1. Ana Sayfa
  2. Gayrimenkul Makaleleri

İmar Planı Bulunan Bir Alanda Yapılaşma Koşulları Hakkında Hangi Hükümler Uygulanır?


Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde yapılaşma koşullarının yanı sıra ruhsat, projeler, kullanma izni gibi konularda da hükümler bulunmaktadır. Ayrıca imar planlarında ve idarelerin imar yönetmeliklerinde de aynı konularda hükümler bulunmaktadır.

O halde imar planı bulunan bir alanda yapılaşma koşulları ve uygulama hakkında hangi hükümler uygulanır? Şimdi öncelik sırasına göre bunları açıklayalım.

1. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin İmar Planına ve İdarelerin İmar Yönetmeliklerine Göre Evveliyatla Uygulanacak Hükümleri

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 69. maddesine göre bu Yönetmeliğin birinci, ikinci, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu bölümleri, geçici maddeleri ile 19 ve 20’nci maddelerinde yer alan hükümler, planlarla ve ilgili idarelerce çıkarılacak yönetmeliklerle değiştirilemez ve planlarda bu hükümlere aykırı olarak getirilecek hükümler uygulanamaz.

Dolayısıyla Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin bu bölümlerinde yer alan hükümler hem imar planlarına, hem de idarelerin imar yönetmeliklerine nazaran öncelikle uygulanır.


 Ek Bilgi
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 1. bölümü, “Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar”, 2. bölümü “Genel İlkeler”, 6. bölümü, “Projeler ve Yapı İzin Belgeleri”, 7. bölümü “Denetime Dair Hükümler”, 8. Bölümü “Yönetmeliğin Uygulanmasına İlişkin Esaslar”, 9. bölümü “Çeşitli ve Son Hükümler” hakkındadır.

Bu hükümler imar planlarına göre öncelikle uygulanır.

Planlarla ve ilgili idarelerce çıkarılacak yönetmeliklerle değiştirilemeyeceği belirtilen bu hükümlerin Bakanlıkça değiştirilmesi halinde, bu değişikliklere ilgili idarelerin yönetmeliklerinde yer verilinceye kadar uygulamalar Bakanlıkça yapılan değişikliklere göre yürütülür.

2. İmar Planlarının Öncelikle Uygulanacağı Hususlar

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 69. maddesine göre Yönetmeliğin planlarla ve ilgili idarelerce çıkarılacak yönetmeliklerle değiştirilemeyeceği belirtilen hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ilgili idarelerin imar yönetmelikleri, uygulama imar planında aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde uygulanır.

Dolayısıyla Yönetmeliğin planlarla ve ilgili idarelerce çıkarılacak yönetmeliklerle değiştirilemeyeceği belirtilen hükümleri saklı kalmak kaydıyla, diğer hususlarda imar planları, idarelerin imar yönetmeliklerine göre öncelikle uygulanır.

3. İdarelerin İmar Yönetmelikleri

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 69. maddesine göre büyükşehir belediyeleri ile il belediyeleri, ikinci fıkrada belirtilen değiştirilemeyen hükümler dışında kalan hususlarda, beldenin tarihi ve yöresel şartlarını gözetmek kaydıyla Bakanlık onayına sunulmak üzere imar yönetmeliği hazırlayabilirler. İdarelerin imar yönetmelikleri yürürlüğe girinceye kadar uygulamalar bu Yönetmeliğe göre yapılır.

Yönetmeliğin planlarla ve ilgili idarelerce çıkarılacak yönetmeliklerle değiştirilemeyeceği belirtilen hükümleri saklı kalmak kaydıyla, imar planlarında hüküm bulunmayan hallerde idarelerin imar yönetmelikleri uygulanır.

Ancak Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 5. maddesine göre idarelerin imar yönetmeliklerinde, uygulama imar planı ile belirlenen alan kullanımlarının işlevini değiştirecek düzenleme getirilemez.

4. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin Diğer Hükümleri

Yönetmeliğin planlarla ve ilgili idarelerce çıkarılacak yönetmeliklerle değiştirilemeyeceği belirtilen hükümleri saklı kalmak kaydıyla, imar planında ve ilgili idarelerce çıkarılacak yönetmeliklerde hüküm bulunmayan hallerde Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin diğer hükümleri uygulanır.

Ek Bilgi
Bakanlar Kurulu kararı alınan uygulama ve yatırımlarda ve bedeli kamu kaynağı kullanılarak yapılan kamu yatırımlarında bu Yönetmeliğin tanımlar bölümü hariç öncelikle imar planlarına, imar planlarında hüküm bulunmadığı hallerde Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği hükümlerine uyulur.

Sonuç

Bir alanda imar planı var ise sırasıyla aşağıdaki hükümler uygulanır:

1) Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin İmar Planına ve İdarelerin İmar Yönetmeliklerine Göre Evveliyatla Uygulanacak Hükümleri (bu Yönetmeliğin birinci, ikinci, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu bölümleri, geçici maddeleri ile 19 ve 20’nci maddelerinde yer alan hükümler)

2) İmar Planları

3) İdarelerin İmar Yönetmelikleri (Örneğin Ankara Büyükşehir İmar Yönetmeliği)

4) Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin Diğer Hükümleri

Yapilasma-Kosullari-Hakkinda-Hangi-Hukumler-Uygulanir
İmar Planı Bulunan Bir Alanda Yapılaşma Koşulları Hakkında Hangi Hükümler Uygulanır?

Yorum Yap