1. Anasayfa
  2. Gayrimenkul Makaleleri

Kadastro Tutanağı Nedir? Kadastro Tutanağına Nasıl İtiraz Edilir?


Kadastro Tespit Tutanağı Nedir?

Kadastro tutanağı, kadastro işlemi esnasında bir taşınmazın mülkiyeti ve edinme sebebi ile ilgili bilgileri içeren tutanaklardır. Bu tutanaklar 3402 sayılı Kadastro Kanunu‘na göre düzenlenir.

Taşınmaz Malların Sınırlandırma, Tespit ve Kontrol İşleri Hakkındaki Yönetmeliğin 4. maddesine göre, düzenlenen tutanaklar, muhtar ve bilirkişilerle varsa düşünce ve tanıklığına başvurulan kimselerle birlikte teknisyenlerce imzalanır. Ayrıca, muhtar ve bilirkişilere (edinme sebebinin bittiği yerde ve boş satır bırakmadan) kendi el yazıları ile “Okudum” ibaresi yazdırıldıktan sonra imza ettirilir. Ormanla ilgili yapılacak çalışmalara muhtar ve bilirkişilerin katılmaması halinde, çalışmalar resen devam ettirilir ve katılmadıkları hususu kadastro tutanağı ve ilgili diğer belgelerde belirtilir.

Aynı iktisap şartlarına bağlı tutanaklar, edinme sebeplerine atıf suretiyle düzenlenmez. Ancak gerektiğinde sadece tutanağın “edinme sütunu” matbu hale getirilerek boş bırakılacak yerler teknisyenlerce doldurulmak suretiyle düzenlenebilir.

3402 sayılı Kadastro Kanununun 18. maddesi kapsamında tarım alanına dönüştürülmesi veya ekonomik yarar sağlanması mümkün olan yerler “hali arazi” veya “ham toprak” gibi vasıflarla Hazine adına tespit edilir ve tutanakta bu husus etrafınca açıklanır.

Taşınmaz maliklerinin hüviyetinin tespitinde, nüfus hüviyet cüzdanı veya nüfus kayıt örneğinden yararlanılır. Köy nüfusuna kayıtlı hak sahiplerini gerçek kimliği nüfus kaydı ibraz edilmediği takdirde köy nüfus defterinden tespit edilir. Varsa, tespit maliklerinin T.C. Kimlik numarası, tutanağın nüfus kaydı yazımına ilişkin sütuna yazılır.

Kadastro Tutanağı Nasıl Düzenlenir?

Kadastro tutanağı; a) Taşınmaz malın bağlı bulunduğu il, ilçe, mahalle veya köyü (çalışma alanı) ile mevki veya sokağını, b) Kütük sahifesi, pafta ada ve parsel numarası, yüzölçümünü, kadastro harcına esas olan değerini, harcın tutarını ve niteliğini, c) Sınırlandırma ve tespite esas alınacak tapu ve vergi kaydı, emlak beyannamesi ve tutanağa eklenen belgelerin adetleri ile çeşit, gün ve sayısını,

d) Edinme sebebini ve yapılan inceleme sonucunda belirlenen hak sahiplerinin kimliklerini, e) Sınırlandırma ve tespitte görev alan, teknisyenler, muhtar, bilirkişiler, beyanda bulunan ilgililer ve tanıkların, ormanla ilgili sınırlandırma ve tespitlerde ise, ekibe katılan mahalli orman ve tarım kuruluşlarınca görevlendirilecek elemanların adı, soyadı ve imzalarını,

f) Kadastro müdürü, kadastro üyesi ve tespiti denetleme ile görevli kontrol elemanının adı, soyadı ve imzalarını, g) Mülkiyetin gayri ayni ve şahsi hakları, şerhler ve beyanları, gayrimenkul rehinlerini, h) Sınırlandırma ve tespit işlerine itiraz edenlerin adı, soyadı, baba adı, itiraz özeti, ibraz edilen belgelerin niteliği ve tarihini,

i) Sınırlandırma ve tespitinin sonucunu, j) Tapu kütüğüne tescil edenler ile tescili kontrol edenlerin adı, soyadı ve imzalarını, Kapsar.

