1. Anasayfa
  2. Gayrimenkul Makaleleri

Kadastro Ekibi, Kadastro Komisyonu ve Kadastro Bilirkişileri ve Bunların Özellikleri


Kadastro Ekibi Nedir?

En az iki kadastro teknisyeni, mahalle veya köy muhtarı ile üç bilirkişiden oluşan topluluğa kadastro ekibi denir. Kadastronun fennî işlerinin ihale yoluyla yaptırılması halinde, kadastro ekibinde iki kadastro teknisyeni, iki teknisyenin temin edilememesi durumunda yerine bir kadastro teknisyeni görevlendirilebilir. Ekipteki kadastro teknisyeni yerine kontrol memuru da görevlendirilebilir.

Kadastro Komisyonu Nedir?

Kadastro müdürünün veya yardımcısının başkanlığında, bir kadastro üyesi ve itirazın mahiyetine göre kontrol mühendisinden veya tasarruf kontrol memurundan oluşan başlıca görevi itirazlı tutanakları incelemek ve karara bağlamak olan komisyona kadastro komisyonu denir.

Kadastro Komisyonundan Kimler Görev Alır?

İtirazları İnceleyecek Kadastro Komisyonunun Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Yönetmeliğe göre, kadastro komisyonu; kadastro müdürü veya Genel Müdürlüğün olumlu görüşü alınmak suretiyle müdür yardımcısının başkanlığında kadastro müdürü veya itirazın mahiyetine göre kontrol mühendisi veya tasarruf kontrol memuru olmak üzere 3 kişiden oluşur.

Kontrol mühendisinin bulunmaması veya izinli olması halinde yerine fenle ilgili kontrol memuru katılır. Komisyonun kurulması için başkan ve üyelerin tamamının bulunması şarttır. Bu maddede unvanları belirtilen memurlar bu maksatla açılmış okul veya kurslardan mezun olanlar arasından atanırlar.

Orman Kadastro Komisyonu Kaç Kişiden Oluşur?

Ormanla ilgili yapılan itirazların incelenmesinde kadastro komisyonuna da itiraza konu tespitlerde görev almayan Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilâtınca görevlendirilecek bir orman yüksek mühendisi veya orman mühendisi ile tarım müdürlüklerince görevlendirilecek bir ziraat yüksek mühendisi veya ziraat mühendisi iştirak ettirilmesi zorunludur.

Mera Kanununun 7. maddesinin son fıkrası uyarınca yapılacak çalışmalarda, kadastro komisyonu; kadastro müdürü veya müdür yardımcısının başkanlığında kadastro üyesi, kontrol mühendisi ve ilgili tarım müdürlüğünce görevlendirilecek ziraat mühendisinden oluşur.

Kadastro Komisyonunun Görevleri Nelerdir?

Kadastro komisyonları idari bir kuruluştur. Bunların görevi 3402 sayılı Kadastro Kanunu ile sınırlandırılmıştır. Kadastro komisyonu;

a) Kadastro teknisyenleri arasında ya da ormanla ilgili sınırlandırma ve tespitlerde kadastro teknisyenleri ile orman ve tarım kuruluşlarınca görevlendirilen elemanlar arasında görüş ayrılığı olduğu veya tarafların dayandığı kayıt ve belgelerin aynı kuvvet ve mahiyette görülmesi nedeniyle, 3402 sayılı Kadastro Kanununun 7. maddesinin üçüncü fıkrası gereğince çözümlenmek üzere gönderilen işlere,

b) Kontrol elemanları ile kadastro teknisyenleri arasında Kanun’un 8. maddesinde açıklanan konularda görüş ayrılığı bulunması nedeniyle bu aykırılığın giderilmesine,

c) 3402 sayılı Kadastro Kanununun 8. maddesi uyarınca intikal ettirilen işlere,

d) Kadastro tespitlerine yapılan itirazlara,

e) İlgililerince son beyan döneminde beyanname verilmeyen veya hisseli olup da bir kısım hissedarlarca beyanda bulunulmayan veya beyan tarihinden sonra vasfı değişen taşınmazlara, kadastro ve dava harcı ile yargılama giderlerine esas olmak üzere kıymet takdir edilmesi işlerine,

f) Mera Kanununun 7. maddesinin son fıkrası uyarınca, bu Kanun kapsamındaki kamu orta malı niteliğindeki yerlerin sınırlarının belirlenmesi işlerine,

Bakar.

Kadastro Bilirkişileri Nasıl Seçilir?

Kadastro bilirkişileri, 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 3. maddesi ile Kadastro Bilirkişileri Hakkında Yönetmelikle düzenlenmiştir. Kadastro çalışma alanı içerisindeki taşınmazların sınırlandırma ve tespitlerinde bilgisine başvurulan kadastro bilirkişisi nasıl olunur? Kadastro bilirkişilerinde aranan özellikler nelerdir?

