1. Anasayfa
 2. Gayrimenkul Makaleleri

Belediye Mülkiyetindeki Taşınmazların İmar Barışında Satışı


Taşınmazların İmar Barışında Satışı

İmar Barışı kapsamında, mülkiyeti belediyeye ait olan taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olan yapılar için Yapı Kayıt Belgesi alınması durumunda, bu taşınmazların satışına ilişkin olarak, 3194 sayılı İmar Kanunu‘nun Geçici 16 ncı maddesinin (8) inci fıkrasında, “Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların belediyelere ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması halinde, Yapı Kayıt Belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin talepleri üzerine bedeli ilgili belediyesine ödenmek kaydıyla taşınmazlar rayiç bedel üzerinden belediyelerce doğrudan satılır.” hükmü yer almaktadır.

Aynı konuda Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar‘ın 7 nci maddesinin (4) üncü fıkrasında; “Belediyelerin özel mülkiyetinde olan taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olan yapılara Yapı Kayıt Belgesi verilebilir. Böyle bir durumda, Yapı Kayıt Belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin talepleri üzerine bedeli ilgili belediyesine ödenmek kaydıyla taşınmazlar rayiç bedel üzerinden belediyelerce doğrudan bunlara satılır.” hükmü yer almaktadır.

Belediye Mülkiyetindeki Taşınmazların İmar Barışında Satışı

Ancak, söz konusu Kanun maddesinde ve Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların bulunduğu belediye mülkiyetindeki taşınmazlardan hangilerinin satılacağı, değer tespitinin nasıl yapılacağı, taksitli satış yapılıp yapılamayacağı, satış işleminde izlenecek usul ve esasların ne olacağı gibi hususlara ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar‘ın 7 nci maddesinde Hazine taşınmazlarının satışı ile ilgili olarak “(1) Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların Hazineye ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması halinde, bu taşınmazlardan özel kanunları kapsamında kalan ve bu özel kanunlara göre değerlendirilmesi gerekenler dışında kalanlar Bakanlığa tahsis edilir. Tahsis işleminden sonra, Yapı Kayıt Belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin talepleri üzerine bu taşınmazlar Bakanlıkça rayiç bedel üzerinden doğrudan satılır. Rayiç bedel Bakanlıkça tespit edilir veya ettirilir. Bu suretle yapılacak satışlarda satış bedeli, en az yüzde onu peşin ödenmek üzere beş yıla kadar taksitlendirilebilir. Taksit tutarlarına ödeme tarihine kadar kanunî faiz oranının yarısı uygulanır.” hükmü yer almaktadır. Ancak bu hüküm sadece Hazine taşınmazlarının satışı ile ilgilidir. Belediye taşınmazlarında uygulanamaz.

Bu sebeple, söz konusu Geçici 16. madde kapsamında alınan Yapı Kayıt Belgesine istinaden, belediye mülkiyetindeki taşınmazların hangilerinin satılacağı, taşınmazların rayiç değerlerinin tespiti ve satış işleminin nasıl yapılacağı vb. hususların ilgili Belediyesince belirlenmesi gerekmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğünün görüşü de bu yöndedir.

Belediye Mülkiyetindeki Taşınmazların İmar Barışında Satış Bedeli

Belediye mülkiyetindeki taşınmazların hangilerinin satılacağı, taşınmazların rayiç değerlerinin tespiti ve satış işleminin nasıl yapılacağı vb. hususların belediye meclisi tarafından alınacak bir kararla belirlenmesi mümkündür. 

Satış Zorunlu Mu?

3194 sayılı İmar Kanunu‘nun geçici 16. maddesine göre “Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların, Hazineye ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması halinde, bu taşınmazlar Bakanlığa tahsis edilir. Yapı Kayıt Belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin 31/12/2019 tarihine kadar yapacakları satın alma talepleri üzerine taşınmazlar Bakanlıkça rayiç bedel üzerinden doğrudan satılır. Bu durumda elde edilen gelirler bu maddenin ikinci fıkrasına göre genel bütçeye gelir kaydedilir. Ayrıca bu gelirler hakkında 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin beşinci fıkrası, yapı ve tesisler hakkında ise onbirinci fıkrası hükmü uygulanmaz.

Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların belediyelere ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması halinde, Yapı Kayıt Belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin talepleri üzerine bedeli ilgili belediyesine ödenmek kaydıyla taşınmazlar rayiç bedel üzerinden belediyelerce doğrudan satılır.”

Görüldüğü üzere Kanun (satılamayacak taşınmazlar hariç olmak üzere) idareye bu konuda takdir yetkisi tanımamaktadır. Dolayısıyla Kanunen satışın mümkün olmadığı parseller hariç olmak üzere yapı kayıt belgesi alınmış olan belediye mülkiyetindeki parsellerin satışı zorunludur.

Belediye Mülkiyetindeki Taşınmazların İmar Barışında Satışı

Yorumlar (6)

 1. 12 ay önce

  Öncelikle çok güzel bir makale olmuş, net ve anlaşılır. Teşekkür ederiz. Benim aklıma tek takılan şey, belediyeler değerli olan yerleri herhangi bir bahane ile satmak istemezse dava açma süremiz ne kadar olur?

  • Kanunda satışın tamamlanması için bir süre öngörülmemiştir. Satış belirli bir süre yapılmaz ise belediyeye son bir başvuru daha yapıp 30 gün içinde dava açılabilir.

 2. Peki belediyeyle ortak tapuya sahip olan kişiyim belediye kendine ait olan kısmı yan komşuma satış yapmak istiyor me yapmam gerek

 3. 2 sene önce

  Merhaba Suat bey,
  İlgili yazınızda da belirttiğiniz üzere 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 16. maddesi uyarınca Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar arasında “Belediyelerin özel mülkiyetinde olan taşınmazlar üzerinde bulunan yapılara düzenlenmiş Yapı Kayıt Belgesi ile talep doğrultusunda ilgili belediyenin belirleyeceği rayiç bedel üzerinden doğrudan satışı mümkündür” denilmektedir.
  Bu kapsamda bir yerel yönetimin aldığı Meclis kararı ile satış işlemleri başlatılmış olup rayiç bedellerin yatırılması durumunda tapu devirleri gerçekleştirilmektedir.
  Sorum şu şekilde;
  Bahsi geçen yerel yönetim vatandaşa yaptığı tebligat ile belirtilen süre içerisinde satış bedelinin kişi tarafından ödenmemesi durumunda: tanınan haklardan vazgeçmiş/feragat etmiş sayılacağı ve buna bağlı olarak Yapı Kayıt Belgesinin iptal edileceği, yapının üzerinde bulunduğu Belediye taşınmazının “gecekondu önleme bölgesi”nde bulunmasından dolayı 775 sayılı gecekondu kanunun 18. Maddesine ilişkin uygulama yapılarak yapının yıkılacağı ve yine alınan encümen kararı gereği parselin 3194 İmar Kanunun 17. Maddesine göre satılabileceği bildirilmiştir.
  Bahsi geçen uygulamaları belediyenin yapması mümkün müdür?
  Şöyle ki yine ilgili kanun maddesi gereğince düzenlenen Yapı Kayıt Belgesinin iptal edilmesine ilişkin şartlar oldukça net olmakla beraber bahsi geçen bu hususta o şartların hiçbiri bulunmamaktadır. Yani belediye Yapı Kayıt Belgesi düzenlenmiş kişi tarafından arsanın satın alınmaması durumunda belgenin iptalini gerçekleştirerek yapıyı yıkıp arazinin ihale yoluyla başkasına satışını gerçekleştirebilir mi?
  (Mail/iletişim bilgilerinizi paylaşabilirseniz ilgili belgeleri de incelemeniz açısından size iletebiliriz)

  Yazılarınızı ilgiyle takip etmekteyiz,
  Cevap İçin şimdiden teşekkür ediyorum…

  • Şafak Bey,

   Yapı Kayıt Belgesine dayanılarak satış yapılması ile YKB iptali farklı konulardır. Söz konusu parselin satın alınmaması durumunda, sırf bu nedenle yapı kayıt belgesinin iptali mümkün değildir.
   Ancak YKB sadece imar kanunu gereği yapılan/yapılacak yıkımları kapsar. YKB alınmış parselin 775 sayılı gecekondu kanunun 18. Maddesine ilişkin uygulama yapılarak yıkılması söz konusu olabilir.