Kadastro Tutanağı Örneği

word image 8
Kadastro Tutanağı Örneği

Kadastro Tutanakları Üzerinde Yapılabilecek Değişiklikler

Taşınmaz Malların Sınırlandırma, Tespit ve Kontrol İşleri Hakkındaki Yönetmeliğin 8. maddesine göre, kadastro tutanağı düzenlenip ekipteki görevlilerce imzalandıktan sonra, 3402 sayılı Kadastro Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkartılan yönetmeliklerde belirlenen istisnalar dışında ilgililerin haklarını etkileyen değişiklik ya da ilave yapılamaz.

Ancak, adına tespit edilen kimse tarafından yapılan devir ve temlikler, tapu sicilinde tesis edilen ayni ve şahsi haklar ile şerhler ve belirtmeler dikkate alınarak kadastro tutanağının ilgili sütunlarında gerekli değişiklik yapılır. İlgililerin haklarını etkilemeyen adi yazım hataları ile eksikliklerin sonradan farkına varılması halinde, tutanağın edinme sütununda durum açıklanmak ve kadastro ekibi görevlilerince imzalanmak suretiyle düzeltilir.

Tutanakların Kadastro Müdürlüğüne Devri

Taşınmaz Malların Sınırlandırma, Tespit ve Kontrol İşleri Hakkındaki Yönetmeliğin 25. maddesine göre, çalışma alanında, kadastro işinin bitiminden sonra teknisyenler tarafından, kadastro tutanakları, taşınmazların ada ve parsel numaraları sırasına göre, maliklerinin ad ve soyadlarını, tutanağa eklenen belgelerin sayısını ve itirazlı olanlarını da gösterir iki nüsha cetvel ile birlikte kadastro müdürüne teslim edilir. Çalışma alanında bulunan ormanların sınırlandırma ve tespitleri tamamlandığında ise, kadastro tutanakları ve ekleri yedi gün içinde kadastro müdürüne teslim edilir. Cetvelin bir nüshası, müdür tarafından imzalanarak teknisyenlere iade edilir. İkinci nüshası dosyasından saklanır.

Kadastro Nasıl Kesinleşir? Kadastro Tutanakları Nasıl Kesinleşir?

Taşınmaz Malların Sınırlandırma, Tespit ve Kontrol İşleri Hakkındaki Yönetmeliğin 25. maddesine göre, Kadastro Kanununun 11. maddesi gereğince yapılacak ilandan sonra, Kanunun 12. maddesine göre dava açılmayan kadastro tutanaklarına ait sınırlandırma ve tespitler ilanın bitimini takip eden gün itibariyle kadastro müdürü tarafından onaylanarak kesinleştirilir.

3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 12. maddesine göre, kadastro müdürü tarafından onaylanarak kesinleşen tutanaklar ile kadastro mahkemesinin kesinleşmiş kararları; kesinleşme tarihleri tescil tarihi olarak gösterilmek suretiyle en geç 3 ay içinde tapu kütüklerine kaydedilir.

Kadastrosu tamamlanan çalışma alanı içerisinde kalan eski tapu kayıtları, işleme tabi kayıt niteliğini kaybederler. Bu kayıtlara dayanılarak kadastro ve tapu sicil müdürlüklerinde işlem yapılamaz.

Kadastro Komisyonlarına İtiraz Nasıl Yapılır? Kadastro Tutanaklarına Nasıl İtiraz Edilir?

Kadastro tutanağı düzenlendikten sonra kadastro ekibi çalışma alanında işlerini bitirinceye kadar tespitlere itiraz edilebilmektedir. Burada yapılan itiraz kadastro komisyonuna yapılan itirazdır. Kadastro Mahkemesinde açılan kadastro tespitine itiraz davası ile karıştırmamak gerekir. Kadastro tespitine itiraz davası konusunda şu yazımıza bakabilirsiniz: Kadastro İşlemleri Nasıl İlan Edilir? Kadastro İşlemlerine Karşı İtiraz Davası Nasıl Açılır?

