1. Anasayfa
 2. Gayrimenkul Mevzuatı

387 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazineye ait tarım arazilerinin kullanıcılarına kiralanması ve satışı)


MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 387) (Resmî Gazete T/S: 23.06.2018/30457)

BİRİNCİ BÖLÜM-Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; imar planı bulunmayan veya imar planında tarımsal amaca ayrılan Hazineye ait tarım arazilerinin kullanıcılarına kiralanması ve satışına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun ek 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: (Değişik ibare: 408 sayılı Genel Tebliğ)[1] Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünü,

b) (Mülga : 408 sayılı Genel Tebliğ)[2]

c) (Değişik bent: 408 sayılı Genel Tebliğ)[3] Hak sahibi: Hazineye ait tarım arazilerini, 31/12/2019 tarihinden önce en az üç yıl süreyle tarımsal amaçla kullanan ve kullanımlarının halen devam ettiği İdarece belirlenmiş olanlardan başvuruda bulunanları,

ç) Hazine taşınmazı: Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerleri,

d) Hazineye ait tarım arazisi: İmar planı bulunmayan veya imar planında tarımsal amaca ayrılan ve tarımsal amaçla kullanılan Hazine taşınmazlarını,

e) (Değişik : 408 sayılı Genel Tebliğ)[4] İdare: İllerde çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlüğünü (millî emlak dairesi başkanlığı veya millî emlak müdürlüğü), ilçelerde millî emlak müdürlüğünü yoksa millî emlak şefliğini,

f) Kira bedeli: İlk yıl için Hazineye ait tarım arazisinin cari yıl ecrimisil bedelinin yarısını, müteakip yıllar için ise bu bedelin (değişik ibare: 408 sayılı Genel Tebliğ)[5] kanuni faiz oranında artırılması suretiyle belirlenen bedeli,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM-Kira İşlemleri

Genel esaslar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ kapsamında Hazineye ait tarım arazileri hak sahiplerinin talepleri dikkate alınmak suretiyle on yıla kadar doğrudan kiralanabilir.

(2) Kiraya verilecek Hazineye ait tarım arazisinin ilk yıl kira bedeli cari yıl ecrimisil bedelinin yarısıdır.

(3) Hazineye ait tarım arazilerinin  kiraya verilmesinde geçici teminat alınmaz.

(4) Kira süresi sonunda yükümlülüklerini yerine getirdiği tespit edilen ve talepte bulunan kiracıların kira süresi uzatılabilir.

Hak sahipliği

MADDE 5 – (1) (Değişik fıkra: 408 sayılı Genel Tebliğ)[6] Hazineye ait tarım arazilerini; 31/12/2019 tarihinden önce en az üç yıl süreyle tarımsal amaçla kullanan ve kullanımlarının halen devam ettiği İdarece belirlenmiş olanlardan başvuruda bulunanlar hak sahibi sayılırlar.

(2) (Mülga : 408 sayılı Genel Tebliğ)[7]

(3) Kullanıcının ölümü halinde hak sahibinin belirlenmesinde Hazineye ait tarım arazisini halen kullanan kanuni mirasçı ile murisin kullanımları birlikte dikkate alınır. Bu durumda fiilen kullanmaya devam eden mirasçı hak sahibi olarak kabul edilir.

(4) Hak sahibi olmayan üçüncü kişilere muvafakatname (akdi halefiyet) ile kiralama hakkının devredilmesi mümkün değildir.

Kiralama yapılmayacak taşınmazlar

MADDE 6 – (1) Özel kanunlar kapsamında kalıp kiralanması mümkün olmayan yerler ile Bakanlıkça belirlenen taşınmazlar üzerinde tarımsal amaçlı kiralama yapılamaz.

(2) Bu Tebliğ kapsamında, kiralama işlemine konu taşınmazlar için İdare kayıtlarında bulunan bilgiler esas alınarak kiralama yapılır. Kiralama işleminden sonra birinci fıkra kapsamında kaldığı anlaşılan taşınmazların ilgili kurumlarca tahsisi veya devrinin talep edilmesi halinde yapılan sözleşmeler İdare tarafından tek taraflı olarak feshedilir.

