1. Anasayfa
  2. Gayrimenkul Makaleleri

Hazine Arazileri Lüks Çadır Yatırımlarına Kiralanacak


Lüks Çadır Yönetmeliği Yayımlandı

23 Eylül 2022 tarihli ve 31962 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lüks Çadır Tesisleri Nitelikler Yönetmeliği ile, orman vasıflı olanlar dâhil Hazine taşınmazları ile tescili mümkün olan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin lüks çadır tesisleri için kiralanabilmesine imkan tanındı.

Lüks Çadır Nedir?

Lüks çadır; doğada lüks ve konforlu konaklama imkânı sunan, temelsiz ahşap platform üzerine, doğal ışık alacak şekilde düzenlenen, doğa ve hava etkilerine karşı korunaklı, ilgili akreditasyon kuruluşlarından sertifika almış yangına dayanıklı, ses ve su geçirmeyen çadır malzemesi kullanılan, nitelikli tefriş dekorasyon malzemeleri kullanılan bez çadırlar, bell tent, yurt, domme, bubble, safari çadırı, çatısı açılabilen ya da yarı açık çadırlardır.

Lüks Çadır Tesisi Nedir?

Lüks çadır tesisi ise; yerleşim tasarım ve yönetim planı ile koşulları belirlenen, doğal çevre ile uyumlu, doğal peyzajların çeşitli ve yenilikçi bir şekilde değerlendirildiği, kalıcı yapı içermeyen, temelsiz, gerekli güvenlik tedbirleri alınan iyi donanımlı geçici lüks çadırlarda gelişmiş hizmet sunan, aralarında en az yirmi metre mesafe bırakılmak koşulu ile en fazla kırk dokuz konaklama ünitesi içeren tesislerdir.

Yönetmeliğe göre tesis kapsamında yapılacak her türlü kapalı ünite temelsiz ahşap platform üzerine, mümkün olan en az müdahaleyle, çevre dostu çadır malzemesi kullanılarak ve doğal ekosisteme uygun olarak yapılır.

Tesis kapsamında, doğada lüks ve konforlu konaklama imkanı sunan, doğa ve hava etkilerine karşı korunaklı, ilgili akreditasyon kuruluşlarından sertifika almış, yangına dayanıklı, ses ve su geçirmeyen malzeme kullanılan, nitelikli tefriş dekorasyon malzemeleri kullanılan çadırlar yer almalıdır.

Konaklamaya ayrılan her bir çadır ayrı bir konaklama birimi olarak değerlendirilir ve standart konaklama ünitesi iki kişiliktir. Suit ve aile çadırı yapılması durumunda Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikteki hesaplama yöntemi geçerlidir. Konaklama üniteleri arasında en az yirmi metre mesafe bırakılması zorunludur.

Konaklama üniteleri haricinde, tesis bünyesinde kullanılan diğer çadır tiplerine uyumlu olmak koşuluyla, tesis yöneticilerinin gerektiğinde kalması için bir adet çadır daha yapılabilir.

Mutfak, çamaşırhane, atık biriktirme ekipmanları, atık geçici depolama alanı, ahır alanları, kompost alanları ve benzeri hizmet üniteleri, teknik zorunluluklar gereği ahşap malzeme kullanılmamak koşulu ile prefabrik, sökülüp takılabilir çelik profil, konteyner olabilir. Bu ünitelerin her biri elli m2’yi geçemez. Bu birimler yer seçimi, fonksiyonlar arası olumsuz bir etkileşim olmayacak şekilde kurgulanmalıdır.

Lüks Çadır Tesisi İçin İmar Planı Gerekir mi?

Yönetmeliğin 7. maddesine göre, kiralamaya konu edilen, orman vasıflı olanlar dâhil Hazine taşınmazları ile tescili mümkün olan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerde, lüks çadır tesisleri Bakanlıkça uygun görülen yerleşim tasarım ve yönetim planları uyarınca yapılır. Yani bunlarda imar planı gerekmemektedir.

Buna karşılık, lüks çadır tesislerinin özel mülkiyette yapılabilmesi için yerleşim tasarım ve yönetim planlarının yanı sıra ilgili mevzuat uyarınca imar planlarının da onaylanması zorunludur. Bu tesislerin milli park, tabiat parkı ile 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında bulunan sit alanları içerisinde yer alması durumunda, ilgili kurum, kurul ve komisyonların olumlu görüşü alınması, bununla birlikte yerleşim tasarım ve yönetim planının yanı sıra 2863 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikleri uyarınca koruma amaçlı imar planı yapılması da zorunludur. Ayrıca tescilli taşınmaz kültür varlığı parseli ile bunların korunma alanları içerisinde yer alması durumunda ilgili Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun görüşünün alınması zorunludur.

Bu yazımız da ilginizi çekebilir:  Hısımlık Nedir, Türleri Nelerdir?