Kadastro Tespitine Nasıl İtiraz Edilir?

Kadastro Kanunu’nun 7. maddesine göre, kadastro teknisyenleri hazır bulundukları takdirde mal sahipleri ile ilgililerin huzurunda, varsa harita, tapu ve vergi kayıtları ile diğer belgeleri, en az üç bilirkişi ile muhtarın bilgilerinden yararlanarak inceler ve mahalline uygular. Hazır bulundukları takdirde ilgililerin mahallinde verdiği belgeler de göz önünde tutularak, varsa tapu ve vergi kayıtları ile diğer belgeler, en az üç bilirkişi ile muhtarın bilgilerinden yararlanmak suretiyle mahalline uygulanır ve teknik yönetmeliğe göre taşınmazın sınırlandırılması yapılır.

Teknisyenler, elde ettikleri bilgi ve buna dair kanaatleri her taşınmaz için düzenleyecekleri kadastro tutanağına yazarak taşınmazı sınırlandırır ve hak sahiplerini tayin eder. Kadastro ekipleri tarafından düzenlenen kadastro tutanaklarına, kadastro komisyonu nezdinde itiraz edilebilir.

Kadastro Tespitine İtirazın Süresi: Kadastro Komisyonlarına İtiraz Hangi Aşamada Yapılır?

3402 sayılı Kanun’un 9. maddesine göre, kadastro tutanağı düzenlendikten sonra kadastro ekibi çalışma alanında işlerini bitirinceye kadar tespitlere itiraz edilebilir. İtirazları İnceleyecek Kadastro Komisyonunun Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Yönetmelik, itiraz süresini, orman parseli olup olmamasına göre bir ayrıma tabi kılmıştır. Buna göre;

Bu yazımız da ilginizi çekebilir:  Dünyanın Çeşitli Ülkelerinde Uygulanan Kira Kontrolleri

– Orman parsellerine, kadastro tutanaklarının düzenlendiği tarihten çalışma alanında ölçülecek orman parseli kalmadığına dair tutanağın düzenlendiği tarihe kadar,

– Orman parselleri dışında kalan taşınmazlara ise kadastro tutanaklarının düzenlendiği tarihten kadastro ekibince çalışma alanında sınırlandırma ve tespit işlerinin bitirildiğine ve ölçülecek taşınmaz kalmadığına dair tutanağın düzenlendiği tarihe kadar,

İtiraz edilebilir.

Kadastro Tespitine İtirazın Şekli

Yönetmeliğin 6. maddesine göre, itiraz, kadastro müdürlüğüne veya kadastro teknisyenlerine verilen bir dilekçe ile yapılabileceği gibi, kadastro tutanağına yazdırılmak suretiyle de yapılabilir. Adına tespit yapılan kimse veya itirazda yararı olan kimseler itiraz edebilirler. İtiraz vekil aracılığı ile varsa kanuni temsilci tarafından da yapılabilir. Bu durumda vekâletnamenin veya kanuni belgenin ilgililerince verilmesi zorunludur.

Kadastro Tespitine İtirazın Yapılacağı Makam

3402 sayılı Kanun’un 9. maddesine göre itiraz, kadastro teknisyenliğine veya kadastro müdürlüğüne yapılır. Bu durumda itirazla ilgili tutanak veya ekleri en geç on gün içinde kadastro komisyonuna intikal ettirilir. İtirazla ilgili tutanak ve ekleri, itiraz tarihinden itibaren en geç 10 gün içinde, kadastro komisyonuna intikal ettirilmek üzere kadastro müdürüne teslim edilir.

Kadastro müdürlüğüne intikal eden bütün itirazlar geliş sırasına göre örneği bu Yönetmeliğe ekli “itiraz defteri” ne kaydedilir ve itirazla ilgili yapılan işlemler bu defterde gösterilir.

