Tapu Sicili Nedir? Tapu Sicili Bölgeleri Nedir? Tapu Sicilinin Unsurları Nelerdir?

Tapu Sicili Nedir?

Tapu sicili, taşınmazlar üzerindeki ayni hak ve sınırlı ayni hak durumunu göstermek üzere, Devlet tarafından tutulan resmi bir sicildir. Tapu Sicili Tüzüğüne göre tapu sicili, Devletin sorumluluğu altında, tescil ve açıklık ilkelerine göre taşınmazlar ile üzerindeki hakların durumlarını göstermek üzere tutulan sicildir.

Ülkemizde bugün uygulanan tapu sicil sistemine 04.10.1926 tarihinde yürürlüğe giren 743 sayılı Medeni Kanun ile geçilmiş ve bugünkü seviyeye gelinmiştir. Tapu sicili ile ilgili işlemlere açıklık kazandırmak amacıyla 08.10.1930 tarihli ve 268 sayılı Tapu Sicili Nizamnamesi yürürlüğe konulmuştur. Bu Nizamname Bakanlar Kurulunun 18.05.1994 tarihli ve 95/5623 sayılı kararıyla kabul edilip 07.06.1994 tarihinde yürürlüğe giren Tapu Sicil Tüzüğü ile yürürlükten kaldırılmıştır.

2001 yılında 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu yürürlüğe girmiştir. Bundan sonra 2013 yılında  22/7/2013 tarihli ve 2013/5150 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yeni Tapu Sicili Tüzüğü yürürlüğe konulmuştur.

Tapu Sicili Bölgeleri

Her ilçenin idarî sınırları bir tapu sicili bölgesidir. Taşınmazlar, bulundukları bölgenin tapu siciline kaydedilir. Birden çok bölgede bulunan taşınmaz, diğer bölge sicillerine kayıtlı olduğu belirtilmek suretiyle her bölgedeki sicile ayrı ayrı kaydedilir. Böyle bir taşınmaza ilişkin tescil istemleri ve tescil işlemleri taşınmazın büyük kısmının bulunduğu bölgede yapılır ve yapılan tescil kütüğe işlenmek üzere diğer bölgelerdeki ilgili müdürlüklere bildirilir.

Tapu sicili, her mahalle veya köy için ayrı ayrı düzenlenir ve taşınmazlara TKGM tarafından Türkiye Cumhuriyeti taşınmaz numarası verilir.

Tapu Sicilinin Fonksiyonu

Taşınır mallarda zilyetliğin fonksiyonunu taşınmaz mallarda tapu sicili görür. Bu fonksiyon da aleniyettir. Hiç kimse tapu sicilinde yazılı olan bir hususu bilmediğini ileri süremez. Bunu sağlamak için de herkesin sicili görebilmesi imkanı vardır. 4721 sayılı Kanuna göre ilgisini inanılır kılan herkes tapu sicilini görebilir.

Tapu Siciline Kaydı Gereken Taşınmazlar, Tapu Siciline Taşınmaz Olarak Kaydedilenler

Tapu siciline kaydedilen taşınmazlar şunlardır. Tapu siciline taşınmaz olarak şunlar kaydedilir:

a) Arazi,

b) Bağımsız ve sürekli haklar,

c) Kat mülkiyetine konu olan bağımsız bölümler.

Arazi, sınırları hukukî ve geometrik yöntemlerle belirlenmiş yeryüzü parçasıdır. Arazinin tapu siciline kaydı, özel kanun hükümlerine tâbidir.

Süresiz veya en az otuz yıl süreli olan ve tasarrufları kısıtlanmayan ve izne tâbi kılınmayan bağımsız ve sürekli irtifak hakları, hak sahibinin yazılı istemi üzerine tapu kütüğünün ayrı bir sayfasına taşınmaz olarak tescil edilir. Tapu kütüğüne taşınmaz olarak tescil edilen bağımsız ve sürekli haklar, üçüncü kişilere devredilebilir, mirasçılara geçebilir ve üzerinde her türlü aynî veya kişisel hak kurulabilir.

Ana taşınmazın bağımsız mülkiyete konu olan bölümleri, kat mülkiyeti kütüğünün ayrı sayfalarına kaydedilir.

Tapu Siciline Hakim Olan İlkeler

Ülkemizde tapu siciline hakim olan ilkeler şunlardır:

1. Tescil İlkesi

2. Sebebe Bağlılık (illiyet) İlkesi

3. Tapuya Güven İlkesi, Tapu Siciline Güven İlkesi

4. Devletin Sorumluluğu İlkesi

5. Aleniyet İlkesi

Bu konuda detaylı bilgi için şu yazımıza bakabilirsiniz: Tapu Siciline Hakim Olan İlkeler

Tapu Siciline Kaydedilmeyen Taşınmazlar, Kamu Malları Tapuya Tescil Edilebilir mi?

Şİmdi tapu kütüğüne kaydedilmeyecek taşınmazları açıklayalım. Özel mülkiyete tâbi olmayan ve kamunun yararlanmasına ayrılan taşınmazlar, bunlara ilişkin tescili gerekli bir aynî hakkın kurulması söz konusu olmadıkça kütüğe kaydolunmaz. Bunlar tapu siciline taşınmaz olarak kaydedilemez.