Başvuru

MADDE 7 – (1) İdare tarafından kullanıcıların bu Tebliğ kapsamından yararlanmalarının sağlanması amacıyla Hazineye ait tarım arazilerinin bulunduğu ilgili belediye, belde, mahalle ve köy ile ticaret odası, sanayi odası, ziraat odası vb. yerlerde başvuru (mülga ibare: 408 sayılı Genel Tebliğ)[8] şartları vb. hususları içerecek şekilde gerekli duyurular yapılır.

(2) Bu Tebliğ kapsamında Hazineye ait tarım arazilerini kiralamak isteyenlerin, (mülga ibare: 408 sayılı Genel Tebliğ)[9] kiralama talebini içeren örneği bu Tebliğ ekinde (Ek-1) yer alan başvuru formu ile İdareye başvurmaları gerekir.

(3) Kiralama işlemleri, hak sahibinin belirlenmesi işlemleri de dahil olmak üzere başvuru tarihinden itibaren üç ay içerisinde sonuçlandırılır.

Değerlendirme

MADDE 8 – (1) (Değişik fıkra: 408 sayılı Genel Tebliğ)[10] Başvuruda bulunulan Hazineye ait tarım arazilerinin kullanıcılarının hak sahibi olabilmeleri için bu taşınmazları 31/12/2019 tarihinden önce en az üç yıl süreyle tarımsal amaçla kullanıyor olmaları ve kullanımlarının halen devam ettiğinin İdarece belirlenmiş olması gerekir.

(2) (Değişik fıkra: 408 sayılı Genel Tebliğ)[11] Tarımsal amaçlı kullanımın belirlenmesinde; tespit tutanağı, ecrimisil ihbarnamesi, ecrimisil tahsilat makbuzları, mahkeme kayıtları, kamu kurum ve kuruluşlarının yazıları, kadastro veya tapulama kayıtları, varsa hava fotoğrafları, tapu kütüğünde yer alan şerh, belirtmeler ve benzeri birbirini doğrulayan bilgi veya belgeler dikkate alınır.

(3) Dosya, kayıt ve belgeler üzerinden gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra bir program dahilinde talep konusu Hazineye ait tarım arazilerinin mahallinde tespitleri yapılarak başvuruda bulunanların başvuru tarihi itibariyle kullanıcı olup olmadıkları tespit edilir. Yapılan bu tespit sonucunda başvuruda bulunanın hak sahipliğine ilişkin tüm şartları taşıdığının anlaşılması halinde başvuru sahibi hak sahibi olarak belirlenir.

(4) Paylı taşınmazlarda;

a) Paydaşın/paydaşların hak sahibi olmaları durumunda Hazineye ait tarım arazisi fiili kullanımları da dikkate alınarak payları oranında kiraya verilebilir.

b) Paydaşın/paydaşların dışında başka bir kişi tarafından kullanılması halinde, öncelikle paydaşlara Hazineye ait tarım arazisini kiralamak isteyip istemediği sorulur. Paydaşı tarafından kiralanmasının talep edilmesi halinde genel hükümlere göre kiralama işlemi yapılır. Aksi takdirde, pay ve paydaş çoğunluğu dikkate alınmak suretiyle Hazineye ait tarım arazisi hak sahibine kiralanabilir.

Kira bedelinin belirlenmesi

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılacak kiralamalarda ilk yıl kira bedeli;

a) Cari yılda bedel tespit komisyonunca tespit ve takdir edilen ecrimisil bedeli varsa bu bedelin yarısı,

b) Cari yıl ecrimisil bedeli yoksa, taşınmazın yakınında emsal olabilecek nitelikteki taşınmaza ait cari yıl ecrimisil bedelinin yarısı,

c) (a) ve (b) bentlerine göre belirlenen ecrimisil bedelinin bulunmaması halinde cari yıl öncesi tespit ve takdir edilen son yıl bedelinin (en fazla üç yıl öncesi) (değişik ibare: 408 sayılı Genel Tebliğ)[12] kanuni faiz oranında artırılması suretiyle belirlenecek tutarın yarısı,

ç) (a), (b) ve (c) bentlerine göre belirlenen ecrimisil bedelinin bulunmaması halinde, bedel tespit komisyonunca cari yıl için belirlenecek ecrimisil bedelinin yarısı,

olarak belirlenir.

(2) Birinci fıkranın (ç) bendi uyarınca ecrimisil tespit ve takdiri yapılırken, birbirine yakın ve emsal olabilecek taşınmazlarda tutarsız bedellerin belirlenmesini engellemeye yönelik olarak il, ilçe ve köy geçişlerinde gerekli kontrollerin yapılarak kıymet takdirlerinin birbirleriyle tutarlılığı İdare tarafından sağlanır.

