1. Anasayfa
  2. Gayrimenkul Makaleleri

Hazine (Milli Emlak) Tarafından Gönderilen Ecrimisile Nasıl İtiraz Edilir? Nasıl Dava Açılır?


Milli Emlakta Ecrimisil Nedir?

Hazine arazileri açısından ecrimisil, Hazine taşınmazının, İdarenin izni dışında gerçek veya tüzel kişilerce işgal veya tasarruf edilmesi sebebiyle, İdarenin bir zarara uğrayıp uğramadığına veya işgalcinin kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın, taşınmazın işgalden önceki hâliyle elde edilebilecek muhtemel gelir esas alınarak talep edilen tazminattır.

Milli Emlak Ecrimisil İhbarnamesi Nedir?

Milli Emlak tarafından takdir edilen ecrimisiller, takdir tarihinden itibaren onbeş gün içinde Ecrimisil İhbarnamesi düzenlenerek fuzuli şagile elden veya iadeli taahhütlü mektupla tebliğ edilir. 336 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine göre; takdir edilen ecrimisiller, takdir tarihinden itibaren onbeş gün içinde Yönetmelik eki “Ecrimisil İhbarnamesi” düzenlenerek fuzuli şagile 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre öncelikle elden veya iadeli taahhütlü mektupla, bu şekilde tebliğ edilemeyenler diğer usullere göre tebliğ edilir.

Aynı Tebliğe göre; taşınmazın tespiti ile ecrimisil tespit ve takdirinin bedel tespit komisyonunca yapıldığı durumlarda; ilgilinin de hazır bulunması halinde, düzenlenen ecrimisil ihbarnamesi fuzuli şagile elden tebliğ edilebilir. 

Ecrimisil İhbarnamesi Nedir?
Ecrimisil İhbarnamesi Örneği

Bu ihbarnamede kullanıcının adı-soyadı, kimlik bilgileri, kullanılan arazi miktarı, kullanım süresi ve takdir edilen ecrimisil miktarı yer alır.

Eğer bu bilgilerde hata olduğunu veya takdir edilen ecrimisil bedelinin çok yüksek olduğunu düşünüyorsanız ecrimisile itiraz edebilirsiniz.

Önemli Not: 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 24 üncü maddesiyle Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen indirime ilişkin hükümlerin yürürlüğe girdiği 1/8/2010 tarihi itibariyle ilgilisine tebliğ edilen ve itiraz süresi olan otuz günü geçmeyen ecrimisillere itiraz edilmemesi şartıyla yüzde yirmi indirim uygulanmaktadır. Yani ecrimisili itiraz etmeden öderseniz % 20 indirim hakkınız var. Eğer itiraz ederseniz bu haktan yararlanamazsınız. İtiraz ederken bu konuyu göz önünde bulundurmanızda fayda var.

Ecrimisile Nasıl İtiraz Edilir?

Ecrimisil işlemine karşı, ecrimisil gönderilen taşınmaz ilçede ise kaymakamlıklar bünyesindeki milli emlak şefliklerine, ilde ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bünyesindeki Milli Emlak Müdürlüklerine dilekçeyle müracaat edilerek düzeltme talebinde (itirazda) bulunulabilir.

Ecrimisile İtiraz Süresi Ne Kadar?

Ecrimisil işlemine karşı tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde itiraz edebilirsiniz. Ecrimisil işlemine karşı, tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgili İdareye dilekçeyle müracaat edilerek düzeltme talebinde bulunulabilir.

Ecrimisile Yaptığım İtiraz Nasıl Karara Bağlanacak?

Düzeltme (itiraz) talepleri, talep tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde ilgili milli emlak biriminde bu amaçla oluşturulacak komisyonlarca karara bağlanır ve sonucu karar tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde düzenlenecek Ecrimisil Düzeltme İhbarnamesi ile ilgilisine tebliğ edilir.

Bu yazımız da ilginizi çekebilir:  Milli Emlak Personeli İçin Ecrimisil Rehberi

Düzeltme taleplerini inceleyip karara bağlayacak komisyonların kuruluşu, çalışma esasları ve yetki sınırlarına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca, 312 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği ile belirlenmiştir.

