1. Anasayfa
 2. Gayrimenkul Makaleleri

3194 Sayılı Kanunun 32. Maddesi Gereğince İmar Mevzuatına Aykırıdır Belirtmesi Ne Demek?


3194 Sayılı Kanunun 32. Maddesi Nedir? 3194 Sayılı İmar Kanunu 32. Maddesi Nedir?

3194 sayılı İmar Kanunu‘nun 32. maddesinde “ruhsatsız veya ruhsat ve eki projesine aykırı yapı, tadilat ve imalatların yapıldığının ilgili idarece öğrenilmesi üzerine, fen elemanlarınca somut ve ayrıntılı biçimde o andaki inşaat durumunun yapı tatil tutanağı ile tespit edildikten sonra yapının mühürlenerek inşaatın durdurulması, düzenlenen yapı tatil tutanağının yapı yerine asılması, yapı tatil tutanağına ilişkin tebligatın bir nüshasının muhtara bırakılması, tebliğ tarihinden itibaren bir (1) ayı geçmemek üzere yapı sahibine yapısını ruhsata uygun hale getirmesi veya ruhsat alması için süre tanınması, tanınan süre içerisinde ruhsat alınmadığının veya ruhsata aykırılığın giderilmediğinin yapılan inceleme sonucunda anlaşılması halinde ruhsata aykırı veya ruhsatsız yapılan yapının ilgili belediye encümeni veya il encümeni kararı uyarınca yıktırılacağı” düzenlemesi yer almaktadır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi, imar mevzuatına aykırı olduğu (ruhsat alınmadan yapıya başlandığı veya ruhsat ve eklerine veya ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılarda projelerine ve ilgili mevzuatına aykırı yapı yapıldığı) anlaşılan yapılarda belediyelerin durdurma ve yıkım yetkisini düzenlemektedir. Bu konuda şu yazımıza bakabilirsiniz: İmar Kanunu’nun 32. Maddesi Kapsamında İnşaat Durdurma ve Yıkım İşlemleri

Bu maddeye göre, bu Kanun hükümlerine göre; ruhsat alınmadan yapıya başlandığı veya ruhsat ve eklerine veya ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılarda projelerine ve ilgili mevzuatına aykırı yapı yapıldığı ilgili idarece tespiti, fenni mesulce tespiti ve ihbarı veya herhangi bir şekilde bu duruma muttali olunması üzerine, belediye veya valiliklerce o andaki inşaat durumu tespit edilir. Yapı mühürlenerek inşaat derhal durdurulur.

thumbnail
Önerilen Yazı
İmar Kanunu’nun 32. Maddesi Kapsamında Yıkım İşlemleri Rehberi

Madde hükmü şu şekildedir: “Madde 32- Bu Kanun hükümlerine göre; ruhsat alınmadan yapıya başlandığı veya ruhsat ve eklerine veya ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılarda projelerine ve ilgili mevzuatına aykırı yapı yapıldığı ilgili idarece tespiti, fenni mesulce tespiti ve ihbarı veya herhangi bir şekilde bu duruma muttali olunması üzerine, belediye veya valiliklerce o andaki inşaat durumu tespit edilir. Yapı mühürlenerek inşaat derhal durdurulur. Yapının imar mevzuatına aykırı olduğuna dair bilgi, tapu kayıtlarının beyanlar hanesine kaydedilmek üzere ilgili idaresince tapu dairesine en geç yedi gün içinde yazılı olarak bildirilir. Aykırılığın giderildiğine dair ilgili idaresince tapu dairesine bildirim yapılmadan beyanlar hanesindeki kayıt kaldırılamaz.”

İşte bu madde kapsamında tapu kütüğüne konulan belirtmelere “3194 sayılı Kanunun 32. maddesi gereğince imar mevzuatına aykırıdır” belirtmesi denilmektedir. 32. maddede yer alan bu düzenlemeye göre, ruhsatsız ya da ruhsat ve eklerine aykırı yapı hakkında kanunda öngörülen yaptırımların uygulanabilmesi, ihtilaf konusu imalatın ilgili fen elemanları tarafından açık ve tereddüte yer bırakmayacak şekilde saptanarak usule uygun şekilde düzenlenecek bir tutanağa bağlanması ile mümkündür.

Söz konusu tutanakta yer alması gereken hususların ise yine yasa hükmünde belirtildiği görülmektedir. Buna göre; yapının denetimini yapan ilgili idare elemanlarının yapıyla ilgili saptamaları ve imzalarının bulunduğu tutanağın düzenlendiği sırada yapı sahibinin de hazır bulunması halinde imzalatılması, yapı sahibi bulunamamış ise tutanağın yapı yerine asılması, bu hususa da tutanakta yer verilmesi, yapının mühürlenerek inşaatın derhal durdurulduğunun belirtilmesi gerekmektedir. Ayrıca yasa hükmünde yapı yerine asılan yapının durdurulduğuna dair tutanağın bir örneğinin muhtara bırakılması gerektiği de belirtilmiştir.

3194 Sayılı Kanunun 32. Maddesine Göre Yıkım

Bu tarihten itibaren en çok bir ay içinde yapı sahibi, yapısını ruhsata uygun hale getirerek veya ruhsat alarak, belediyeden veya valilikten mühürün kaldırılmasını ister. Ruhsata aykırılık olan yapıda, bu aykırılığın giderilmiş olduğu veya ruhsat alındığı ve yapının bu ruhsata uygunluğu, inceleme sonunda anlaşılırsa, mühür, belediye veya valilikçe kaldırılır ve inşaatın devamına izin verilir. Aksi takdirde, ruhsat iptal edilir, ruhsata aykırı veya ruhsatsız yapılan bina, belediye encümeni veya il idare kurulu kararını müteakip, belediye veya valilikçe yıktırılır ve masrafı yapı sahibinden tahsil edilir.

