İmar Planları Nasıl Onaylanır?

Planların, kamu idaresinin mevzuatla yetkilendirilmiş organları tarafından onaylanması gerekir. Bu kurala uyulmaması, planların iptalinde önemli bir gerekçe teşkil etmektedir.

İmar planları kamu idarelerince çeşitli şekillerde yapılabilir.

Öncelikle, imar planlarının idarede görevli personel aracılığı ile yaptırılması mümkündür. İmar planının ilgili idarece doğrudan yapılması durumunda, idarenin planlama grubunda yer alan veya sözleşmeli olarak istihdam edilenlerin o yerleşmenin imar planlarının hazırlanmasında geçerli olan yeterliliği haiz olması şarttır.

Bunun yanı sıra imar planlarının başka kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilere de mevzuattaki esaslara uygun biçimde yaptırılabilmesi de mümkündür. Ancak ister belediyece, isterse başka kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişiler tarafından hazırlattırılmış olsun tüm planların idarece (idarenin yetkili organlarınca) onaylanması gerekir.

Danıştay 6. Dairesi, 05.02.2003, E:2002/6559, K:2003/1328    

Gerçek ve tüzel kişiler ya da kamu idareleri tarafından hazırlanıp yetkili belediyeye sunulan planlarda da onaylama yetkisi belediye meclisine aittir.

İlgili belediyesince imar planlarının başka kurum, kuruluş ve kişilere hazırlattırılabileceği; ancak, planın onaylama yetkisinin ilgili belediye meclisine ait olduğu; 1/1000 ölçekli plan davasında başka kişi tarafından nazım imar planına karşı açılan davada bozma kararından sonra verilecek karar dikkate alınarak karar verilmesi gerektiği; parselasyon işleminin iptalinde bozma nedenlerinin bulunmadığı.

3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesinde: “İmar planları nazım imar planı ve uygulama imar planından meydana gelir. Mevcut ise, bölge planı ve çevre düzeni planı kararlarına uygunluğu sağlanarak belediye sınırları içinde kalan yerlerin nazım ve uygulama imar planları ilgili belediyelerce yapılır veya yaptırılır. Belediye meclisince onanarak yürürlüğe girer.” kuralı getirilmiştir.

Yasa hükmünden, imar planlarının bizzat ilgili belediyesince yapılabileceği gibi başka kurum, kuruluş ve kişilere de mevzuattaki esaslara uygun biçimde yaptırılabileceği; ancak, planı onaylama yetkisinin kesinlikle ilgili belediye meclisine ait olduğu anlaşılmaktadır.

1. Çevre Düzeni Planları Nasıl Onaylanır?

Çevre düzeni planı ile revizyon, ilave ve değişiklikleri mevzuatları uyarınca yetkili idarelerce hazırlanır veya hazırlatılır ve onaylanır. Kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili idarelerin çevre düzeni planları ve revizyon, ilave ve değişiklik teklifleri incelenmek üzere yetkili idareye sunulur.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yetkili olduğu planlar, ilgili genel müdürlük tarafından onaylanır.

İl çevre düzeni plânı ise belediye meclisi ile il genel meclisi tarafından onaylanır. Büyükşehir belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili büyükşehir belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan büyükşehir belediye meclisi tarafından onaylanır.

2. Belediye Sınırları İçinde Nazım ve Uygulama İmar Planları Nasıl Onaylanır?

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. maddesine göre belediye sınırları içinde kalan yerlerin nazım ve uygulama imar planları ilgili belediyelerce yapılır veya yaptırılır; belediye meclisince onaylanarak yürürlüğe girer. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinde de “belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek” belediye meclisinin görevleri arasında sayılmıştır.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7. maddesi gereğince ilçe belediyelerinin yaptığı imar planlarının ilçe belediye meclisince kabul edildikten sonra büyükşehir belediye meclisince de kabul edilmesi gerekmektedir.

3. Belediye Sınırları Dışında Nazım ve Uygulama İmar Planları Nasıl Onaylanır?

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. maddesinde “Belediye ve mücavir alan dışında kalan yerlerde yapılacak planlar valilik veya ilgilisince yapılır veya yaptırılır. Valilikçe uygun görüldüğü takdirde onaylanarak yürürlüğe girer.” hükmü yer almaktadır. Ancak daha önceden açıkladığımız üzere 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 2005 yılından itibaren belediye sınırı dışındaki imar planları il özel idareleri tarafından yapılmakta ve onaylanmaktadır. Bu kapsamda imar planları il genel meclisi tarafından onaylanmaktadır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.