(3) Bir yıldan uzun süreli kira sözleşmelerinde ikinci ve izleyen yıllar bedelleri, sözleşme günü itibarıyla (değişik ibare: 408 sayılı Genel Tebliğ)[13] kanuni faiz oranında arttırılır.

Kira işlemleri

MADDE 10 – (1) İdare tarafından başvuru tarihinden itibaren üç ay içerisinde kiralama işlemlerinin sonuçlandırılacağı da dikkate alınmak suretiyle hak sahibi olduğu belirlenenlere, kira bedeli, kira süresi, ödeme koşulları, ödeme süresi, kira bedelinin yatırılacağı yer, sözleşme giderleri (vergi, resim, harçları ve diğer giderler) gibi bilgileri de içeren bu Tebliğ ekinde yer alan (Ek-2) tebligat yapılır.

(2) İdarece verilen süre içerisinde hak sahibinin (mülga ibare: 408 sayılı Genel Tebliğ)[14], ödemesi gereken kira bedeli ile sözleşme giderlerini (vergi, resim, harçları ve diğer giderler) ödemesi ve varsa diğer yükümlülükleri yerine getirmesini müteakip bu Tebliğ ekinde (Ek-3) yer alan kira sözleşmesi düzenlenir.

 (3) Kira bedeli peşin veya taksitle ödenebilir. İlk yıl kira bedelinin taksitle ödenmesi halinde dörtte biri sözleşme imzalanmadan önce peşin olarak, kalanı ise aynı yıl kira dönemi içinde iki eşit taksitle veya yılı sonunda tek seferde ödenebilir. Müteakip yıllar kira bedelleri ise aynı yıl kira dönemi içinde olmak kaydıyla üç eşit taksitle veya yılı sonunda tek seferde ödenebilir. Taksitlere kanuni faiz uygulanmaz.

(4) Üst üste iki yıllık kira bedelinin ödenmemesi halinde yapılacak tebligat ile otuz gün içerisinde bu bedellerin ödenmesi istenir. Bu süre içerisinde de ödenmemesi durumunda 12 nci maddenin üçüncü fıkrasına göre işlem tesis edilir.

(5) Bu Tebliğ kapsamında düzenlenen kira sözleşmelerinin notere tasdik ve tescili zorunlu değildir.

(6) Kira süresinin sona ermesi nedeniyle kiracısı tarafından yeniden kiralama talebinde bulunulan Hazineye ait tarım arazisinin yeniden eski kiracısına kiraya verilinceye kadar geçen süre içindeki kullanımı için, yeni sözleşmede öngörülen bedel üzerinden kullanım bedeli tahsil edilir.

(7) Kira sözleşmesi feshedilen, kira süresi sona erdiği halde yeniden kiralama talebinde bulunulmayan ve yeniden kiralanması talep edilip de kiraya verilmesi uygun görülmeyen taşınmazların tahliyeleri sağlanıncaya kadar geçen süre içindeki kullanımı nedeniyle ecrimisil takdir ve tahsili yapılır.

(8) Süresi içinde ödenmeyen kira ve kullanım bedelleri ile diğer alacaklara, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen oranda gecikme faizi uygulanır.

Devir yasağı

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ kapsamında düzenlenen kira sözleşmeleri devredilemez ve bu sözleşmelere ortak alınamaz (kiracının şirket olması halinde hisse devirleri hariç), kiraya verilen yeri genişletemez, değiştiremez ve amacı dışında kullanamaz.

Fesih ve tahliye

MADDE 12 – (1) Kiraya verilen Hazineye ait tarım arazilerinin tarımsal amaçla kullanılması zorunludur. Amaç dışı kullanımın tespit edilmesi halinde tebligat yapmaya gerek kalmaksızın sözleşme feshedilir.

(2) Kiraya verilen taşınmaza, kira sözleşmesinin sona ermesinden önce, kamu kurum ve kuruluşları tarafından; kamu hizmetlerinin yürütülebilmesi için, zorunlu olarak ihtiyaç duyulması veya taşınmazın özel kanunlar gereğince değerlendirilmesinin talep edilmesi halinde, sözleşme İdarece tazminat alınmaksızın tek taraflı olarak feshedilir. Kiracı hasat sezonu dikkate alınmak suretiyle yapılacak tebligatı takip eden onbeş gün içerisinde taşınmazı tahliye eder.

