İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. Gayrimenkul Makaleleri
  3. Hazine Taşınmazlarında Ecrimisilde Zamanaşımı Süresi

Hazine Taşınmazlarında Ecrimisilde Zamanaşımı Süresi


Hazine Taşınmazlarında Ecrimisil

Belediyelere ait taşınmazlar ile Hazine taşınmazlarının işgal edilmesi durumunda, ilgili idareler tarafından, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 75. maddesi kapsamında ecrimisil takibi yapılmaktadır.

Bu maddenin eski halinde “Devletin özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz malların, gerçek ve tüzelkişilerce işgali üzerine, fuzuli şagilden, bu Kanunun 9 uncu maddesindeki yerlerden sorulmak suretiyle, 13 üncü maddesinde gösterilen komisyonca takdir ve tespit edilecek ecrimisil istenir.” hükmü yer almaktaydı. Bu dönemde Danıştay istikrarlı kararlarında ecrimisilde zamanaşımının 10 yıl olduğuna karar vermekteydi.

Hazine Taşınmazlarında Ecrimisilde Zamanaşımı

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 75. maddesinde 6009 sayılı Kanunla değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklikle, ecrimisilde zamanaşımı beş yılla sınırlandırılmıştır. Değişiklikten sonra madde şu şekli almıştır: “Devletin özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz malların, gerçek ve tüzelkişilerce işgali üzerine, fuzuli şagilden, bu Kanunun 9 uncu maddesindeki yerlerden sorulmak suretiyle, idareden taşınmaz ve değerleme konusunda işin ehli veya uzmanı üç kişiden oluşan komisyonca tespit tarihinden geriye doğru beş yılı geçmemek üzere tespit ve takdir edilecek ecrimisil istenir.”

Bu değişikliğe göre kamu mallarının işgal edilmesi durumunda, tespit tarihinden geriye doğru beş yılı geçmemek üzere ecrimisil istenebilecektir.

Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 85. maddesine göre ve 336 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine göre, Hazine taşınmazlarının işgale uğradığının tespit edilmesi hâlinde, tespit tarihinden geriye doğru beş yılı geçmemek üzere bedel tespit komisyonunca ecrimisil tespit ve takdir edilir.

Bu mevzuatta yer alan hükme göre, Hazine taşınmazlarından kiraya verilen, irtifak hakkı tesis edilen veya kullanma izni verilenlerin dışında kalanların fiilî durumları, İdarece hazırlanan program dâhilinde mahallinde tespit edilerek düzenlenen Yönetmelik eki “Taşınmaz Tespit Tutanağı”na dayanılarak, işgalen kullanılanlar için tespit tarihinden geriye doğru beş yılı geçmemek üzere bedel tespit komisyonunca ecrimisil tespit ve takdir edilir. 

Ecrimisilde Zamanaşımı Başlangıcı: Ecrimisil Zamanaşımı Ne Zaman Başlar?

Tespit tarihinden hemen sonra ecrimisil istenmesi durumunda bu konuda herhangi bir sıkıntı yaşanmamaktadır. Ancak tespit tarihinden çok sonra ecrimisil istenmesi durumunda zamanaşımının hangi tarih dikkate alınarak belirleneceği, bir başka ifadeyle hangi tarihten geriye doğru beş yıl ecrimisil istenebileceği konusunda tereddütler söz konusudur.

Önemli not: Hazine taşınmazlarında ecrimisil ve tahliye konusunda şu yazılarımıza bakabilirsiniz: Hazine Taşınmazlarında Ecrimisil ve Tahliye

Ecrimisil Hangi Tarihten İtibaren İstenebilir?

Bu konuda Danıştay 10. Dairesi tarafından verilen 26.09.2013 tarihli ve E:2012/8895, K:2013/6670 sayılı kararda, 21.02.2003 tarihinde taşınmaz mahallinde yapılan tespite dayanılarak, 24.06.2009 tarihli ve 56300 sayılı ecrimisil ihbarnamesiyle, 21.02.2003 tarihli tespitten geriye doğru beş yıl için ecrimisil istenmesini hukuka aykırı bulunmamıştır.

Karar linki: Danıştay 10. Dairesi, E: 2012/8895, K: 2013/6670 (Ecrimisilde 5 yıllık Zamanaşımının Başlangıç Tarihi)

Aynı kararda, davacıların, ecrimisilde zamanaşımının başlangıç tarihinin tespit tarihi değil, ihbarname tarihi dikkate alınarak belirlenmesi gerektiği yolundaki iddiaları kabul görmemiştir.

Bu karar, başta belediyeler ve milli emlak teşkilatı olmak üzere 2886 sayılı Kanun’un 75. maddesine göre ecrimisil işlemi yapan tüm idarelere emsal olabilecek niteliktedir.

Ecrimisilde Tahsil Zamanaşımı

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 102 maddesi “Amme alacağı, vadesinin rastladığı takvim yılını takip eden takvim yılının başından itibaren 5 yıl içinde tahsil edilmezse zamanaşımına uğrar. Para cezalarına ait hususi kanunlarındaki zamanaşımı hükümleri mahfuzdur. Zamanaşımından sonra mükellefin rızaen yapacağı ödemeler kabul olunur.” şeklindedir.

Söz konusu beş yıllık süre genel anlamda olup, Kanunun 103. maddesinde zamanaşımı süresinin kesileceği, 104. maddesinde ise zamanaşımının işlemeyeceği durumlar belirtilmiştir. Borçlar Kanununun 156. maddesine göre “Borç bir senetle ikrar edilmiş veya bir hüküm ile sabit olmuş ise yeni müddet daima on senedir.” Bu iki durumda daima on yıllık zamanaşımı süresi geçerlidir.

Hazine Taşınmazlarında Ecrimisilde 5 Yıllık Zamanaşımı Süresi Hangi Tarih Dikkate Alınarak Hesaplanır
Yorum Yap

Yorum Yap