İmar Uygulaması (Parselasyon) Tapuya Nasıl Tescil Edilir?

İmar parselasyon planları ve eklerinin kadastro tekniğine uygunluğu, bu konudaki yönetmelik ve izah namelere göre mahalli kadastro müdürlüklerince kontrol edildikten sonra, mahalli tapu sicil müdürlüklerine gönderilir.

Tescil işlemi için tapu sicil müdürlüklerine gönderilen dağıtım cetvelleri, kadastro veya imar parsellerini bulunduğu tapu kütüğünün beyanlar hanesine kaydedilir ve sonra sırayla imar parsellerini tescili yapılır.

Kadastro müdürlüğü tarafından kontrol edilen parselasyon işlemi, tapu sicil müdürlüğü tarafından tapuya tescil edilir.

TKGM tarafından yayımlanan 1477 sayılı Genelgeye göre; tescil işlemi için tapu sicil müdürlüğüne gönderilen dağıtım cetvelleri, kadastro veya varsa daha önceden oluşmuş imar parselinin bulunduğu tapu kütüğünün beyanlar hanesine kaydedilir ve sonra sırasıyla imar parsellerinin tescili yapılır. Eğer kadastral parselin tamamı imar uygulamasına giriyor ise tapu kütük sahifesinin tamamen kapatılması, kütüğün beyanlar hanesine “taşınmazın kütüğünün imar uygulaması nedeni ile kapatıldığının” yevmiye tarih ve numarası ile birlikte yazılması gerekir.

Eğer taşınmaz kısmen uygulamaya giriyorsa (Bu durumda kadastro ayırma çapı düzenlenmesi gerekir.) taşınmazın tapu kütüğü tamamen kapatılmaz. Kadastro parseli kısmen imar uygulamasına giriyorsa şuyulanan miktar kırmızı mürekkeple yüzölçümü sütunundan düşülerek gittiği imar parselinin ada ve parsel numarası gösterilir. Yeni imar parselinin tescil edildiği kütük sahifesi, kadastro parselinin yeni sahife no sütununda gösterilir, imar parseline ait kütük sahifesinin eski sahife no sütununda kadastro parsellerinin cilt ve sahife numarası yazılır.

Yoldan ihdas edilen yer varsa yeni imar parselinin geldi sütununa “YOLDAN” kelimesi yazılır. Daha sonra tapu senetleri düzenlenir. Tapu senedi düzenlenirken plan numarası ve teşekkül tarzı iktisap sütununda belirtilir. Geldi sütunları, tapu kütüğüne uygun şekilde tanzim edilir.

Daha sonra tapu senetleri düzenlenir. Tapu senedi düzenlenirken plan numarası ve teşekkül tarzı iktisap sütununda belirtilir. Geldi sütunları, tapu kütüğüne uygun şekilde tanzim edilir.

1477 sayılı Genelgeye göre taşınmazın üzerinde kamu veya kişi alacağı nedeniyle siciline haciz ve ihtiyati haciz konulmuş olması, üzerine ihtiyati tedbir konulmuş olması veya üzerinde iflas veya iflas anlaşması ile verilen mühlet şerhinin bulunması, tapu kütüğünde malik hanesinin açık bırakılmış olması, kısmen veya tamamen kamulaştırılmasına karar verilmiş olması, özel yasalarla (775, 4753 gibi) takyitli olması, rehinli bulunması, üzerinde kat irtifakı bulunması veya kat mülkiyetine çevrilmiş olması tescile engel teşkil etmez. Ancak tescili müteakip Medeni Kanunun 1019. maddesi uyarınca ilgili makam, merci ve kişilere duyuru yapılması gerekir. Ayrıca, bu taşınmazların tapu kütük sahifelerinde bulunan şerhler ve beyanların, imar uygulaması sonucu oluşan parsellerin kütüğüne de aktarılması gerekir.

İmar gören kadastro veya eski imar parselleri üzerinde mevcut ayni veya şahsi haklar, irtifak hakları, rehinler, şerhler, beyanlar, takyitler yeni imar parsellerine aynen nakledilir.

Mülkiyeti Davalı Yerlerde İmar Uygulamasının Tescili Nasıl Olur

Bu konu hakkında şu yazımıza bakabilirsiniz: Mülkiyeti Davalı Parseller İmar Uygulamasına Tabi Tutulabilir mi?

Tescildeki Hatanın Parselasyon İşleminin İptaline Neden Olup Olmayacağı

Tescil esnasında yapılan maddi hatalar, parselasyon işleminin kendisi ile ilgili değildir. Bu hatalar, tapu siciliyle alakalıdır.

Bu nedenle, parselasyona ilişkin cetveller ve diğer bilgiler sağlıklı olmasına rağmen, bunların tapu sicili de hatalı (cetvellerden farklı) şekilde tescil edilmesi parselasyon işlemini doğrudan etkilemez.

Bu tarz hatalar parselasyon işlemlerinin iptalini gerektirmez. Bu hatalar, tapu sicilinde yapılan hataların düzeltilmesine ilişkin hükümler çerçevesinde tapu sicil müdürlüğünce ya da ilgililer tarafından tapu müdürlüğü aleyhine açılacak dava neticesinde hükmen düzeltilir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.