(3) Kiracının; fesih talebinde bulunması, kira dönemi sona ermeden faaliyetini durdurması, taahhüdünü sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi hâllerinde kira sözleşmesi, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 62 nci maddesine göre tebligat yapmaya gerek kalmaksızın İdarece tazminat alınmaksızın feshedilir. Taşınmazın kiracı tarafından rızaen tahliye edilmemesi hâlinde, 2886 sayılı Kanunun 75 inci maddesi ile 19/6/2007 tarihli ve 26557 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre hasat sezonuna müteakip tahliye edilir.

Kiraya verme yetkisi

MADDE 13 – (1) Hazineye ait tarım arazilerinin kiraya verme işlemlerinde İdare yetkilidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM-Satış İşlemleri

Genel esaslar

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ kapsamında on yıl süre ile sözleşme hükümlerine uygun olarak kullanılan Hazineye ait tarım arazileri talep edilmesi halinde kiracılarına doğrudan satılabilir.

(2) Satış işlemleri 26/4/2012 tarihi itibarıyla;

a) Belediye ve mücavir alan sınırları içinde yer alan ve satış tarihi itibariyle belediye ve mücavir alan sınırları içinde olan Hazineye ait tarım arazileri için 4706 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında,

b) Belediye ve mücavir alan sınırları dışında yer alan Hazineye ait tarım arazileri ile bu tarihten sonra belediye ve mücavir alan sınırları dışına çıkarılanlar için ise 6292 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında,

belirlenecek bedel üzerinden gerçekleştirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM-Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Bu yazımız da ilginizi çekebilir:  384 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (tahsis taleplerinde uyulması gereken hususlar)

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini (değişik ibare: 408 sayılı Genel Tebliğ)[15] Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.

Ek-1- HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİ DOĞRUDAN KİRALAMA BAŞVURU FORMU[16]

……………………….. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNE / MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNE / MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNE

Tarımsal amaçlı olarak kullanmakta olduğum aşağıda özellikleri belirtilen Hazineye ait tarım arazisini 4706 sayılı Kanunun ek 6 ncı maddesine göre kiralamak istiyorum.

Bilgilerini ve gereğini arz ederim.

Başvuru Sahibinin

Adı Soyadı/Unvanı T.C. Kimlik No/Vergi No Tarih İmza

..…………………… ……………….………..… ……………

İkametgah Adresi:………………………………..……………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

Telefon Numarası: …….……..……………..

Kiralanması Talep Edilen Taşınmaza İlişkin Bilgiler

İl: ……………… İlçe: ……………………. Mah/Köy: ………………………

Ada: ……………… Parsel: ………………… DHTA: ………………………….

Yüzölçümü: ……………………………. m2

Kiralanması talep edilen alan: …………….….m2 Kiralama süresi: …….…..….. yıl

(Aşağıdaki durumların bulunması halinde belirtilen belgeler bu Forma eklenecektir.)

Başvuru sahibinin tüzel kişi olması durumu (Taşınmaz tasarrufuna yetkili olduğunu ve temsilcisini gösterir yetki belgesi (Mülga ibare:RG-28/4/2022-31823) eklenecektir.)

Başvuru sahibinin kanuni mirasçı olması durumu (Veraset ilamının onaylı örneği eklenecektir.)

Başvuru sahibinin paydaşı olmadığı bir taşınmazı kullanıyor olması durumu (Taşınmazın paydaşlarından alınacak muvafakatname eklenecektir.)

Taşınmazın başvuru sahibince kullanıldığının tespitine dayanak teşkil edecek resmi bilgi ve belgelerin başvuru sahibinde bulunması durumu (Ecrimisil ihbarnamesi, ecrimisil tahsilat makbuzları, mahkeme kayıtları, kamu kurum ve kuruluşlarının yazıları vb. bilgi ve belgeler eklenecektir.)

Ek-2

T.C. …………………….. VALİLİĞİ / KAYMAKAMLIĞI

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ / MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ / MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ[17]

Sayı :

Konu :

Sayın …………………..…………………..