3194 Sayılı Kanunun 32. Maddesi Gereğince İmar Mevzuatına Aykırıdır Belirtmesi Ne Demek?

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesine 7221 sayılı Kanunla eklenen cümlelere göre, yapının imar mevzuatına aykırı olduğuna dair bilgi, tapu kayıtlarının beyanlar hanesine kaydedilmek üzere ilgili idaresince tapu dairesine en geç yedi gün içinde yazılı olarak bildirilir. Aykırılığın giderildiğine dair ilgili idaresince tapu dairesine bildirim yapılmadan beyanlar hanesindeki kayıt kaldırılamaz.

Yani “3194 sayılı Kanunun 32. maddesi gereğince imar mevzuatına aykırıdır” belirtmesi, parsel üzerindeki yapının imar mevzuatına aykırı olduğunu (ruhsat alınmadan yapıya başlandığını veya ruhsat ve eklerine veya ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılarda projelerine ve ilgili mevzuatına aykırı yapı yapıldığını) ve bu durumun ilgili belediye tarafından tespit edildiğini gösterir.

3194 Sayılı Kanunun 32. Maddesi Gereğince İmar Mevzuatına Aykırıdır Belirtmesi Nasıl Kaldırılır?

“3194 Sayılı Kanunun 32. Maddesi Gereğince İmar Mevzuatına Aykırıdır” belirtmesi, iki şekilde kaldırılır. Bunlardan birincisinde, tarihten itibaren en çok bir ay içinde yapı sahibi, yapısını ruhsata uygun hale getirerek veya ruhsat alarak, belediyeden veya valilikten mühürün kaldırılmasını ister.

Yani ruhsatsız olarak yapılan yapılarda yapı sahibi belediyeden ruhsat alır. Ruhsat ve eklerine veya ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılarda projelerine ve ilgili mevzuatına aykırı yapı yapılarda ise bu yapılarda gerekli tadilat (yıkım ve imalat) yapılır ve yapı, bunlara uygun hale getirilir.

“3194 Sayılı Kanunun 32. Maddesi Gereğince İmar Mevzuatına Aykırıdır” belirtmesini kaldırmanın diğer yolu ise durdurma işlemlerine karşı dava açmaktır. Bu konuda şu yazımıza bakabilirsiniz: İmar Kanunu 32. Madde Kapsamında Yıkım İşlemine Nasıl İtiraz Edilir? Nasıl Dava Açılır?

3194 Sayılı Kanunun 32. Maddesi Gereğince İmar Mevzuatına Aykırıdır Belirtmesi

Yorumlar (12)

 1. 5 ay önce

  3194 Sayılı Kanunun 32. Maddesi Gereğince İmar Mevzuatına
  Aykırıdır. Şeklinde tapuya işlenirse bu durum bahse konu gayrimenkul için alım satıma engel teşkil edermi.

  • “3194 Sayılı Kanunun 32. Maddesi Gereğince İmar Mevzuatına Aykırıdır” satışa engel değildir.

 2. 1 sene önce

  Sayın Suat bey
  arsada (koruması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır) şerhine rağmen burada belediye 3194- 32.madde işlemini yürütme hakkı varmıdır.

  • “koruması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır” şerhi, 2863 sayılı Kanuna tabi parsellere konulur. Bu parsellerde belediyelerin 3194- 32.madde işlemini yürütme hakkı vardır.

 3. Suat bey, bir binada çatı katı sonradan yükseltilip, genişletilmişse yani odalar ve teras ilave edilmişse, bu ilave iş için ruhsat alınmamışsa, şikayet üzerine belediye encümeni yıkım kararı verir mi? Yıkım kararına itiraz dan sonuç çıkar mı ?

  • Çatı katları ortak alanlardır. Bu alanlarda odalar ve teras ilave edilmesi yıkım kararı gerektirir. Encümene itiraz edilmesinden sonuç çıkacağını düşünmüyorum

  • 1 sene önce

   Merhaba ben dairemi 2019 yılında aldım şimdi tapu bilgileine baktığımda 2020 yılında 3194 Sayılı Kanunun 32. Maddesi Gereğince İmar Mevzuatına
   Aykırıdır( Şablon: 3194 Sayılı Kanunun 32. Maddesi Gereğince Yapının
   İmar Mevzuatına Aykırı Olduğuna Dair Belirtme Tanımı) bilgisi yer alıyor bu durumu nasıl çözebiliriz?

 4. Sitede kazan dairesinin bulunduğu yere kompakt bir su arıtma sistemi yapılması yine imara aykırı mıdır? Proje çıkartılmasına ve ruhsat alınmasına gerek varmıdır? (Sistem taşınabilir ve herhangi bir inşaat işi yapılmamıştır. Bir bütün halde bodrum katına konulmuştur)

  • su arıtma sistemi yapı niteliğinde olmadığı için ruhsata tabi değildir.

   • 2 sene önce

    SUAT BEY RUHSAT İLE İLGİLİ BİLGİ SAHİBİ İSENİZ BİR KAÇ SORUM OLACAKTI.
    1-KAÇAK YAPILAN KAMU BİNALARI NASIL RUHSATA KAVUŞTURULUR.

    • Kamu binalarının tamamı ruhsata tabi değil, bazıları için ruhsat alınması gerekmiyor.
     Ruhsat alınması gereken bir bina ise; yapının projeleri ve (gerekiyorsa) karot örnekleri ile birlikte belediyeye başvurulması gerekir.