Kadastro Tespitine İtirazın Kapsamı

3402 sayılı Kanun’un 9. maddesine göre itiraz sadece uygulanan belgelerin geçerliliği hakkında yapılabilir. Bir belgeye dayanmayan itirazlar incelenmez. Bununla birlikte İtirazları İnceleyecek Kadastro Komisyonunun Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Yönetmelik belgeye dayanmayan fakat tespitin dayandığı belgenin geçersizliğini ileri süren itirazların da yapılabileceğini kabul etmektedir. Yönetmeliğin 8. maddesine göre;

1- Tespite esas alınan belgenin geçersiz olduğu ileri sürülüyorsa, (1515 sayılı Tapu Kayıtlarından Hukuki Kıymetlerini Kaybetmiş Olanların Tasfiyesine Dair Kanun veya 3402 sayılı Kanunun 13/B – c maddesi uyarınca tapu kaydının geçersiz hale gelmesi, parmak iziyle düzenlenen senetlerin kanunun öngördüğü şekle uygun olmaması veya belgelerin sahte olması gibi).

2- Tespit bir belgeye veya bilirkişi beyanlarına dayalı olarak yapılmakla birlikte taşınmaz üzerinde hak iddia eden kimse belgeye dayanıyorsa, (Kadastro Kanununun 10. maddesi uyarınca, itiraz nedeniyle ibraz edilen belgelere karşı şahit dinlenemez.)

Yapılan itirazlar incelenir. İtiraz edenin ilan süresi içinde dava açma hakkı saklıdır.

Kadastro Tespitlerine Milli Emlak Tarafından İtiraz

151 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine göre, İtiraz süresinin; kadastro tutanağının düzenlendiği tarihten itibaren kadastro ekibinin çalışma alanında parsellerin sınırlandırma ve tespit işlerini bitirdiğine ve ölçülecek taşınmaz kalmadığına ilişkin tutanağın düzenleneceği ana kadar olduğu göz önünde bulundurularak, Tebliğde ve diğer mevzuatta belirtilen esaslara aykırı olarak yapılan tespitlere gözlemci memurların bildirimi üzerine, illerde il müdürünün, ilçelerde milli emlak şefinin itiraz etmesi gerekmektedir.

İtiraz edilirken, Kanunun 9/3. maddesi göz önünde tutulmalı, itiraz yazısına, taşınmazın durumuna, itirazın konusuna göre gerekli belgeler eklenmelidir. Örneğin; özel mülkiyet konusu olmaması gereken bir taşınmazın kişi adına yapılan tespitine itiraz edilecekse, bu taşınmaz hakkında ilgili teknik bilirkişilerden alınacak rapor itiraz dilekçesine eklenmelidir. Eğer taşınmazdaki miktar fazlalığına itiraz yapılacaksa, duruma göre taşınmaz üzerindeki zilyetlik süresine veyahut taşınmazın hudutlarının niteliğine ilişkin uzman bilirkişi raporu alınarak itiraz edilmelidir.

Kadastro tespitleri sırasında Hazine taşınmazlarının ne şekilde tedavül gördüğü ile hangi taşınmazların tespitine itiraz edildiğine ilişkin olarak gözlemci memur tarafından düzenlenecek bir rapor, kadastro çalışma alanında işlerin bitimini izleyen üç gün içerisinde ilçelerde milli emlak şefine, illerde millî emlâk müdürüne verilecektir. Rapor, bu kişilerce incelenecek ve itiraz edilmesi gerektiği halde itiraz edilmeyen taşınmazlar hakkında dava açmak üzere askı cetvellerinin Kadastro İlanları Hakkındaki Yönetmeliğinin 7. maddesi gereğince ilan edilmesi beklenecektir.