4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun ek 6 ncı maddesi hükümlerine göre kiralama talebinde bulunduğunuz ……………………….. İli, ……………………..…… İlçesi, ……………………………… Mahallesinde/Köyünde bulunan ….……………… ada, ….…………… parsel numaralı ………………………… m2 yüzölçümlü / Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında bulunan ………………………… m2 yüzölçümlü Hazineye ait tarım arazisinin ………………………… m2 sini (değişik ibare: 408 sayılı Genel Tebliğ)[18] 31/12/2019 tarihinden önce en az 3 yıl süreyle ve halen tarımsal amaçlı olarak kullandığınız İdaremizce tespit edilmiştir.

Söz konusu Hazineye ait tarım arazisinin kira süresi ………… yıldır.

İlk yıl kira bedeli ……………… TL’dir. Bu bedel peşin veya taksitle ödenebilir. İlk yıl kira bedelinin taksitle ödenmesi halinde dörtte biri sözleşme imzalanmadan önce peşin olarak, kalanı ise aynı yıl kira dönemi içinde iki eşit taksitle veya yılı sonunda tek seferde ödenebilir. Müteakip yıllar kira bedelleri ise aynı yıl kira dönemi içinde olmak kaydıyla üç eşit taksitle veya yılı sonunda tek seferde ödenebilir.

Bu tebligattan itibaren otuz gün içinde kira sözleşmesi düzenlenmesi gerektiğinden bu süre içinde;

-Kira bedelinin; peşin ödenmek istenmesi durumunda tamamının, taksitle ödenmek istenmesi durumunda ise dörtte birine isabet eden …………………. – TL peşinat bedelinin İdareye ödenerek,

-Sözleşmeden doğan giderlerin (vergi, resim, harçlar ve diğer giderler) ödenerek,

-Varsa diğer yükümlülükler (mülga ibare: 408 sayılı Genel Tebliğ)[19] yerine getirilerek,

İdareye başvurulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

İmza

Ek-3- KİRA SÖZLEŞMESİ

MADDE 1Kiraya verilen taşınmazın;

İli :

İlçesi :

Mahalle/Köyü :

Mevkii :

Pafta No./Cilt No. :

Ada No./Sayfa No. :

Parsel No./Sıra No. :

Yüzölçümü :

Hazine Payı :

İlk Yıl Kira Bedeli :

Kiralama Amacı :

Kiraya Veren :

Kiracının;

Adı-Soyadı, Unvanı :

T.C. Kimlik No./ :

Vergi Kimlik No.  :

Telefon Numarası :

Adresi :

MADDE 2- Kira süresi sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren …. ay/yıldır.

MADDE 3- Kira bedeli peşin veya taksitle ödenebilir. İlk yıl kira bedelinin taksitle ödenmesi halinde dörtte biri sözleşme imzalanmadan önce peşin olarak, kalanı ise aynı yıl kira dönemi içinde iki eşit taksitle veya yılı sonunda tek seferde ödenebilir. Müteakip yıllar kira bedelleri ise aynı yıl kira dönemi içinde olmak kaydıyla üç eşit taksitle veya yılı sonunda tek seferde ödenebilir. Taksitlere kanuni faiz uygulanmaz.

Takip eden yıllar kira bedelleri, bir önceki yıl kira bedelinin sözleşme günü itibariyle (değişik ibare: 408 sayılı Genel Tebliğ)[20] kanuni faiz oranında artırılması suretiyle bulunacak bedeldir. Vadesinde ödenmeyen kira bedellerine, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme faizi uygulanır.

MADDE 4- Kiraya verilecek taşınmazlar üzerinde sabit tesis yapılamaz. Ancak kiralama süresi sonunda kaldırılmak ve kiralama amacına uygun olmak kaydıyla takılıp sökülebilir malzemelerle kapalı alan oluşturulabilir.

MADDE 5- Mücbir sebepler ile sözleşmenin düzenlenmesinden sonra ortaya çıkan ve kamudan kaynaklanan hakkın kullanımını engelleyen sebepler hariç olmak üzere, kiracı sözleşmenin devamı süresince, kira süresinin uzatımı, kira bedelinin indirilmesi, ödeme tarihi ve miktarlarının, kiralanan alanın yüzölçümünün değiştirilmesi vb. talebinde bulunamaz.

MADDE 6- Kiracı, sözleşmenin bir kısmını veya tamamını devredemez, sözleşmeye ortak alamaz (kiracının şirket olması halinde hisse devirleri hariç), kiraya verilen yeri genişletemez, değiştiremez ve amacı dışında kullanamaz.

