Halihazır Harita Nedir? Halihazır Harita Nasıl Hazırlanır?

Halihazır Harita Nedir?

Halihazır harita; bir yerin mevcut durumunu yani gözle görülebilen dere, tepe, nehir gibi doğal, karayolu, demiryolu, her türlü yapı ve tesis, kanal gibi suni unsurları gösteren haritalardır. Bu haritalar imar planlarının hazırlanmasına esas teşkil ederler.

3194 sayılı İmar Kanununun 5. maddesinde uygulama imar planları, tasdikli halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak nazım imar planı esaslarına göre çizilen ve çeşitli bölgelerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren plan; nazım imar planı ise varsa bölge veya çevre düzeni planlarına uygun olarak halihazır haritalar üzerine yine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak çizilen ve arazi parçalarının genel kullanış biçimlerini, başlıca bölge tiplerini bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını gerektiğinde yapı yoğunluğunu, çeşitli yerleşme alanlarının gelişme yön ve büyüklükleri ile ilkeleri, ulaşım sistemlerini ve problemlerinin çözümü gibi hususları göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere düzenlenen detaylı bir raporla açıklanan ve raporuyla beraber bir bütün olan plan olarak tanımlanmıştır. Bu nedenle İmar Kanununa göre (varsa) kadastral durumun halihazır haritaların üzerine işlenmesi gerekir.

Halihazır haritaların hazırlanması kadar güncel tutulması da önemlidir. Arazi üzerinde meydana gelen değişikliklerin, zaman içinde yapılan ya da yıkılan yapıların haritaya işlenmesi gerekir. Halihazır haritalar güncellenmediği zaman hem imar planlarının hem de parselasyon planlarının hazırlanmasında zorluklarla karşılaşılacaktır. Bu nedenle, zaman içinde yapılan yapı ve tesisler halihazır haritaya aktarılarak haritaların güncelliği korunmalıdır.

Halihazır Haritaları Kim Yaptırır?

İmar Kanunu’nun 7. maddesine göre, halihazır haritaları bulunmayan yerlerin halihazır haritaları belediye ve sınırları içinde belediyeler, bu sınırlar dışında ise özel idareler tarafından yaptırılır. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile diğer kamu idareleri de yapmakla görevli oldukları planlar için halihazır harita alımına yetkilidirler.

Halihazır haritalar, belediyeler tarafından kendi personeli aracılığı ile yaptırılabileceği gibi, İller Bankası vasıtasıyla veya ihale usulü ile de yaptırılabilir. Halihazır haritaları kendi personeli vasıtası ile yaptırmak isteyen belediyeler, harita yapımı işinde görev alacak teknik personelin listesini, öğrenim durumlarını gösterir belgelerle birlikte Bayındırlık ve İskan Bakanlığına göndererek yeterlik almak zorundadırlar.

Halihazır haritaların ihale yolu ile yaptırılmak istenmesi durumunda, “Harita Mühendislik Hizmetlerini Yüklenecek Müellif ve Müellif Kuruluşların Ehliyet Durumlarına Ait Yönetmelik” hükümlerine göre hareket edilmesi gerekir.

Halihazır haritalar hangi yöntemle hazırlanırsa hazırlansın, belediye ve sınırları içinde belediye başkanının, bu sınırlar dışında valinin onayı ile yürürlüğe girer.

Halihazır Harita Nasıl Hazırlanır ve Onaylanır?

Halihazır haritalar üç nüsha olarak hazırlanır. 3194 sayılı İmar Kanununun 38.maddesinde, halihazır harita ve imar planlarının hazırlanması ve bunların uygulanmasının fenni mesuliyetini, uzmanlık, çalışma konuları ve ilgili kanunlarına göre mühendisler, mimarlar ve şehir plancılarının deruhte edeceği, aynı Kanunun 44. maddesinin L. fıkrasının (J) bendinde de halihazır harita alımı ve imar planlarının yapımını yükümlenecek müellif kuruluşlarının ehliyet durumlarının yeniden düzenlenmesine ait esasların bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikte belirleneceği kurala bağlanmıştır. Anılan madde uyarınca, “İmar Planlarının Yapımını Yükümlenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Yeterlilik Yönetmeliği” Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca hazırlanmış ve 3194 sayılı İmar Kanunu ile birlikte yürürlüğe girmiştir.

Halihazır haritası bulunmayan yerleşim yerlerinin halihazır haritaları belediyeler veya valiliklerce yapılır veya yaptırılır. Bu haritaların tasdik mercii belediyeler ve valiliklerdir. Haritanın onaylı birer nüshası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile tapu sicil müdürlüğüne gönderilir.

Hâlihazır Haritaya Dava Açılabilir mi?

Halihazır haritalar, imar planlarının hazırlık işlemi niteliğindedir. Bu nedenle, tek başlarına idari yargıda iptal davasına konu edilemezler. Danıştay 6. Dairesinin 21.04.1992 tarihli ve E:1992/188, K:1992/1740 sayılı kararında “sadece daha sonra bu bölge için yapılacak imar planlarına bir hazırlık teşkil eden halihazır haritalar kesin bir işlem değil, hazırlık işlemi olduğundan iptal davasına konu olmaları mümkün değildir.” ifadesine yer verilmiştir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.