Komisyonlar, gerektiğinde mahallinde inceleme yapmak veya yaptırmak suretiyle itirazları inceler. Komisyonlar üye tam sayısı ile toplanır ve çoğunlukla karar alır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon kararları gerekçeli yazılır. Muhalif kalan üye karşı oy gerekçesini belirtmek zorundadır.

Ecrimisile Nasıl Dava Açılır?

Ecrimisil işlemleri, vadesinde ödenmez ise 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmektedir. Bu nedenle ecrimisil işlemlerine karşı idari yargıda dava açılması gerekmektedir.

Ecrimisil İhbarnamesi Dava Açma Süresi Nedir?

Dava açma süresi, ecrimisil ihbarnamesinin tebliğinden itibaren başlayan 30 günlük sürenin bitiminden itibaren başlar. Ecrimisile itiraz edilmesi durumunda, 60 günlük dava açma süresi durur. Ecrimisil Düzeltme İhbarnamesinin tebliğinden itibaren kaldığı yerden işlemeye başlar. (Danıştay Onuncu Daire, Esas No: 2004/13105, Karar No: 2007/258)

Dava Sonucu Karara Bağlanan Ecrimisilin Tahsilatı Nasıl Yapılır?

Soru: Ecrimisil bedeline karşı açılan dava sonucu idare mahkemesince örneğin 350.000 TL ecrimisil bedelinin 100.000 TL sinin iptaline 250.000 TL link kısmının ise davanın reddine karar verilmiştir. Soru: Yeniden 250.000 TL lik Ecrimisil ihbarnamesi düzenlenerek tebliğ mi edilmeli yoksa 250.000 TL ilk ihbarname tebliğ tarihi dikkate alınarak gecikme zammı ile tahsil mi edilecek?

Cevap: Ecrimisil davalarında, sizin davada olduğu gibi kısmen kabul, kısmen ret kararı çıkarsa işlem ret edilen kısım üzerinden devam eder. Yani ecrimisil ihbarnamesi, 250 bin TL üzerinden geçerliliğini korur. Bu nedenle bu tutar üzerinden faizi ile birlikte tahsilat yapmak gerekir.

Yargı Kararıyla Kısmen İptal Edilen Ecrimisilde Faiz Başlangıcına Esas Tebliğ Tarihi Nedir?

22/04/2010 tarihinde tebliğ edilen 20.835,25 TL tutarındaki Ecrimisil ihbarnamesine karşı fuzuli şagil tarafından idare mahkemesinde dava açılmış, idare mahkemesi tamamını iptal etmesi üzerine idare tarafından Danıştay 17.Dairresine itiraz edilmiş ve en son aşama olarak Danıştay 10.Dairesi, 20.835,25 TL ecrimisil alacağının 6.396,25 TL sinin iptaline ve 14.439,00 TL sinin kabulüne karar vererek onamıştır. Bu durumda kısmen kabul edilen ecrimisil ihbarnamesinin tebliğ tarihi ne olacak, yoksa ecrimisili yeniden mi göndereceğiz?

Anladığım kadarıyla Danıştay ecrimisil miktarını kesin olarak karara bağlamış. Kabulüne karar verilen 14.439,00 TL için 6183 sayılı Kanun kapsamında gecikme zammı uygulanması gerekir. Burada sorduğunuz, gecikme zammının başlangıç tarihi… Hazine taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 87. maddesine göre “Ecrimisil; Ecrimisil İhbarnamesinin (Ek-9), düzeltme talebinde bulunulmuş ise Ecrimisil Düzeltme İhbarnamesinin (Ek-10) ilgilisine tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içinde muhasebe birimlerine ödenir. ”

Bu 60 gün için de ödendiğinden herhangi bir faiz alınmamaktadır. Yargı kararıyla kesinleşen ecrimisil alacakları için de aynı sürenin uygulanması gerektiğini düşünüyorum. Yani tebliğ tarihinden 60 gün sayılmalı ve bulunan bu tarih, faiz hesabının başlangıç tarihi olarak dikkate alınmalıdır. NOT: Kişisel görüşümdür.

Hazine (Milli Emlak) Tarafından Gönderilen Ecrimisile Nasıl İtiraz Edilir? Nasıl Dava Açılır?
Hazine (Milli Emlak) Tarafından Gönderilen Ecrimisile Nasıl İtiraz Edilir? Nasıl Dava Açılır?