MADDE 7- Kiraya verilen Hazineye ait tarım arazilerinin tarımsal amaçla kullanılması zorunludur. Amaç dışı kullanımın tespit edilmesi halinde tebligat yapmaya gerek kalmaksızın sözleşme feshedilir.

Taşınmaza Bakanlığımızca ya da kamu idarelerince ihtiyaç duyulması, taşınmazın herhangi bir sebeple Hazine mülkiyetinden çıkması veya sözleşme yapıldıktan sonra Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında kaldığı anlaşılan taşınmazların ilgili kurumlarca tahsis ve devrinin talep edilmesi hâllerinde sözleşme İdare tarafından tek taraflı olarak feshedilir, kiracı Hazineden hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunamaz.

Kiracının; fesih talebinde bulunması, kira dönemi sona ermeden faaliyetini durdurması, taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi hâllerinde kira sözleşmesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 62 nci maddesine göre tebligat yapmaya gerek kalmaksızın idarece feshedilerek, kesin teminatı gelir kaydedilir.

Üst üste iki yıllık kira bedelinin ödenmemesi halinde yapılacak tebligat ile otuz gün içerisinde bu bedellerin ödenmesi istenir. Bu süre içerisinde de ödenmemesi durumunda bu maddenin üçüncü fıkrasına göre işlem tesis edilir.

Ayrıca, sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhüdünü sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmeyen kiracı hakkında 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 84 üncü maddesi uyarınca işlem yapılır.

MADDE 8- Kiracı kira süresinin bitiminde veya sözleşmenin feshi halinde hasat sezonu da dikkate alınmak suretiyle yapılacak tebligatı müteakip onbeş gün içinde taşınmazı tahliye etmek zorundadır.

Kira süresi sona erdiğinde veya sözleşme feshedildiğinde taşınmaz bir tutanakla teslim edilir.

Kiracı, taşınmazı rızaen tahliye etmezse, 2886 sayılı Kanunun 75 inci maddesi ile Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre kiracının hasat sezonuna müteakip tahliyesi sağlanacaktır.

MADDE 9- Taşınmazın amacında ve sözleşmede belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığını İdare her zaman denetleyebilir.

MADDE 10- Kira sözleşmesi feshedilen, kira süresi sona erdiği halde yeniden kiralama talebinde bulunulmayan ve yeniden kiralanması talep edilip de kiraya verilmesi uygun görülmeyen taşınmazların tahliyeleri sağlanıncaya kadar geçen süre içindeki kullanımı nedeniyle ecrimisil takdir ve tahsili yapılır.

Ancak, kira süresinin sona ermesi nedeniyle kiracısı tarafından yeniden kiralama talebinde bulunulan taşınmazın yeniden eski kiracısına kiraya verilinceye kadar geçen süre veya bu talebin İdarece uygun görülmemesi halinde; kira süresinin sona erdiği tarih ile taşınmazın kiraya verilmesinin uygun görülmediğinin bildirildiği tarih arasında kalan süre için kullanım bedeli tahsil edilir.

Kullanım bedeli veya ecrimisil ödenmesi taşınmazın kullanılmasına ve tahliyenin geciktirilmesine neden olamaz. Sonradan sözleşme ve şartnamede yazılı hususlara yapılan itirazlar kabul edilmez.

MADDE 11- Bu sözleşme konusu iş için yapılacak her türlü tebligat kiracının göstermiş olduğu adrese veya varsa sözleşme konusu yer adresine yapılacaktır. Adres değişikliği olup da kiracı tarafından bildirilmediği takdirde, gösterilen adrese veya varsa sözleşme konusu taşınmaz adresine yapılan tebligat geçerlidir.

MADDE 12- İhtilafların çözüm yeri …………………….. icra daireleri ve mahkemeleridir.