Tapuya kayıtlı bir taşınmaz, kayda tâbi olmayan bir taşınmaza dönüşürse, tapu sicilinden terkin edilir.

Hizmet malları, 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 16. maddesi, ormanlar ise 6831 sayılı Orman Kanunu gereğince Hazine adına tescil edilirler.

Eski 743 sayılı Medeni Kanununda tapu sicilinin unsurlarının neler olduğu düzenlenmemiş, bu konu Sicil Tüzüğünün 7. maddesinde ana siciller ve yardımcı siciller olarak belirtilmiştir. Bu konu, yeni Medeni Kanununun “sicilin unsurları” başlığı altında düzenlenmiştir.

Tapu Sicilinin Unsurları Nelerdir?

1. Ana Siciller? Tapu sicilinin ana sicilleri nelerdir?

1.1. Tapu Kütüğü

Taşınmaz üzerindeki ayni haklar ancak bu kütüğe tescil ile doğarlar. Eski kanunda yer verilmeyen tapu sisteminin temelini oluşturan ve taşınmaza sayfa açılması ilkesini belirleyen hükme, 4721 sayılı Kanunun 1000 inci maddesinde yer verilmiştir. Yeni Kanun maddesine göre, “Her taşınmaza kütükte bir sayfa ayrılır ve sayfa numaraları birbirini izler.”. Aynı maddenin ikinci fıkrası eski kanunun 913 üncü maddesini karşılamaktadır. İkinci fıkrada “bir taşınmazın bölünmesi veya birden çok taşınmazın birleştirilmesi halinde uyulacak usul tüzükle belirlenir.” şeklindedir. Üçüncü fıkrada ayrı sayfaya tescil edilecek ayni haklar belirtilmiş olup dördüncü fıkrada ise, eklentilerin beyanlar sütununa yazılmasına dayanak sağlanmış olmaktadır.

Aynı malike ait taşınmazlara tapu kütüğünde ortak sayfa açılması hakkında beşinci fıkra , eski medeni kanunda bulunmamaktaydı.

1.2. Kat Mülkiyeti Kütüğü

Kanunun 1001 inci maddesiyle, “Kat mülkiyetine konu olan bağımsız bölümler, ayrıca tutulacak kat mülkiyeti kütüğüne yazılır.

Özel kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kütükte yapılacak işlemler hakkında tapu kütüğüne ilişkin hükümler uygulanır.” hükmü getirilmiştir.

Tapu kütüğü örnek alınarak kat mülkiyeti kütüğü tutulması esası 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ile kabul edilmiştir. Kat mülkiyeti kurulan taşınmazlar bu tarz mülkiyete konu olan bağımsız bölümlerden her birine tıpkı tapu kütüğünde olduğu gibi bir sahife açılması esasına göre tutulmaktadır.

1.3. Yevmiye Defteri ve Belgeler

Eski kanunda bunu karşılayacak bir hüküm bulunmamaktadır. Bununla ilgili olarak Tapu Sicil Tüzüğünde bulunan hükümlere göre işlem yapılmaktadır. Ancak, 4721 sayılı Kanunun 1002 nci maddesiyle bu konu da Medeni Kanunda düzenlenmiştir. Buna göre tapu kütüğüne tescil istemleri, isteyenin kimliği ve istemin konusu belirtilerek istem sırasına göre derhâl yevmiye defterine yazılır. Bu işlemlerin dayanağı olan belgeler, özenle sıraya konulur ve saklanır.

1.4. Plan

Plan ile ilgili hüküm 4721 sayılı Kanunun 1003 üncü maddesinde belirtilmiştir. Bu maddeye göre “Bir taşınmazın kütüğe kaydı ve belirlenmesinde resmî bir ölçüme dayanan plân esas alınır. Plânların nasıl hazırlanacağı tüzükle belirlenir.” Eski Kanunda bunu karşılayacak bir hüküm bulunmamaktadır.

2. Yardımcı Siciller: Tapuda yardımcı siciller nelerdir?

Bu konu 4721 sayılı Kanunda değil, Tapu Sicili Tüzüğünde düzenlenmiştir. Bu düzenlemeler aşağıda açıklanmıştır.

2.1. Mal Sahipleri Sicili

Taşınmaz mal maliklerinin adı, soyadı ikametgahı ve sahip oldukları taşınmaz malların ada, parsel, sayfa numarası ile mahalle veya köylerinin yazıldığı sicildir. Maliklerin soyadının baş harfine göre ve harf için ayrı bir defter açılır. Kişinin birden fazla taşınmazı varsa tamamı aynı sütunda gösterilir.

2.2. Aziller Sicili

Vekâletten azillerin vekalet verenin soyadının baş harfine göre kaydedildiği sicildir.

 2.3. Düzeltmeler Sicili

Yevmiye defterine yazılması gerekmeyen düzeltmelerin sebepleri ile yazıldığı sicildir.

2.4. Kamu Orta Malları Sicili

Mera, yaylak, kışlak gibi kamu orta mallarının yazıldığı sicildir. Sicilde söz konusu orta mallarının hangi köy veya belediyeye tahsisli olduğu da belirtilir.

Tapu idarelerinde ayrıca tablo- mahzen defteri, yazışma defteri ve idari sınırlar kayıt defteri de tutulur.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.