Bu yazımız da ilginizi çekebilir:  AİHM Tarafından Mal/Mülk Olarak Kabul Edilen Değerler

Kadastro Bilirkişilerinin Karar Organları Tarafından Seçilmesi

3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 3. maddesine göre, belediyesi olan yerlerde belediye meclisi, köylerde ise köy derneği tarafından en geç on beş gün içinde altı bilirkişi, çalışma alanında birden çok ekibin görev yapması halinde her ekip için ayrıca üç bilirkişi seçilir.

Yönetmeliğe göre, bilirkişiler, belediye meclisi veya köy derneğince salt çoğunlukla seçilir. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı ertesi güne bırakılır; İkinci toplantıda bulunanların çoğunluğu ile seçilir. Seçim sonuçları köylerde köy karar defterinde, belediyelerde ise bu konuda alınacak meclis kararında belirtilir.

Kadastro Bilirkişilerinin Mülki Amir Tarafından Belirlenmesi

Bilirkişilerin süresi içinde seçilememesi veya bilirkişiliklerine engel sebeplerin bulunması ya da köy veya mahalle sınırlarının değişmiş olması nedeniyle seçilen bilirkişilerin taşınmazlar hakkında yeterli bilgi verememeleri halinde, 3402 sayılı Kadastro Kanunu‘nun 3. maddesinin altıncı fıkrası gereğince kadastro müdürünün talebi ile mülki amir tarafından o köy veya mahalleden ya da mücavir veya yakın köy ve mahallelerden istenilen sayıda bilirkişi belirlenir.

Kadastro Bilirkişilerinin Nitelikleri Nelerdir? Kadastro Bilirkişilerinde Aranan Özellikler Nelerdir?

Kadastro ekiplerinde görev alınacak bilirkişilerin; Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olması, 40 yaşını bitirmiş olması, medeni hakları kullanma ehliyetinin bulunması, en az 10 yıldan beri o mahalle veya köyde ikamet etmesi (mülki amir tarafından belirlenen kimselerde bu şart aranmaz), yüz kızartıcı bir suçtan (zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi) kesinleşmiş hüküm giymemiş olması, okuma yazma bilmesi gerekir.

Ancak, çalışma alanı içinde okuma – yazma bilenler arasında bilirkişi olabilecek nitelikte kimse bulunmadığı takdirde, muhtar veya belediye başkanlığınca kadastro müdürlüğüne yazılı olarak bildirilmek suretiyle, okuma – yazma bilmeyen kişilerde seçilebilirler. Okuma – yazma bilmeyen bilirkişilerin, Kadastro Kanununa göre düzenlenecek belgelere sol elinin başparmağını, yoksa öteki herhangi bir parmağını basması imza yerine geçer. Bu durumda, parmak izinin kime ve hangi el ve parmağa ait olduğu ekipte görevli kadastro teknisyenleri ile muhtar tarafından tasdik edilir.

Mahkemece bilirkişilere yeminleri yaptırıldıktan sonra düzenlenecek yemin tutanağı Kadastro Müdürlüğüne gönderilir. Bu tutanağın aslı müdürlük dosyasında, bir örneği de ekip dosyasında saklanır.

Kadastro Bilirkişilerin ve Diğer Görevlilerin Kadastro Tespitlerinde Dinlenemeyeceği Durumlar

3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 3. maddesine göre, seçilen bilirkişiler kadastro ekibinin çalışması sırasında; kendisine, eşine, usul ve füruuna, kardeşine, kardeşinin çocuklarına ve eşinin usul ve füruuna ait tespitler ile bunların hak iddia ettiği tespitlerde ve ayrıca hak iddia edenlerden biri ile kendisi veya usul ve füruu arasında davası bulunanlara ait tespitlerde de bilirkişi olarak dinlenemezler. Bilirkişiliğe mani bu haller, kadastro teknisyeni, muhtar ve diğer görevliler ile bunların yerine kaim olanlar hakkında da uygulanır. Buna göre bu kimseler;

– Kendisine, eşine, usul ve füruuna, kardeşinin çocuklarına ve eşinin usul ve füruuna ait taşınmazların tespitinde,

– Aralarında dava veya husumet bulunan kişilerin üzerinde hak iddia ettiği taşınmazların tespitinde,

– Eşinin, usul ve füruunun, kardeşinin çocuklarının ve eşinin usul ve füruunun hısımlığı olan kişilerin üzerinde hak iddia ettiği taşınmazların tespitinde,

– Belediye meclis ve encümen ile köy ihtiyar kurulu üyesi olarak görev yapanlar açısından, 3402 sayılı Kadastro Kanununun 16. maddesine göre belediye veya köy kişilikleri adına yapılacak sınırlandırma ve tespitlerde,

bilirkişi olarak dinlenemezler.

Kadastro Ekibi Kadastro Komisyonu Kadastro Bilirkisileri
Kadastro Ekibi, Kadastro Komisyonu ve Kadastro Bilirkişileri ve Bunların Özellikleri