1. Anasayfa
  2. Gayrimenkul Makaleleri

Hazine Taşınmazlarının Satış İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Hususlar


Hazine taşınmazlarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında satışıyla ilgili olarak aşağıdaki hususlara riayet edilmesi gereksiz yazışmaları önleyecektir.

1) Milli Emlak Genel Müdürlüğünün 03/05/2006 tarihli ve 18303 sayılı yazısı ile büyükşehirler dahil belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde bulunan fakat 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı dışında (plansız) kalan taşınmazların satılamayacağı ifade edilerek bu kapsamdaki taleplerin reddedilmesi gerektiği, bu sınırlar dışında kalan plansız taşınmazların ise satış taleplerinin değerlendirilebileceği bildirilmiştir.

6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Büyükşehir Belediyesi kurulması ve sınırlarının belirlenmesi başlıklı 1 inci maddesinde;

(1) Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Ordu, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Van illerinde, sınırları il mülki sınırları olmak üzere aynı adla büyükşehir belediyesi kurulmuş ve bu illerin il belediyeleri büyükşehir belediyesine dönüştürülmüştür.

(2) Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin, Sakarya ve Samsun büyükşehir belediyelerinin sınırları il mülki sınırlarıdır.

(3) Birinci ve ikinci fıkrada sayılan illere bağlı ilçelerin mülki sınırları içerisinde yer alan köy ve belde belediyelerinin tüzel kişiliği kaldırılmış, köyler mahalle olarak, belediyeler ise belde ismiyle tek mahalle olarak bağlı bulundukları ilçenin belediyesine katılmıştır. … ” hükmü yer almakta olup, söz konusu düzenleme ile büyükşehir belediyelerinin sınırlarının il mülki sınırları olduğu hükme bağlanmıştır.

Yine Milli Emlak Genel Müdürlüğünün 14/05/2014 tarihli ve 14261 sayılı yazısı ile de 6360 sayılı Kanunla büyükşehir statüsüne kavuşturulan illerde satış işlemleri açısından 6360 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih olan 30/3/2014 tarihinden önceki belediye ve mücavir alan sınırlarının dikkate alınarak ilgi (b) yazımız doğrultusunda işlem tesis edilmesi gerektiği bildirilmiştir.

Buna rağmen büyükşehir belediyesi olan illerde Valiliklerce 313 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine Göre Hazırlanan Bilgi Formlarında taşınmazların “belediye ve mücavir alan sınırları dışında olduğu” veya 30/3/2014 tarihinden önceki durum açıklanmaksızın sadece taşınmazın “belediye ve mücavir alan sınırları içinde olduğu” belirtilmektedir. Bu durum ise taşınmazların 30/3/2014 tarihinden önceki durumunun tespiti amacıyla gereksiz yazışmalar yapılmasına neden olmaktadır.

Bu yazımız da ilginizi çekebilir:  AİHM'nin Tapu Siciline Güven İlkesine ve Kadastro Uyuşmazlıklarına Yaklaşımı

Bu kapsamda büyükşehir belediyesi olan illerde yapılacak taşınmaz satışlarında 313 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine Göre Hazırlanan Bilgi Formlarında büyükşehir belediyesi sınırlarının ilin mülki sınırları olduğu dikkate alındığında “belediye ve mücavir alan sınırları dışında olduğu” şeklinde ifadelerin konulmaması, ayrıca taşınmazın belediye ve mücavir alan sınırları içinde olduğu yazılırken 30/3/2014 tarihinden önceki durumun dikkate alınması ve bunun Bilgi Formunda açıkça belirtilmesi (“30/03/2014 tarihinden sonra belediye sınırları içinde kalmaktadır” veya “6360 sayılı Kanunla belediye sınırları içerisine alınmış” gibi) gerekmektedir.

2) Tarımsal kullanıma konu olup da imar planı olmayan taşınmazlar için  313 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine Göre Hazırlanan Bilgi Formlarında taşınmazın üzerinde tarımsal kullanım olmasına rağmen neden genel hükümlere göre satışa çıkarıldığı (başvurusunun olmaması, süre şartının veya mevzuatın aradığı diğer şartların taşınmaması vb.) konusunda açıklayıcı bilgilere yer verilmesi gereksiz yazışmaları önleyecektir.

3) 3194 sayılı İmar Kanunu’nun Geçici 16 ıncı maddesine göre Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların, Hazineye ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması halinde, bu taşınmazlar Yapı Kayıt Belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerine rayiç bedel üzerinden doğrudan satılabilmektedir.

Ancak Valiliklerce düzenlenen 313 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine Göre Hazırlanan Bilgi Formlarında taşınmazın üzerinde yapı olduğunun belirtilmesine rağmen bu yapı hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun Geçici 16 ıncı maddesi kapsamında Yapı Kayıt Belgesi alınıp alınmadığı konusunda bilgi verilmediği görülmektedir. Bu durum ise söz konusu taşınmaz hakkında Yapı Kayıt Belgesi alınıp alınmadığı konusunda gereksiz yazışmalar yapılmasına neden olmaktadır.

Bu nedenle üzerinde yapı bulunan Hazine taşınmazların satışı için 313 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine Göre Hazırlanan Bilgi Formlarında yapı hakkında Yapı Kayıt Belgesi alınıp alınmadığı konusunda bilgi verilmesi, ayrıca Yapı Kayıt Belgesi alınmış yapıların bulunduğu taşınmazların genel hükümlere göre satışa konu edilmemesi gerekmektedir.

Hazine Tasinmazlarinin Satisinda Dikkat Edilmesi Gereken Bazi Hususlar
Hazine Taşınmazlarının Satış İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Hususlar