İmar Planları Nasıl İlan Edilir? Askı İlanı Nedir? İmar Planına Nasıl İtiraz Edilir?

Linkedin

İmar Planları Nasıl İlan Edilir? Askı İlanı Nedir?

İmar Kanunu’nda çevre düzeni planlarının ilan edilip edilmeyeceği, edilecekse süresi konusunda hüküm bulunmamaktadır. Buna karşılık Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi, çevre düzeni planlarının da diğer planları gibi ilan edilmesini öngörmüştür.

İmar Kanunu’nun 8. maddesine göre, kesinleşen imar planları (nazım ve uygulama imar planları), onay tarihinden itibaren belediye başkanlığınca veya valiliklerce tespit edilen ilan yerlerinde ve ilgili idarelerin internet sayfalarında bir ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilir.

Buna karşılık Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesine göre Çevre düzeni planı ve imar planları onaylandığı tarihten itibaren en geç on beş iş günü içinde otuz gün süreyle herkesin görebileceği şekilde idarelerce tespit edilen ilan yerlerinde asılmak suretiyle ve idarelerin internet sayfalarında eş zamanlı olarak ilan edilir. İmar planlarının nerede ve nasıl görülebileceği mahalli haberleşme araçları ile yerel veya ulusal basında veya ilgili muhtarlıklarda duyurulur.

Uyarı                                                                                                

İmar Kanununun 8. maddesinde planların ilan süresi bir ay olarak öngörülmüş iken Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesinde 30 gün olarak öngörülmüştür. Fakat Danıştay 6. Dairesinin 8.11.2016 tarihli ve E:2014/6803 sayılı kararı ile Yönetmeliğin 33. maddesinin birinci fıkrasındaki “otuz gün” ibaresinin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. Bu nedenle planların ilan süresi, bir aydır.         

İmar planlarının nerede ve nasıl görülebileceği mahalli haberleşme araçları ile yerel veya ulusal basında veya ilgili muhtarlıklarda duyurulur.

Planların askıya çıkarıldığına ve askıdan indirildiğine dair tutanaklar ilgili birim amiri dahil iki imzalı olarak düzenlenir.

İlan ve askı süresinde yapılan itirazlar üzerine idarelerce, planlarda değişiklik yapılması halinde planın değişen kısımlarına ilişkin olarak yeniden ilan süreci başlatılır.

İmar Planlarına İtiraz Süresi Ne Kadar?

Bir aylık ilan süresi içinde ilgili idare nezdinde planlara itiraz edilebilir.

Uyarı                                                                                                

İtiraz yolu, idari yargıda dava açmak için zorunlu bir yol değildir. Ancak, askı süresi tamamlanmadan imar planlarına karşı iptal davası açılması da mümkün değildir. Çünkü imar planları, askı süresi tamamlanmadığı sürece henüz kesin ve yürütülmesi zorunlu bir işlem niteliğine dönüşmemektedir.

İtiraz olmaması halinde planlar askı süresinin sonunda kesinleşir. 

İtirazın Yapılacağı ve İtirazı Karara Bağlayacak Merci

Belediyece hazırlanan planlar için itirazlar, belediye başkanlığına yapılır. İtirazı karara bağlayacak makam belediye meclisidir, ancak Belediye Kanunu gereği belediyeyi temsil yetkisi belediye başkanlığında olduğu için, itirazlar meclise gönderilmek üzere belediye başkanlığına yapılır.

Belediye sınırları dışında il özel idareleri tarafından hazırlanan imar planlarına karşı (il özel idaresini temsilen) valiliğe itiraz edilebilir. Tıpkı belediye sınırları içinde hazırlanan planlarda olduğu gibi, belediye sınırı dışında hazırlanan planlarda itirazı karara bağlayacak makam il genel meclisi ve validir. Ancak İl Özel İdaresi Kanununa göre, il tüzel kişiliğini temsil yetkisi validedir. Bu nedenle bu alanlardaki itirazların il genel meclisine gönderilmek üzere valiye yapılması gerekir.

Ek Bilgi                                                                                                        

İmar Kanunu’nun 8. maddesinde hala belediye sınırları dışında planlara yapılan itirazı inceleyecek merci valilik olarak belirtilmektedir.                                                                     

İtirazı Karara Bağlama Süresi

Belediye meclisinin ve valiliklerin itirazları karara bağlama süresi 3194 sayılı Kanun’da on beş gün olarak belirtilmesine rağmen Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesinin 5. fıkrasına göre itirazlar; askı süresinin dolduğu tarihten itibaren en geç otuz gün içinde ilgili idare karar merciine gönderilir ve en geç otuz gün içinde karara bağlanarak planlar kesinleşir.

İtirazın Karara Bağlanması

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesine göre idarenin karar merciince itirazların reddedilmesi halinde, planlar başkaca bir onay işlemine gerek kalmaksızın red kararı tarihinde kesinleşir.

İtirazın kabul edilerek ilan ve askı süresinde yapılan itirazlar üzerine idarelerce, planlarda değişiklik yapılması halinde planın değişen kısımlarına ilişkin olarak yeniden ilan süreci başlatılır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*