Lüks Çadır Tesisi İçin Hazine Arazisi Kiralama Nasıl Yapılır?

Yönetmeliğin 16. maddesine göre, orman vasıflı olanlar dâhil Hazine taşınmazları ile tescili mümkün olan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerde, imar planı gerekmeksizin, alan koordinatları belirtilmek suretiyle, Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Bakanlık tarafından kiralama yapılabilir. Yani bu kiralamada turizm yatırımlarındaki usul uygulanacaktır. Hazine taşınmazlarında turizm yatırımları konusunda şu yazımıza bakabilirsiniz: Turizm Sektöründe Hazine Taşınmazlarının Yatırımcılara Tahsisi Rehberi – 2022

Yani öncelikle Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ihale ilanına çıkılması gerekir. Sonrasında gerekli belgelerle birlikte başvuru yapılır. Lüks çadır tesisi için yirmi yılı geçmemek üzere kiralama yapılabilir.

İhaleyi kazanan yatırımcıya öncelikle ön izin verilir. Bu kiralamalar için ön izin süresi altı ay olarak uygulanır. Ön iznin nasıl uygulanacağı konusunda şu yazıya bakınız: Turizm Yatırımlarında İhale Alan Yatırımcıya Ön İzin Verilmesi

Turizm yatırımı belgesinin alınması

İhaleyi kazanan yatırımcı, diğer yükümlülüklerin yanı sıra turizm yatırım belgesi almak zorundadır. Turizm yatırımı belgesi verilmesi için aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığına başvurulur.

a) Talebin gerçek kişi adına yapılması halinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, tüzel kişilik adına yapılması halinde ticaret sicil veya MERSİS numarası ve vergi kimlik numarası.

b) Tesisin adı, yeri, süresi, kapasitesi, yeni yatırım veya yenileme olduğuna ilişkin beyanlar ile kısmi turizm işletmesi veya turizm işletmesi belgesi başvurusuna kadar işletme faaliyeti gösterilmeyeceğine ilişkin taahhüt.

c) Başvuru sahibinin gerçek kişi olması durumunda imza beyannamesi veya üzerinde imza bulunan Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı örneği.

ç) İsim tescili yapılmış ise tescile ilişkin belge.

d) Yatırımın kamu taşınmazı üzerinde yapılması durumunda; yatırımcı, yatırım süresi, türü ve kapasitesi konularında ilgili kurum veya kuruluşun uygunluk yazısı.

e) Tahsisli kamu taşınmazları hariç tapu örneği, talebin mülkiyet sahibi dışındaki gerçek veya tüzel kişilerce yapılması halinde yatırıma konu taşınmazda talep edilen tesisin yapılmasına izin veren sözleşme veya muvafakatname ile mal sahibi gerçek kişi ise imza beyannamesi veya üzerinde imza bulunan Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı örneği, tüzel kişi ise MERSİS numarası veya ticaret sicil numarası.

f) Mülkiyeti farklı kişilere ait taşınmazların plan kapsamına alınması halinde, ilgili maliklerin planlamaya ilişkin noter tasdikli muvafakatnamesi.

g) Tahsisli kamu taşınmazları hariç imar durumunu gösteren belge veya yazı.

ğ) Yerleşim tasarım ve yönetim planı ve ekleri.

Yatırımcı ön izin süresi içinde anılan Yönetmelikte belirtilen ön izin yükümlülükleri ile birlikte yerleşim tasarım ve yönetim planı hazırlatarak Bakanlığa sunmak zorundadır. Planın Bakanlıkça uygun bulunmasını takiben aynı Yönetmelik hükümleri uyarınca yatırımcı adına kiralama yapılır.

İşletmenin Yapılması

Belge alındıktan ve kiralama yapıldıktan sonra yatırım belgesi verilmesinden itibaren iki yıla kadar olmak üzere, yatırımın özellikleri ve yatırıma başlama koşulları dikkate alınarak Bakanlık tarafından belirlenecek süre içinde işletme hayata geçirilir.

Turizm yatırımı belgesinden kısmi turizm işletmesi belgesine veya turizm işletmesi belgesine geçiş

Turizm yatırımı belgeli tesisin kısmen veya tamamen işletmeye açıldığının tespit edilmesi veya belge sahibi tarafından bildirilmesi halinde; belgede belirtilen süreye bakılmaksızın yatırım süresi sona erer.

Bu aşamadan sonra tesise kısmi turizm işletmesi belgesi veya turizm işletmesi belgesi düzenlenmesine esas süreç başlar.

Bunun için, belge sahibinden aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenir:

a) Tesisin işletmeye açık ve kapalı olduğu dönemler.

b) İlgili yerel idareden, yangına karşı gerekli önlemlerin alındığını gösteren itfaiye raporu.

Hazine Arazileri Lüks Çadır Yatırımlarına Kiralanacak
Hazine Arazileri Lüks Çadır Yatırımlarına Kiralanacak