Kadastro Komisyonu İnceleme Süresi

3402 sayılı Kanun’un 10. maddesine göre, komisyon kendisine intikal eden işlerle (orman parselleri dışındaki diğer taşınmazlara yapılan) itirazlı tutanakları, intikal tarihinden itibaren en geç bir ay içinde veya gerekçe gösterilmek suretiyle kadastro ekibinin çalışma alanındaki faaliyetleri sona erinceye kadar incelemek zorundadır. Yönetmeliğin 8. maddesine göre, komisyon; orman parsellerine yapılan itirazları, tutanakların intikal tarihinden itibaren on beş gün içinde veya gerekçe gösterilmek suretiyle çalışma alanında ölçülecek orman parseli kalmadığına dair tutanağın düzenlendiği tarihe kadar incelemek zorundadır.

Kadastro Komisyonu İncelemesinin Kapsamı

Yönetmeliğin 8. maddesine göre, komisyonun buradaki incelemesi sadece, belgenin hukuksal durumu ile belgenin bu yere ait olup olmadığı hususu ile sınırlıdır. Komisyon, gönderilen tutanaktaki bilgilerden, gerektiğinde tutanakta beyanları alınan kimselerin de görüşlerinden yararlanmak suretiyle hak sahibini belli eder.

Aynı parsel için birden fazla itiraz yapılması halinde itirazlar henüz sonuçlandırılmamış ise birlikte incelenerek sonuçlandırılır. İtirazların sonuca bağlanmasından sonra yapılacak itirazlar ise ayrıca incelenip yeniden komisyon tutanağı düzenlenir. Ancak, askı cetvellerinde bütün itirazlar incelenerek en son durum gösterilir.

3402 sayılı Kanun’un 10. maddesine göre, aynı kuvvet ve mahiyetteki belgelerin uygulanmasında sonuca varılamayan veya çözümü kanunlarla mahkemelerin takdirine bırakılan konular, kadastro komisyonu tarafından gerekçe gösterilmek suretiyle tutanak ve ekleri ile birlikte kadastro mahkemesine devredilir.

Kadastro Komisyonu İncelemesinin Sonucu

3402 sayılı Kanun’un 10. maddesine göre, komisyonca yapılan incelemeler sonucunda eski tutanağın yerine kaim olmak üzere hak sahibini belirleyici yeni bir tutanak düzenlenir.

Taşınmaz Malların Sınırlandırma, Tespit ve Kontrol İşleri Hakkındaki Yönetmeliğin 6. maddesine göre, komisyon tutanağı; taşınmazın bağlı bulunduğu il, ilçe, mahalle veya köyü (çalışma alanı) ile mevki veya sokağını, kütük sahifesi, ada, parsel ve pafta numarasını, komisyonca takdir edilen değerini, komisyonun tespit gerekçesini, komisyon başkanı ve üyeleri ile hazır bulunanları adı, soyadı ve imzalarını, sınırlandırma ve tespitin sonucunu, tapu kütüğüne tescil edenler ile tescili kontrol edenlerin adı, soyadı ve imzalarını, komisyonca belirlenen hak sahiplerinin kimliklerini kapsar.

Bu tutanak, komisyon üyeleri ile bilgilerine başvurulan kimseler tarafından imza edilir. Gerektiğinde bilirkişilerin ve muhtarın bilgilerinden yararlanılabilir. Belgeye karşı şahit dinlenmez.

Komisyon, tam üye sayısı ile toplanarak oy çokluğu ile tespit yapar. Komisyon üyeleri arasında görüş ayrılığı olduğu takdirde, tam üye sayısı ile toplanarak oy çokluğuna dayalı olarak tutanak düzenlenir.

Kadastro Komisyonu İnceleme Sonucunun İlanı

3402 sayılı Kanun’un 10. maddesine göre, sonuç askı ilanı ile ilgililere duyurur. Komisyonca düzenlenen tutanakların sonucu, Kadastro Kanununun 11. maddesi uyarınca yapılacak askı ilanında belirtilir. İtiraz eden kimse, itirazı için doğrudan başvurduğu zaman, kendisine tebligat yapılmayacağı, sonucuna askı ilanında açıklanacağı hatırlatılır.

Kadastro Tutanagi Nedir
Kadastro Tutanağı Nedir? Kadastro Tutanağı Nasıl Düzenlenir ve Kesinleşir?