1. Anasayfa
  2. Gayrimenkul Makaleleri

Belediyeler Taşınmazlarını, İşgalcisine İhalesiz ve Doğrudan Satabilir Mi?


Belediye Arsa Satabilir Mi?

Belediyelerin Arsa, Konut Ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine göre; düzenli kentleşmeyi sağlamak, beldenin konut, sanayi ve ticaret alanı ihtiyacını karşılamak amacıyla belediyeler tarafından imarlı ve alt yapılı arsalar üretilebilir. Belediyeler tarafından öncelikle dar gelirliler için farklı büyüklüklerde sosyal konutlar üretilir. Sosyal konutlar dışında, belediyelerce konut üretilip satılabilir. Bu satışlardan elde edilecek gelirden sosyal konutların finansmanına katkı sağlanabilir.

Arsa temininde, konut ve işyeri yapımında kredi kuruluşları, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak projeler yapılabilir. Ayrıca, ihtiyaç olması halinde değişik büyüklüklerde ve özelliklerde işyerleri üretilebilir. Belediyeler kendi mülkiyetindeki taşınmazı, işgalli olduğu gerekçesiyle ihalesiz doğrudan işgalcisine satabilir mi?

Arsa ve Konut Üretim Yetkisi Belediyelere Hangi Yasal Düzenlemeyle Verilmiştir?

Arsa ve konut üretim yetkisi belediyelere, Belediyelerin Arsa, Konut Ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmelik ile verilmiştir. Ayrıca Yönetmeliğin 24. maddesine göre belediyeler, 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmelikler ile bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla arsa, konut ve işyeri üretimi, tahsisi, satışı ve kiralanmasına ilişkin diğer hususları belediye meclisi kararı ile çıkaracakları yönetmelikle düzenlerler.

Belediye Taşınmazlarının İhalesiz Satışı Mümkün Müdür? Belediye Taşınmaz Satışı Usulü Nedir?

Kural olarak belediyeler de 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabidir. Bu nedenle ihalesiz taşınmaz satışı söz konusu değildir. Belediyeler, 2886 sayılı Yasanın 1. maddesi kapsamında sayılan idareler arasında olup, bu nedenle belediyeye ait taşınmazların satışında 2886 sayılı Devlet İhale Yasası hükümlerine uyulmaksızın yapılan işlemler hukuka aykırı olacaktır. Sadece bazı kanuni düzenlemeler, belediyelere ihalesiz taşınmaz satışı vermektedir.

Bu yazımız da ilginizi çekebilir:  Tescil Harici Alan Nedir? Tescil Harici Alanların Satışı ve Kiraya Verilmesi Nasıl Yapılır?

Bunlardan biri belediyelerin Arsa, Konut Ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmeliktir. Diğeri ise İmar Kanunu’nun 17. maddesidir.  3194 sayılı İmar Kanunu’nun 17. maddesinin 3. fıkrasında, Belediye veya Valilikler ile şüyulu olan müstakil inşaat yapmaya müsait bulunan imar parsellerinde, belediye veya valiliklerin hisselerini parselin diğer hissedarlarına bedel takdiri suretiyle satmaya, ilgililer satın almaktan imtina ederse şüyuunun izalesi suretiyle sattırmaya yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.

Bu fıkraya göre yapılacak olan satışlar Devlet İhale Kanununa tabi olmadığına göre belediye meclisinin satış için önceden karar alması gerekmediğinden müstakil inşaat yapmaya müsait olan parseldeki hissenin diğer hissedara İmar Kanunu uyarınca satışında belediye encümenleri yetkili bulunmaktadır.

Belediyeler Taşınmazları Doğrudan İşgalcisine Satabilir Mi?

Eğer yapı kayıt belgesi söz konusu değil ise (yani imar barışı satışı değil ise) belediyelerin taşınmazları kullanan kişilere (işgalcilere) doğrudan satamazlar. Satabilmeleri için kanunu düzenleme gerekir.

Belediye Taşınmazlarının İmar Barışında Satışı Nasıl Olacak?

3194 sayılı İmar Kanunu’nun Geçici 16 ncı maddesinin (8) inci fıkrasında, “Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların belediyelere ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması halinde, Yapı Kayıt Belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin talepleri üzerine bedeli ilgili belediyesine ödenmek kaydıyla taşınmazlar rayiç bedel üzerinden belediyelerce doğrudan satılır.” hükmü yer almaktadır. Bu konu hakkında şu yazımıza bakabilirsiniz: Belediye Mülkiyetindeki Taşınmazların İmar Barışında Satışı Nasıl Yapılacak?

Belediyeler Taşınmazlarını, İşgalcisine İhalesiz ve Doğrudan Satabilir Mi?
Belediyeler Taşınmazlarını, İşgalcisine İhalesiz ve Doğrudan Satabilir Mi?