygulanır.

Geçici Madde 2- Mahkemelerde Bulunan Dosyaların Tabi Olacağı İşlem

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte tapulama mahkemesine intikal etmiş olup da, 5602 sayılı Kanuna tevfikan duruşmaları açılmamış bulunan itirazlı parsellere ait dosyalar, 28 inci madde mucibince itirazları tetkik edilmek üzere, tapulama komisyonuna devredilir.

29 uncu maddedeki üç aylık müddet, bu dosyaların tapulama komisyonlarına devrinden itibaren bir ay sonra işlemeye başlar.

Geçici Madde 3- Tapusuz Arazi Hakkında Evvelce Yapılan Tesbit Ve Tescillerin Tabi Olacağı İşlem

5602 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (D) fıkrasının değiştirilmesine dair olan 6335 sayılı Kanun gereğince yapılan tesbitlerde veya açılan tescil davalarında, zilyedliğe mütedair diğer şartlar mevcut olduğu halde; vergi kaydı bulunmadığından tamamı Hazineye maledilen gayrimenkulerin; 100 dönüme kadar olan kısmı (100 dönüm dahil) bu Kanunun 33 üncü maddesi hükmüne göre tahassul eden iktisap şartlarına istinaden zilyedleri adına tesbit ve tescil olunur.

Yukarıki fıkra hükmü, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Hazinenin mülkiyetinden çıkmış bulunan veya amme hizmetine tahsis edilen gayrimenkuller hakkında uygulanmaz.

İlgililerin bu maddeye dayanan talep ve dava hakkı, bu kanunun yürürlüğe girmesi tarihinden itibaren on sene geçmekle düşer.

Geçici Madde 4- Mevkuf Kadrolar

İlişik (4) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar 1966 Mali yılı Bütçe Kanununa bağlı (L) işaretli cetvelin Adalet Bakanlığına ait kısmına ve (S) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar da Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kısmına eklenmiştir.

Geçici Madde 5- 4/8/1964 tarih ve 509 sayılı Tapulama Kanunu gereğince;a) Tahsil edilen tapulama harclarından bu kanundaki nisbetlere göre hesap edilecek miktardan fazlası, mükellefin talebi üzerine kendisine geri verilir.

Talep hakkı, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay sonra nihayete erer.

b) Tahakkuk ettirilmiş fakat henüz tahsil edilmiyen tapulama harcları, bu kanundaki nispetlere göre yeniden hesap edilir ve fazla tahakkuk ettirilen harclar kayıtlardan terkin olunur.

Geçici Madde 6- Tapulama hakimi ve diğer görevlilerin 75 inci maddede gösterilen tazminatları, 1966 Mali yılı sonuna kadar, 1964 yılı Bütçe Kanununun (H) cetvelinin (3) numaralı çetvelinde belirtilen miktarlarda ve 1966 yılı Bütçe Kanununun (H) cetvelinin (3) numaralı cetveli ile ilgili olarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü için konulmuş bulunan ödenekten ödenir.

Madde 98- Kaldırılan Hükümler

5602 sayılı Tapulama Kanunu ile bu kanunun bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına dair 6091 sayılı Kanun ve Tapulama Kanunun 13 üncü maddesinin (D) fıkrasının değiştirilmesine ve bu kanuna bir madde eklenmesine dair 6335 sayılı Kanun ve Tapulama Kanununun 5 inci maddesinin değiştirilmesine ve bu Kanuna yeni hükümler ilavesine dair 6383 sayılı Kanunun birinci maddesi ve 5887 sayılı Harçlar Kanuna bağlı 5 sayılı tarifenin 26 ıncı sırasının son fıkrası kaldırılmıştır.

Madde 99- Kanunun Yürürlüğü

Bu kanun 12 Mayıs 1966 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 100- Kanunun Yürütülmesi

Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.