MADDE 13- Bu sözleşmede hüküm bulunmayan hâllerde Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

MADDE 14- (İdarece ilave edilecek diğer hususlar)

TARAFLAR

İTA AMİRİ                                                                         KİRACI

 1. Burada yer alan yer alan “Maliye” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği” şeklinde değiştirilmiştir.
 2. Mülga madde/fıkra/bent/alt bent: “b) Başvuru süresi: 19/11/2018 tarihine kadar olan süreyi,”
 3. Değişiklikten önceki şekli: “c) Hak sahibi: Hazineye ait tarım arazilerini, 31/12/2017 tarihinden önce en az üç yıl süreyle tarımsal amaçla kullandığı İdarece belirlenmiş olan ve başvuru tarihi itibarıyla da kullanımları halen devam edenlerden süresi içerisinde başvuruda bulunanları,”
 4. Değişiklikten önceki şekli: “e) İdare: İllerde defterdarlığı (millî emlak dairesi başkanlığı veya millî emlak müdürlüğü), ilçelerde millî emlak müdürlüğünü yoksa malmüdürlüğünü,”
 5. Burada yer alan “Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Tarım Ürünleri Üretici Fiyatları Endeksi (Tarım ÜFE – bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim)” ibaresi “kanuni faiz” şeklinde değiştirilmiştir.
 6. Değişiklikten önceki şekli: “(1) Hazineye ait tarım arazilerini; 31/12/2017 tarihinden önce en az üç yıl süreyle tarımsal amaçla kullandığı İdarece belirlenmiş olan ve başvuru tarihi itibarıyla da kullanımları halen devam edenlerden 19/11/2018 tarihine kadar başvuruda bulunanlar hak sahibi sayılırlar.”
 7. Mülga madde/fıkra/bent/alt bent: “(2) Birinci fıkra kapsamında hak sahibi olanlara kiralama yapılabilmesi için varsa ecrimisil borçlarının ödenmiş veya taksitlendirilmiş olması gerekmektedir.”
 8. Mülga madde/fıkra/bent/alt bent: “süresi de dikkate alınmak suretiyle başvuru süresi,”
 9. Mülga madde/fıkra/bent/alt bent: “başvuru süresi içerisinde”
 10. Değişiklikten önceki şekli: “(1) Başvuruda bulunulan Hazineye ait tarım arazilerinin kullanıcılarının hak sahipliği şartlarını sağlayıp sağlamadıkları ile ecrimisil borçlarının bulunup bulunmadığı İdarece belirlenir.”
 11. Değişiklikten önceki şekli: “(2) Tarımsal amaçlı kullanımın belirlenmesinde 31/12/2017 tarihinden önce düzenlenen; milli emlak veya muhakemat birimlerinin kayıtlarında bulunan ve birbirini doğrulayan bilgi veya belgeler (tespit tutanağı, ecrimisil ihbarnamesi, ecrimisil tahsilat makbuzları, mahkeme kayıtları, kamu kurum ve kuruluşlarının yazıları, kadastro veya tapulama kayıtları, varsa hava fotoğrafları, tapu kütüğünde yer alan şerh, belirtmeler vb.) dikkate alınır.”
 12. Burada yer alan “Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Tarım Ürünleri Üretici Fiyatları Endeksi (Tarım ÜFE – bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim)” ibaresi “kanuni faiz” şeklinde değiştirilmiştir.
 13. Burada yer alan “Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Tarım Ürünleri Üretici Fiyatları Endeksi (Tarım ÜFE – bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim)” ibaresi “kanuni faiz” şeklinde değiştirilmiştir.
 14. Mülga madde/fıkra/bent/alt bent: “ecrimisil borçlarını”
 15. Burada yer alan “Maliye Bakanı yürütülür.” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.” şeklinde değiştirilmiştir.
 16. Tebliğin Ek-1’inde yer alan “DEFTERDARLIĞINA / MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNE / MALMÜDÜRLÜĞÜNE” ibaresi “ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNE / MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNE / MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNE” şeklinde değiştirilmiş ve “ve imza sirküleri” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
 17. Tebliğin Ek-2’sinde yer alan “DEFTERDARLIĞI / MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ / MALMÜDÜRLÜĞÜ” ibaresi “ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ / MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ / MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ” şeklinde değiştirilmiş, şeklinde değiştirilmiştir.
 18. Burada yer alan “31/12/2017 tarihinden önce en az 3 yıl süreyle ve halen tarımsal amaçlı olarak kullanıldığınız” ibaresi “31/12/2019 tarihinden önce en az 3 yıl süreyle ve halen tarımsal amaçlı olarak kullandığınız” şeklinde değiştirilmiştir.
 19. Burada yer alan “(ödenmemiş ecrmisil borçları gibi)” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
 20. Burada yer alan “Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Tarım Ürünleri Üretici Fiyatları Endeksi (Tarım ÜFE – bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim)” ibaresi “kanuni faiz” şeklinde değiştirilmiştir.