1. Anasayfa
  2. Gayrimenkul Makaleleri

3194/18. Maddeye Göre İmar Düzenlemesine Alınmıştır Belirtmesi Nedir?


Arazi ve Arsa Düzenlemesi (İmar Düzenlemesi) Nedir?

Arazi ve arsa düzenlemesi, bir alana ilişkin imar planının uygulanması amacıyla, bu plan kapsamındaki taşınmazların, mülkiyet durumlarına bakılmaksızın ve maliklerin muvafakati aranmaksızın birleştirilmesi (hamur edilmesi) ve planın gerektirdiği kamusal hizmet alanlarının oluşturulması amacıyla gerekli kesintilerin (DOP, KOP ve kamulaştırılacak alanlar) yapılması sonrasında eski taşınmaz sahiplerine yeniden dağıtılmasına yönelik bir süreçtir. Bu konuda detaylı bilgi için şu yazımıza bakınız: Arazi ve Arsa Düzenlemesi (Parselasyon) Nedir? Kamu oyunda arazi ve arsa düzenlemesi, parselasyon, imar düzenlemesi, İmar Kanunu 18. madde uygulamaları olarak da bilinmektedir.

Düzenleme Sınırının Belirlenmesi

Arazi ve arsa düzenlemesinin önemli aşamalarından bir tanesi de düzenleme sınırının geçirilmesi ve düzenlemeye alınarak parselasyon yapılacak parsellerin belirlenmesidir. Düzenleme alanı, belediye veya il encümeni tarafından sınırı tespit edilerek, düzenlenmesine (bir başka ifadeyle arsaya dönüştürülmesine) karar verilen sahadır. Bu sahanın sınırları ise düzenleme sınırı olarak adlandırılmaktadır. Bu konuda detaylı bilgi için şu yazımıza bakınız: Düzenleme Sınır Krokisi ve Kadastro Ayırma Çapı Nedir?

İmar Düzenlemesine Alınmıştır Beyanı Nedir?

Düzenleme haritası hazırlandıktan ve düzenleme sınırı geçirildikten sonra, düzenleme alanında kalan taşınmazlar tespit edilerek bu taşınmazların tapu kütüklerine belirtme yapılır. İşte bu beyana “İmar Düzenlemesine Alınmıştır Beyanı” denir.

Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliğin 12. maddesine göre, belediye ve mücavir alan içinde belediye encümeni kararı, dışında ise il idare kurulu kararı veya parselasyon planlarını yapan/yaptıran idarenin yazısı ile uygulamaya alınan taşınmaz malların ada ve parsel numaraları ilgili tapu müdürlüğüne gönderilerek, tapu kayıtlarına “3194 sayılı İmar Kanununun 18 inci maddesine istinaden imar uygulamasına alınmıştır” belirtmesinin konulması istenir. Uygulamada bu belirtmeye “3194/18.maddeye göre imar düzenlemesine alınma belirtmesi” denilmektedir.

3194/18. Maddeye Göre İmar Düzenlemesine Alınmıştır Beyanı Nasıl Konulur?

Tapu müdürlüğünce taşınmazların tapu kütüklerinin beyanlar hanesine “imar düzenlemesine alınmıştır” şeklinde belirtme yapılır. Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliğin 12. maddesine göre, tapu müdürlüğünce, düzenleme alanına tamamen veya kısmen giren bütün parsellerin sicillerinde, bunların imar uygulamasına alındığına dair gerekli belirtme yapıldıktan sonra ilgili idarece bu parsellerin ifraz ve tevhidine izin verilmez.

Bu yazımız da ilginizi çekebilir:  İmar Hukukunda Üst Ölçekli Plan Zorunluluğu

Uygulamaya tabi tutulan fakat belediye encümeni tarafından uygulamaya alındığı bildirilmeyen parsellerin tapu kütüğüne de belirtme yapılması faydalı olacaktır (Koçak, Hüseyin ve Beyaz, Metin (2004) İmar Uygulamaları, s: 45). Böyle bir belirtim, ilgililerin parselin durumunu bilmeleri açısından fayda sağlayacaktır. Tapu kütüğüne konulan bu belirtmelerin kaldırılması için açılacak davalar, adli yargı yerinde görülür.

İmar Uygulamasına Alınan Parsellerde Satış Mümkün mü?

İmar uygulamasına alınan ve tapu kütüğüne bu yolda beyan konulan taşınmazların satışına engel bir hüküm bulunmamaktadır. Benzer şekilde bu parseller üzerinde diğer tasarrufi işlemlerin yapılmasına da engel yoktur. Ancak taşınmazların tapu kütüklerine belirtim yapıldıktan sonra mülkiyet durumlarında meydana gelen değişmelerin, parselasyon yapan idareye tapu müdürlüğünce bildirilmesi gerekir (Koçak, Hüseyin ve Beyaz, Metin (2007) İmar Uygulamaları, s: 61).

İmar Uygulamasına Alınan Parsellerde İfraz, Tevhit Mümkün mü?

Ayrıca, bir parselin tapu siciline imar uygulamasına alındığı belirtildikten sonra ilgili idarece ayrıma ve birleştirmeye izin verilmemesi gerekir. Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliğin 12. maddesine göre tapu müdürlüğünce, düzenleme alanına tamamen veya kısmen giren bütün parsellerin sicillerinde, bunların imar uygulamasına alındığına dair gerekli belirtme yapıldıktan sonra ilgili idarece bu parsellerin ifraz ve tevhidine izin verilmez.

Burada ifraz ve tevhide izin verilmeyecek dönem, taşınmazların düzenlemeye tâbi olduğuna dair tapu kütüklerine gerekli belirtme yapıldıktan sonraki dönemdir. Ancak Koçak ve Beyaz, henüz kütüğe belirtme yapılmadan önce fakat parselasyonu yapacak görevlinin kadastro müdürlüğüne başvurmasından sonra konunun kadastro müdürlüğünün ıttılaına girdiği, bu nedenle parselasyonu yapacak görevlinin kadastro müdürlüğüne başvurmasından sonra her türlü ifraz ve tevhitlerine izin verilmeyeceği görüşündedirler (Koçak, Hüseyin ve Beyaz, Metin (2007) İmar Uygulamaları, s: 61).

Imar Duzenlemesine Alinmistir Beyani Nedir
İmar Düzenlemesine Alınmıştır Beyanı Nedir?