1. Anasayfa
  2. Gayrimenkul Makaleleri

Bir Taşınmazın İmarda Resmi Hizmet Alanı Vasfı Nasıl Kaldırılabilir?


Soru: Merhaba, biraz karışık durum söz konusu ve işin içinden çıkamıyorum. tekele ait bir taşınmaz tekel özelleştirilince özelleştirme idaresi başkanlığınca bir şirkete satılıyor. şirket iflas ediyor ve taşınmaz bir bankaya geçiyor. bankadan biz alıyoruz imar için belediyeye başvuruyoruz ve planda resmi hizmet alanı olduğuna dair cevap alıyoruz. bu durumla ilgili vasfın kaldırılmasını nasıl sağlayabiliriz.

İmarda Resmi Hizmet Alanı Vasfı Nasıl Kaldırılabilir?

 Sorunuza göre taşınmaz imar planında resmi hizmet alanı olarak ayrılmıştır. Bu parselde inşaat yapabilmeniz için resmi hizmet alanı dışında bir amaca (konut, ticaret, sanayi vb.) ayrılması gerekmektedir. Bunu sağlayabilmeniz için belediyeye bir imar planı değişiklik önerisi götürmeniz ve belediye meclisinin de bu öneriyi kabul ederek imar planı değişikliğini onaylaması gerekir.

Plan Değişikliği Nedir?

Plan değişikliği; plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak kullanım amacı değişiklikleridir. Örneğin bir taşınmazın kullanım amacının konut alanından ticaret alanına değiştirilmesi, plan değişikliği olarak ifade edilmektedir.

İmar Planları Değiştirilebilir mi?

İmar planlarının, planlanan yörenin bugünkü durumunun, olanaklarının ve ilerideki gelişmesinin gerçeğe en yakın şekilde saptanabilmesi için coğrafi veriler, beldenin kullanılışı, donatımı ve mali bilgiler gibi konularda yapılacak araştırma ve anket çalışmaları sonucu elde edilecek bilgiler ışığında, çeşitli kentsel işlevler arasında var olan ya da sağlanabilecek olanaklar ölçüsünde en iyi çözüm yollarını bulmak belde halkına iyi yaşama düzeni ve koşulları sağlamak amacıyla kentin kendine özgü yaşayış biçimi ve karakteri, nüfus, alan ve yapı ilişkileri, yörenin gerek çevresiyle ve gerekse çeşitli alanları arasında olan bağlantıları, halkın sosyal ve kültürel gereksinimleri, güvenlik ve sağlığı ile ilgili konular göz önüne alınarak hazırlanması gerekmektedir. 

Anılan ölçütlere göre hazırlanan imar planları zamanla planlanan alandaki koşulların zorunlu kıldığı biçimde ve yasalarda öngörülen yöntemlere uygun olarak değiştirilir.

Plan Değişikliği Nasıl Yapılır?

3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesinde imar planlarının nazım imar planı ve uygulama imar planından meydana geldiği, mevcut ise bölge planı ve çevre düzeni plan kararlarına uygunluğunun sağlanarak belediye sınırları içinde kalan yerlerin nazım ve uygulama imar planların ilgili belediyelerce yapılacağı veya yaptırılacağı, belediye meclisinde onaylayarak yürürlüğe gireceği, bu planların onay tarihinden itibaren belediye başkanlığınca bir ay süre ile ilan edileceği ve bir aylık ilan süresi içinde planlara itiraz edilebileceği, belediye başkanlığınca belediye meclisine gönderilen itirazlar ve planların belediye meclisince onbeş gün içinde kesin karara bağlanacağı kuralı yer almıştır.

Bu yazımız da ilginizi çekebilir:  Mecelle'de Komşuluk Hukukundan Kaynaklanan Sınırlamalar

İmar Planı Yapımını Yükümlenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Yeterlik Yönetmeliğinin 7. maddesinde de; “planlama işlerin yapılması veya yaptırılmasında belediyeler, valilikler ve diğer ilgili idareler bu Yönetmelik hükümlerine uymakla yükümlü olup, Yönetmelikte belirtilen yeterlilik gruplarına uygun olarak yeterlik belgesine sahip müellif veya müellif kuruluşlarına işi ihale etmek veya kendi planlama bürolarında bu planlama sürecinde işle ilgili yeterlilik belgesine sahip en az bir müellifi bu işte istihdam etmek zorundadırlar”, İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 5. maddesinde ise,” imar planının ilgili idarece doğrudan doğruya yapılması durumunda ilgili idarenin planların hazırlanmasında geçerli olan yeterliliği haiz olması şarttır” hükümlerine yer verilmiştir.

Anılan hükümlerin birlikte değerlendirilmesinden, yeterlilik belgesine sahip müellifçe hazırlanan imar planlarının belediye meclisinin onayıyla yürürlüğe gireceği açıktır. Mevcut bir imar planında değişiklik yapılabilmesi için, öncelikle yeterlilik belgesine sahip müellifçe plan değişikliğinin hazırlanması ve sonrasında hazırlanmış olan plan değişikliğinin belediye meclisince onaylanması zorunludur.

Hangi Durumlarda Plan Değişikliği İstenebilir?

Plan değişikliklerinin sebebi, değişiklik ihtiyacını ortaya çıkarak fiili ya da hukuki durumlardır. Bir alanın imar planı yapıldıktan sonra çeşitli ihtiyaçların ortaya çıkması durumunda, mevcut imar planında değişiklik yapılabilmesi gayet doğaldır. Bu konu hakkında şu yazımıza bakabilirsiniz: Hangi Durumlarda İmar Planlarında Değişiklik Yapılabilir?

Plan Değişikliklerinde Uyulması Gereken Kurallar

İmar planları değişikliklerinde belirli kurallara uyulması gerekir. 

İmar Planı Değişikliklerinde Değer Artış Vergisi

7221 sayılı Kanunla, İmar Kanununa eklenen ek 8. maddeye değer artış vergisi düzenlenmiştir. Bu maddeye göre; “taşınmaz maliklerinin tamamının talebi üzerine ada bazında yapılacak imar planı değişikliği sonucunda değerinde artış olan arsanın artan değerinin tamamı değer artış payı olarak alınır.” Yapılan bu düzenleme, imar planı değişiklikleri sonucu ortaya çıkan rantın tamamının, değer artış rantı adı altında kamuya aktarılmasını öngörmektedir. Bu konu hakkında şu yazımıza bakabilirsiniz: İmar Planı Değişikliklerinde Değer Artış Rantı