1. Anasayfa
  2. Gayrimenkul Mevzuatı

Danıştay 6. Dairesi, E: 2006/5644, K: 2007/69 (Baz istasyonlarının ruhsata tabi olup olmadığı)


Dava devam ederken idari yaptırımlar yönünden lehe olarak yapılan yasal değişikliklerin uyuşmazlıkların çözümünde uygulanmasının hukukun genel ilkesi gereği olduğu, baz istasyonları 5189 sayılı Kanun’un ek-35. maddesi ile getirilen düzenlemenin idarece yeni işlem tesis edilmesi sırasında dikkate alınacağı hakkında.

Temyiz İsteminde Bulunan :… İletişim Hizmetleri A.Ş.

Karşı Taraf: Çankaya Belediye Başkanlığı

İstemin Özeti: Ankara 12. İdare Mahkemesinin 27.4.2006 günlü, E:2006/113, K:2006/732 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi Leyla Kodakoğlu’nun Düşüncesi : 5189 sayılı Kanunun 35 inci maddesinde, elektronik haberleşmeyle ilgili alt yapı oluşumunda kullanılan her türlü taşınır, taşınmaz mal ve teçhizatın kanun hükümlerine ve kurum tarafından çıkartılan yönetmeliklere uygun olarak kurulmak ve ilgili kurumdan gerekli izin, ruhsat ve sertifika alınmak şartıyla 3194 sayılı İmar Kanunu ve İmar Kanununa dayanılarak çıkarılan yönetmeliklerde belirtilen yapı ruhsatı ve yapı kullanma iznine tabi olmadığı yolunda düzenleme getirilmesi nedeniyle ve idari yaptırımlar yönünden lehe olarak yapılan yasal değişikliklerin uyuşmazlıkların çözümünde uygulanması hukukun genel ilkesi gereği olduğundan, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmeliklere göre ruhsata tabi olan yapılar kapsamında olan dava konusu GSM baz istasyonu için 5189 sayılı Kanunun 35 inci maddesine göre Telekomünikasyon Kurumundan gerekli izin, ruhsat ve sertifikanın alınıp alınmadığının araştırılması suretiyle idarece yeniden işlem tesis edileceği tabiidir.

Açıklanan nedenlerle, davanın reddi yolundaki idare mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı M.İclal Kutucu’nun Düşüncesi : Ankara, Çankaya İlçesi Mustafa Kemal Mahallesi, … ada, … sayılı parsel üzerinde bulunan binanın arka bahçesine ruhsatsız olarak yapılan baz istasyonunun 3194 sayılı Yasanın 32. maddesi uyarınca yıkımına ilişkin belediye encümeninin 1.5.2003 gün ve 2003/1311.15 sayılı kararının iptali istemiyle açılan davayı reddeden mahkeme kararının bozulması istenilmektedir.

2.7.2004 tarihli 25510 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5189 sayılı Kanunun 35. md. dava konusu yapıyıda kapsar nitelikte elektronik haberleşmeyle ilgili alt yapı oluşumunda kullanılan her türlü taşınır, taşınmaz mal ve teçhizatın kanun hükümlerine ve kurum tarafından çıkartılan yönetmeliklere uygun olarak kurulmak ve buradan gerekli izin ruhsat ve sertifika almak şartıyla 3194 sayılı imar kanunu ve imar kanununa dayanılarak çıkarılan yönetmeliklerde belirtilen yapı ruhsatı ve yapı kullanma iznine tabi olmadığı yolunda düzenleme getirilmiş olduğu anlaşıldığından anılan mevzuat değişikliği göz önünde bulundurularak karar verilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle temyiz konusu mahkeme kararının bozulmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Bu yazımız da ilginizi çekebilir:  244 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Havza-i Fahmiye'de Bulunan Hazine Taşınmazlarının Satışı)

Dava, Ankara, Çankaya İlçesi, Mustafa Kemal Mahallesi, … ada, … parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan binanın arka bahçesine ruhsatsız olarak yapılan GSM baz istasyonunun 3194 sayılı imar Kanunun 32.maddesi uyarınca yıktırılmasına ve anılan Kanunun 42.maddesi uyarınca para cezası verilmesine ilişkin 1.5.2003 günlü, 2003/1311.15 sayılı belediye encümeni kararının iptali istemiyle açılmış, idare Mahkemesince; verilen kararın Danıştay Altıncı Dairesinin 28.1.2005 günlü, E:2004/5988 K:2005/408 sayılı kararı ile, para cezasına yönelik olarak davanın ehliyet yönünden reddi yolundaki bölümünün onanması, yıkım işlemine yönelik olarak davanın reddi yolundaki bölümünün ise bozulması üzerine, bozma kararına uyularak, baz istasyonunun yapı niteliğini taşıdığı, ruhsatsız olarak inşa edildiği, yıktırılmasına ilişkin işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı, işlemin tesis edildiği tarihte yürürlükte bulunmayan 5189 sayılı Yasa hükümlerinin bakılan davada uygulanamayacağı gerekçesiyle davanın yıkım işlemine karşı açılan bölümün reddine karar verilmiş, bu karar davacının vekili tarafından temyiz edilmiştir.

2.7.2004 tarihli, 25510 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5189 sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Ek 35 inci maddesi uyarınca, GSM baz istasyonlarının 3194 sayılı İmar Kanunu ve İmar Kanununa dayanılarak çıkarılan yönetmeliklerde belirtilen yapı ruhsatı ve yapı kullanma iznine tabi olmamaları için, Telekomünikasyon Kurumu tarafından çıkartılan yönetmeliklere uygun olarak kurulması ve kurumdan gerekli izin, ruhsat ve sertifikanın alınması suretiyle yapılması gerekmektedir.

Dava devam ederken idari yaptırımlar yönünden lehe olarak yapılan yasal değişikliklerin uyuşmazlıkların çözümünde uygulanması hukukun genel ilkesi gereği olduğundan, davalı idarece, mevcut baz istasyonunun yeniden değerlendirilmesi, dava konusu baz istasyonu için, 5189 sayılı Kanunun Ek 35 inci maddesi uyarınca, Telekomünikasyon Kurumundan gerekli izin, ruhsat ve sertifikanın alınıp alınmadığının araştırılması suretiyle yapı ruhsatı ve yapı kullanma iznine tabi olup olmadığı konusunda değerlendirme yapılacağı ve işlem tesis edileceği tabiidir.

Anılan bu hukuki durum uyarınca, dava konusu işlemin baz istasyonunun yıktırılmasına ilişkin bölümünde mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmış, idare mahkemesi kararında isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle temyize konu Ankara 12. İdare Mahkemesinin 27.4.2006 günlü, E:2006/113, K:2006/732 sayılı kararının BOZULMASINA, 25,10 YTL karar harcının temyiz isteminde bulunana iadesine, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 16.1.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.