Kentsel Dönüşüm Alanlarında Planlama Yetkisi

(1) Belediye Sınırları İçinde İlan Edilen Kentsel Dönüşüm Alanlarında

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 73. maddesine göre belediye, belediye meclisi kararıyla; konut alanları, sanayi alanları, ticaret alanları, teknoloji parkları, kamu hizmeti alanları, rekreasyon alanları ve her türlü sosyal donatı alanları oluşturmak, eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve restore etmek, kentin tarihi ve kültürel dokusunu korumak veya deprem riskine karşı tedbirler almak amacıyla kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayabilir.

Bu alanlarda yapılacak planlarlar belediye meclisi tarafından onaylanır.

(2) Büyükşehir Sınırları İçinde İlan Edilen Kentsel Dönüşüm Alanlarında

Büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde kentsel dönüşüm ve gelişim projesi alanı ilan etmeye büyükşehir belediyeleri yetkilidir. 73. maddeye göre, büyükşehir belediyeleri tarafından yapılacak kentsel dönüşüm ve gelişim projelerine ilişkin her ölçekteki imar planı, parselasyon planı, bina inşaat ruhsatı, yapı kullanma izni ve benzeri tüm imar işlemleri ve 3194 sayılı İmar Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir.                                                                                                                                                                                                    

5393 sayılı Kanun’un 73. maddesinin 3. fıkrasının son cümlesine göre büyükşehir belediye meclisince uygun görülmesi halinde ilçe belediyeleri kendi sınırları içinde kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayabilir. Bu kapsamda ilçe belediye meclisinin ve büyükşehir belediye meclisinin uygun görmesi durumunda ilçe belediyeleri kentsel dönüşüm yapma yetkisi kazanmaktadır. Kentsel dönüşüm yetkisini haiz belediyeler, doğal olarak, bu alanlar imar planlarını ve (parselasyon işlemleri de dahil olmak üzere) imar uygulamasını yapma yetkisine sahip olmaktadırlar.

(3) Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanlarında Toplu Konut İdaresi Başkanlığının Yetkisi

5393 sayılı Kanun’un 73. maddesinin son fıkrasında “Bu Kanunun konusu ile ilgili hususlarda Başbakanlık Toplu Konut İdaresine 2985 sayılı Kanun ve diğer kanunlarla verilen yetkiler saklıdır.” hükmü yer almaktadır.

Bu düzenlemeye paralel olarak 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu’na 23.07.2010 tarihli ve 6009 sayılı Kanun’un 61. maddesiyle eklenen ek madde 16’da “Kanunlar ile verilmiş yetkiler çerçevesinde Başkanlığa devri talep edilen taşınmazların kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilan edilen yerlerde kalması halinde, Başkanlığın devir talebi önceliklidir. Bu yerlerde Başkanlık mülkiyetinde bulunan taşınmazlar ile devri talep edilen taşınmazlara ilişkin olarak Başkanlık, kanunlardan kaynaklanan tüm yetkilerini münhasıran kullanır” hükmü yer almaktadır.

Bu iki düzenlemeyi birlikte değerlendirdiğimizde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından değerlendirilmek istenen taşınmazların, aynı zamanda 5393 sayılı Kanun’un 73. maddesi kapsamında ilan edilmiş kentsel dönüşüm ve gelişim alanı olması durumunda bu alanda bu Başkanlığının yetkili olduğu sonucuna varılır. Başkanlık, bu alan kentsel dönüşüm ve gelişim alanı olsa dahi, bu alanda 2985 sayılı Kanun kapsamındaki yetkileri haizdir.

Ek Bilgi 

2985 sayılı Toplu Konut Kanununun 4. maddesi “Belediyeler, valilik veya Başkanlık tarafından onaylanan bu planlar; askı, ilan ve itiraza dair kararlar da dahil olmak üzere 3194 sayılı İmar Kanunu hükümlerine göre belediyeler ve ilgili kamu kurumları tarafından yapılacak tüm işlemler Başkanlık tarafından resen yapılmak suretiyle yürürlüğe konur.” hükmündedir. Bu hükme göre bu kapsamda onaylanan imar planlarının uygulaması TOKİ Başkanlığı tarafından yapılacaktır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.