1. Anasayfa
  2. Gayrimenkul Makaleleri

Kurumlar Vergisi Beyannamesi Verilme Süresinin Ertelenmesinin Milli Emlak Hasılat Payı Tahsilatlarına Etkisi


COVİD-19 tedbirleri kapsamında 17 Nisan 2020 tarihli ve 127 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 1 Haziran 2020 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Keza daha sonra çıkarılabilecek çeşitli mevzuatla, Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri ertelenebilecektir. Bu durum milli emlak tarafından tahsil edilen hasılat paylarının tahsil süresini etkiler mi?

Öncelikle belirteyim ki 398 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Turizm yatırımlarında ecrimisil ve irtifak hakkı bedellerinin ertelenmesi) ile turizm amaçlı irtifaklarda kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma, ilave yararlanma bedelleri ve hasılat paylarının ödeme sürelerinin başvuru şartı aranmaksızın altı ay ertelenmiştir. Burada bahsedilen, turizm dışı irtifaklardır.

Bilindiği üzere hasılat paylarının nasıl tahsil edileceğine ilişkin detaylar, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik’te düzenlenmiştir. Yönetmeliğin 79. maddesinin 6. fıkrasına göre “(6) Hak lehtarı ve kiracılara ait olan yıllık hasılatı gösteren ve ilgili vergi dairesine yıllık beyanname ekinde verilen gelir tablosu, 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yetkili kılınanlara tasdik ettirilerek, her yılın yıllık beyanname verme dönemini takip eden ay içinde ilgili defterdarlığa/malmüdürlüğüne verilir ve kira/hasılat payları aynı süre içerisinde ilgili muhasebe birimine yatırılır. Kiracılardan alınamayan hasılat payları hak lehtarından alınır.”

Bu yazımız da ilginizi çekebilir:  4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Hakkında Kanun

Burada iki husus dikkat çekmektedir:

1) Hasılat payının hesaplanmasına esas teşkil eden gelir tablosu, “ilgili vergi dairesine yıllık beyanname ekinde verilen gelir tablosu”dur.

2) Bu gelir tablosunun tasdik ettirilerek “her yılın yıllık beyanname verme dönemini takip eden ay içinde” ilgili milli emlak birimine iletilmesi gerekmektedir.

Dolayısıyla milli emlak tarafından hasılat payı tahsilatı yapılması için öncelikle “ilgili vergi dairesine yıllık beyanname ekinde verilen gelir tablosu” gerekir.

Hasılat payının ödeme süresi ise “her yılın yıllık beyanname verme dönemini takip eden ay içinde” dir. Dolayısıyla 2019 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin uzatılması, hasılat payının ödeme süresini de otomatik olarak uzatmıştır. Keza sonradan çıkarılacak herhangi bir mevzuatla Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin ertelenmesi durumunda da aynı sonuç ortaya çıkacaktır.

Bunun nedenlerini açıklayalım. Öncelikle ortada henüz verilmiş bir beyanname bulunmamaktadır. Ayrıca beyanname verme süresi uzatıldığı için Yönetmelikte geçen “her yılın yıllık beyanname verme dönemini takip eden ay içinde” süresinin de otomatik olarak uzatılmış sayılması gerektiğini düşünüyorum.

Bu nedenle Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin uzatılması nedeniyle hasılat payının ödenme süresinin otomatik olarak uzatılmış sayılması gerektiği kanatindeyim.

Kurumlar Vergisi Beyannamesi Verilme Suresinin Ertelenmesi
Kurumlar Vergisi Beyannamesi Verilme Süresinin Ertelenmesinin Milli Emlak Hasılat Payı Tahsilatlarına Etkisi